Anti-korrupsjons due diligence

Volumet av globale transaksjoner er omfattende, samtidig som forventningene til investorers bevissthet om og håndtering av risiko er stadig økende. Innen flere bransjer er integrering av ansvarlig investeringspraksis også blitt et krav. Både norsk og internasjonal korrupsjonslovgiving er global i utstrekning og kan etter omstendighetene ramme selv i utgangspunktet uskyldige norske investorer. Dette betyr ikke at man skal unngå å investere i høyrisikoland, men det betyr at omfanget av forebyggende arbeid, både due diligence før closing og oppfølging av målselskapet i etterkant av transaksjonen, må være i tråd med risikoen man står overfor.

Korrupsjonsrisiko i internasjonale transaksjoner kan blant annet være relatert til prosesser ved fremforhandling av kjøpskontrakter, fremskaffelse av lisenser/konsesjoner, valg av joint venture-partner, finansieringspartner, långiver og/eller garantist, eller kanalisering av pengestrømmer til skatteparadiser. Korrupsjonsrisikoen kan også typisk være høy ved bruk av agenter, bidrag til politiske personer/partier/organer eller ved svak internkontroll innen for eksempel økonomi- og anskaffelsesfunksjoner, for å nevne noen.

Konsekvenser ved å bli rammet av en korrupsjonssak kan være strafferettslige, eksempelvis bot, fengsel, foretaksansvar, og økonomiske, eksempelvis kostnader ved å utbedre følgene av korrupsjonshandlingen(e). Konsekvensene kan inntre både direkte for målselskapet eller kjøper, eller indirekte overfor aksjonær. I tillegg vil en korrupsjonssak kunne resultere i sivilrettslige konsekvenser, som for eksempel heving av avtaler og erstatningsansvar. Alt beror på omstendighetene.

Andre konsekvenser kan også være av forretningsmessig betydning, som for eksempel omdømmetap, utestengelse fra offentlige anskaffelsesprosesser, eller tap av lisenser/ tillatelser – som kan påvirke både målselskapets verdi og virksomhet, samt kjøpers.

Hvordan bør man gå frem?
For å redusere korrupsjonsrisikoen ved investering i krevende markeder bør kjøper vurdere gjennomføring av:

  • Anti-korrupsjons due diligence som en del av transaksjonen før closing
  • Anti-korrupsjonsrevisjon som en oppfølging, for eksempel ett år etter closing

 

 

Anti-korrupsjons due diligence
Funn i due diligence-prosessen benyttes typisk for å danne et bedre grunnlag for investeringsbeslutning og i forhandlinger til fordel for oppdragsgiver. Funn kan omhandle ny informasjon om utsatte risikoområder, blant annet målselskapets ledelse, agenter, leverandører, selskapets pengestrømmer, og/eller kontrakter eller lisenser/tillatelser det er knyttet risiko til, for å nevne noen.

Formålet med en anti-korrupsjons due diligence vil aldri være å stoppe gjennomføring av en transaksjon, men derimot å gjennomføre den på best mulig og forsvarlig måte for oppdragsgiver.

For kjøper vil gjennomføringen av en anti-korrupsjons due diligence kunne gi verdifull informasjon og kunnskap, som vil kunne nyttiggjøres i forhandlinger. Blant annet gir denne informasjonen erfaringsmessig godt grunnlag for M&A-teamets forhandlinger om blant annet kjøpspris, finansieringsstruktur, garantiklausuler, oppgjørstidspunkt og stemmerettsbestemmelser.

For selger vil informasjon om forbedringsområder som bør håndteres forut for et salg kunne bidra til å øke selskapets verdi og gi en kjøpspris langt over forventet.

Anti-korrupsjonsrevisjon
Mange glemmer at korrupsjonsrisikoen i et selskap er like reell etter kjøp, selv om man har gjort grundig due diligence før closing. Ofte skiftes styre og ledelse ut umiddelbart, antikorrupsjons- og complianceprogrammer blir ikke fulgt opp og avtalte tiltak blir ikke gjennomført. En oppfølgingsgjennomgang i form av en anti-korrupsjonsrevisjon sammen med M&A-team/oppdragsgiver for å sikre etterlevelse av transaksjonens betingelser, er vel så viktig som en grundig due diligence før closing.

Les mer om våre andre fagområder:


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss