Nyhetsbrev

Hvilke foretak har hovedansvar for samordnet HMS-plan der flere foretak arbeider på samme arbeidsplass?

Ikke sjelden deler forskjellige arbeidsgivere på den samme arbeidsplassen. Dersom det ikke foreligger samordnet HMS-plan mellom disse, kan den ansvarl…

Nye avklaringer fra Høyesterett om ansattes rett til å velge arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse

Det er i en fersk dom 11. oktober fra Høyesterett (sak 2018/177 ref. nr. HR-2018-1944-A; DNB-Steen&Strøm) kommet nye rettslige avklaringer knyttet ti…

Endringer i skattesatser

Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinn…

Forslag til statsbudsjett 2019

Årets budsjett innebærer mange nyheter som har vært varslet en stund. Regjeringen gir med en hånd, men henter inn igjen mesteparten med den andre i år…

Skattemyndighetene skal få utvidet adgang til bevissikring i skattesaker

Skattemyndighetene har ingen lovfestet adgang til å foreta ransaking og beslag slik politi- og påtalemyndighet har etter straffeprosessloven. Det er h…

Opplysningsplikt for selskaper som formidler privat utleie av eiendom mv (AirBnB o.l)

Det er foreslått utvidede rapporteringsregler for formidlingsselskaper i skatteforvaltningsloven § 7-5. Etter forslaget skal den som gjennom en digita…

Formueskatt - Redusert favorisering av fast eiendom

Det skjer ingen endring i alminnelig formuesskatt og satsen forblir uendret på 0,85%. De foreslåtte endringene i beskatning av formue i Statsbudsje…

Endringer i reglene om lemping av skattekrav

Regjeringen fremmer som forslag i Statsbudsjettet for 2019 å avvikle eksisterende skatteutvalgsordning, samt å utvide muligheten for å lempe krav av h…

Merverdiavgift – Toll og Særavgifter

Forslaget til statsbudsjett for 2019 kan karakteriseres som det minst spennende på mange år når det gjelder merverdiavgift og særavgifter. På vanlig m…

Endring i regler for når et selskap anses «hjemmehørende» i Norge

Selskaper som er «hjemmehørende» i Norge etter skatteloven § 2-2 er alminnelig skattepliktig til Norge for alle inntekter det opptjener globalt. Nå st…

Rentebegrensningsreglene - utvidelse til eksterne rentebetalinger

Statsbudsjettet for 2019 innfører de ventede endringene i rentebegrensningsreglene. I tråd med forslag fra Skatteutvalget i NOU 2014:13 Kapitalbeskatn…

Skjerpet beskatning av skades- og livsforsikringsselskap

Det har lenge vært varslet en gjennomgang av de gunstige skattereglene for forsikringsselskap. Både liv- og pensjonsselskap og selskap som driver skad…

Eiendomsskatt – Redusert beskatning

Det skjer en generell reduksjon i eiendomsskatt for både bolig og fritidsbolig.

Personbeskatning

Det er foreslått enkelte endringer når det gjelder diettgodtgjørelse og reisekostnader.

Brukermanualens betydning i skadesaker

Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innb…

Stricter regulation of insurance intermediaries

The Financial Supervisory Authority of Norway ("FSAN") published in June this year a draft consultation paper on new domestic legislation implementing…

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap

Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også…

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Aksjekjøpsavtalen

Ved kjøp og salg av aksjene i et aksjeselskap, må det utarbeides en aksjekjøpsavtale. Graden av balanse i avtalen følger normalt av partenes forhandli…

Kjøpesummen

Et svært sentralt punkt i en aksjekjøpsavtale, er bestemmelsen om kjøpesummen: Hva skal betales for aksjene som selges?

Earn-out

I en transaksjonsprosess vil partene som regel ha forskjellige oppfatninger om målselskapets verdi. Dette kan blant annet være grunnet i forskjellige…

Partenes betingelser for gjennomføring av transaksjonen

Noen ganger signeres og gjennomføres aksjekjøpsavtalen på samme tidspunkt, men i langt de fleste tilfeller vil det være visse forhold som må være på p…

Selgers garantier

Enkelte transaksjoner gjennomføres uten at selger avgir noen garantier overfor kjøper vedrørende målselskapet. Dette er imidlertid unntaksvis, og det…

Selgers ansvar ved brudd på avtalen

Selger påtar seg en rekke forpliktelser i en aksjekjøpsavtale.

Escrow – sikkerhet for oppgjør ved garantikrav under aksjekjøpsavtalen

I noen tilfeller vil kjøper av målselskapet kreve at en del av vederlaget deponeres på konto som sikkerhet for oppgjør ved brudd på selgers garantier.…

Kjøp og salg av virksomhet | Desember 2017

SANDS vil som tidligere varslet presentere en serie med artikler av varierende omfang, hvor vi gjennomgår en rekke tema knyttet til prosessen for kjøp…

Tvisteløsning

Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er…

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger

Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fas…

Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries

In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of…

Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?

Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette…

Panama Papers og Paradise Papers

Hvorfor benyttes skatteparadiser, og hvorfor tar man omdømmebelastningen det medfører?

Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?

Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De…

Strukturert salgsprosess

Som beskrevet i vår artikkelsamling «Forberedelse til salg», bør eiere først gjøre et grunnarbeid med å gjøre selskapet klart for en salgsprosess. Uan…

W&I-forsikring

Ved salg av et selskap vil selgerne normalt måtte avgi en rekke garantier overfor kjøper vedrørende selskapet. Slike garantier vil typisk knytte seg t…

Informasjonsmemorandum

Som kort omtalt i artikkelen «Strukturert salgsprosess», får potensielle kjøpere gjerne tilgang til et såkalt informasjonsmemorandum (IM).

Konfidensialitetsavtale - NDA

Enten man gjennomfører en strukturert salgsprosess eller prosessen begynner med at en interessent uoppfordret kommer på banen, vil det være avgjørende…

Vil Høyesterett avklare grensen for arbeidsgiveransvar som videre enn tidligere antatt?

Gjelder arbeidsgivers ansvar etter arbeidsforholdet er avsluttet? Ny dom fra Høyesterett vil kunne utvide arbeidsgiveres og dermed også forsikringssel…

En ansatt påstår seg trakassert – hva gjør jeg?

Saker om varsler fra arbeidstakere preger til stadighet mediebildet. Varslingssakene er også utvilsomt viktige. De bidrar ofte til å sette søkelys på…

Når arbeidstaker er et nettroll

Flere arbeidsgivere har fått erfare at ansattes bruk av sosiale medier kan by på problemer. Det er en forholdsvis lav terskel for å ytre seg, og ytrin…

World’s first ocean based fish farm unit

The first ocean based fish farm unit ever constructed was delivered in September 2017 by a Chinese shipyard to a Norwegian company and offloaded for o…

Mislighold av leiekontrakt – Har utleier garantert dekning?

Ved inngåelse av næringsleiekontrakter vil utleier kreve sikkerhet fra leietaker for oppfyllelse av leietakers forpliktelser etter kontrakten. Men hvi…

Taktisk prising = avvisning?

En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet…

Supplytime 2017 | Liabilities - a simple guide

June 2017 saw the much heralded release by BIMCO of its new and improved version of the “SUPPLYTIME”; the popular time charter party for offshore supp…

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved…

Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut

Elbilene har vært underlagt svært gunstige skatte- og avgiftsmessige regler. Dette har medført at den norske bilparken har fått et betydelig innslag a…

Nye opsjonsregler for startups

Regjeringen foreslår som varslet endringer i opsjonsreglene for å gjøre det enklere å tiltrekke seg ansatte til selskaper i oppstartsfasen.