Kapitalforvaltning og Private Equity

Samtidig som investeringsaktiviteten i kapitalforvaltningsbransjen stadig øker, har bransjen over den senere tid blitt gjenstand for stadig mer omfattende regulering. SANDS yter et bredt spekter av tjenester til alle typer kapitalforvaltere og private equity-investorer, fra etablering av kollektive investeringsstrukturer til løpende rådgivning på regulatoriske forhold.

SANDS innehar en bred og dyp kompetanse innenfor alle regulatoriske forhold som er relevante for kapitalforvaltere i vid forstand. Vårt team bistår forvaltningsmiljøer regelmessig med etablering, reorganiseringer og den løpende forvaltning av ulike typer fondsstrukturer, både i Norge og i internasjonalt anerkjente fondsjuridiskjoner som Irland og Luxembourg, herunder verdipapirfond (UCITS/non-UCITS), eiendomsfond, venture capital-fond og private equity-fond.

Innenfor segmentet private equity strekker vår rådgivning seg over hele livssyklusen til et fond; Fra etablering av fondsstrukturer til bistand ved fusjoner og oppkjøp, etablering av medinvesteringsprogrammer for nøkkelpersoner, ko‑investeringer og exit. Våre klienter omfatter både forvaltere, (ko-)investorer og porteføljeselskaper.

Vi har en særlig sterk tilstedeværelse innenfor venture capital-segmentet, hvor vi regelmessig bistår både fondsforvaltere, investorer og start-up selskaper fra tidlig venture-fase til videre vekst og exit.

Kontakt oss

Partnere

Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562