Økokrim

Advokatene i vår Økokrimavdeling er blant landets fremste eksperter innen økonomisk kriminalitet. Vårt mål er å tilby altomfattende rådgivning til virksomheter i privat og offentlig sektor samt privatpersoner gjennom hele prosessen knyttet til en mistanke om kritikkverdige forhold. Dette omfatter krisehåndtering, mediestrategi, bistand ved ettersyn fra kontrollorganer, bistand under etterforskning og under behandling av saker i retten.

Bistand knyttet til Økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse både i sivile, strafferettslige, prosessuelle og strategiske spørsmål. I tillegg kreves det kunnskap om næringslivet og selskapsrett. Slike saker er derfor utfordrende og skiller seg vesentlig fra ordinære straffesaker.

Etterforskninger i Økokrimsaker starter ofte med en uanmeldt ransaking. For det rammede selskapet eller personen kan en slik hendelse oppfattes som dramatisk og ha omfattende ringvirkninger. De involverte vil, i en slik situasjon, måtte ta flere viktige beslutninger raskt, samtidig som man er under press. Vårt Økokrimteam består av advokater med en bred ekspertise, som kan gi solid rådgivning og støtte gjennom denne fasen. I tillegg tar vi stort hensyn til det menneskelige aspektet i en slik situasjon.        

Bistand under etterforskning

Når ransakingen er over, starter etterforskningen, som i Økokrimsaker kan være omfattende og vare over lengre tid. Under denne fasen bistår vi med viktige faglige og strategiske spørsmål. Våre advokater har en gjennomgående ekspertise innenfor samtlige fagfelt omfattet av begrepet Økonomisk kriminalitet, samt bransjekunnskap og erfaring både fra det forretningsjuridiske området og offentlig rett. Herunder verdipapirhandelloven og finansmarkedet, miljøkriminalitet, korrupsjon, skatt- og avgiftsrett. Vi opplever ofte at en solid og treffende bistand fra en tidlig fase i etterforskning kan utgjøre en vesentlig forskjell for sakens utfall og de involverte, særlig for etterforskninger som retter seg mot selskaper, hvor det også må tas hensyn til virksomhetens videre drift. Under denne fasen bistår vi i forbindelse med avhør, utredninger, prosessuelle spørsmål, kontakt med stakeholders, strategiske spørsmål, spørsmål knyttet til foretaksstraff. Selskaper vil alltid kun være utsatt for bøtestraff. Vi bistår i diskusjoner om utmåling av eventuell slik bot.

 

Hovedforhandlinger for domstolene  

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring både som forsvarere og i sivile saker, og bistår jevnlig selskaper og privatpersoner under hovedforhandlinger for samtlige instanser, inkludert Høyesterett. Våre advokater har prosedert og vært involvert i flere av de historisk største sakene i Norge om økonomisk kriminalitet.

Våre tjenester omfatter: 

  • Krise- og mediehåndtering
  • Strategisk rådgivning
  • Bistand i forbindelse med granskning og compliance-programmer
  • Bistand i forbindelse med avhør og kontakt med myndigheter
  • Forsvarerbistand under etterforskning og rettslig behandling

 


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss