Compliance, kommersiell rådgivning og transaksjonsstøtte

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen gransking og compliance, bestående av et svært sterkt og velrenommert fagmiljø. Våre spesialister er kommersielle rådgivere, sparringpartner og "trusted advisors" for blant annet styrer og toppledelse innen anti-korrupsjon og compliance. Vi rådgir selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner med fagkompetanse innen blant annet compliance og anti-korrupsjon for å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå og/eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap. Erfaringsmessig er vi et supplement til transaksjonsteam. Les mer om hva vi kan bistå din virksomhet med innen compliance under!

Transaksjonsstøtte og kommersiell rådgivning relatert compliance

Våre spesialister er «trusted advisors» i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, enten som selvstendige, eksterne rådgivere eller sammen med interne team hos klienten. Arbeidet vårt kan blant annet omfatte identifisering av risikoområder gjennom «stresstesting» av potensielle investeringsobjekter for å kontrollere om virksomheten er i henhold til klientens forventninger, standarder og nasjonale og/eller internasjonaler lover og regler før en eventuell investering/transaksjon besluttes, iverksettes eller gjennomføres; eksempelvis ved investeringer i nye markeder eller nye selskaper (kjøp eller oppkjøp). Vi bistår også med vurderinger av lovligheten av transaksjoner og emisjoner, herunder vurderer fremskaffelsen av finansiering og/eller konsesjoner/tillatelser, samt lovligheten av eksport og/eller import av varer og tjenester.

Undersøkelser og vurderinger av compliance hos klienter, leverandører, investeringsobjekt eller andre tredjeparter

Vi bistår selskaper i deres helhetlige compliance-arbeid, både ved risikobasert oppfølging av selskapenes verdikjeder, herunder bruken av leverandører, konsulenter, agenter og andre tredjeparter. Bistanden skjer ofte før inngåelse av kontrakt eller ved gjennomføringen av en eventuell investering. Våre undersøkelser og spesialrevisjoner («special purpose audits») vurderer ofte en virksomhets compliance (etterlevelse) av interne og eksterne retningslinjer samt lover og regler, identifiserer eventuelle svakheter og, om ønskelig, rådgir om hvordan det er forventet at svakhetene bør utbedres. Slike gjennomganger er ofte risikobasert og kan være relatert til anti-korrupsjon, etikk, virksomhetens operasjonelle prosesser, eller compliance (etterlevelse) og implementering/praktisering av retningslinjer relatert til ESG (environmental, social, governance) håndtering/tilnærming.

Tverrfaglig samarbeid

En av våre styrker er bred tverrfaglighet, hvor vi skreddersyr team med spisskompetanse for å gjennomføre hver enkelt gransking / undersøkelse forsvarlig og ressurs- og tidseffektivt. Les mer om utvalgte øvrige fagområder vi samarbeider tett med:

Internasjonal tilstedeværelse og samarbeid

Når vi rådgir norske aktører med virksomhet i utlandet eller utenlandske tredjeparter, er tilstedeværelse kritisk for å forstå «settingen», risikobildet og lokale omstendigheter. Sammen med våre klienter drar vi ut i verden for å være «hands-on» og dermed kunne gi relevant kommersiell rådgivning og vurderinger.

Vi har også tilgang til et bredt internasjonalt nettverk med samarbeidspartnere over hele verden, hvilket sikrer at vi alltid kan levere høy kvalitet med nødvendig innsikt i lokale kommersielle forhold og lovgivning ved gjennomføring av gransking, blant annet
The Interlex Group® bestående av 47 advokatfirmaer i 61 land og 155 byer og som er rangert i Tier 1 av Chambers & Partners.

Foredrag og seminarer om compliance eller andre relaterte tema

Vi holder kurs og seminarer om et bredt spekter av tema og problemstillinger relatert til compliance, både for styrer, toppledelse, nøkkelpersoner, juridiske avdelinger i selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner, mv.

Les mer om våre andre fagområder:


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss