Entreprise

SANDS har et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. SANDS bidrar også aktivt til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen. Vi skiller seg ut ved sitt fokus på hele livssyklusen til et prosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å «løse» prosjektene så tidlig som mulig, unngår vi konflikter senere og sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, jernbane og vei, til boligprosjekter og store signalprosjekter.

Mekling | International Construction Desk


Dette jobber SANDS med

SANDS’ entrepriseteam består av 29 praktisk orienterte advokater under ledelse av partner Geir Frøholm, som har vært sentral i utviklingen og moderniseringen av norsk entrepriserett i flere årtier. Arbeidsmiljøet er preget av åpne dører og faglig utvikling. SandS’ advokater behersker disse områdene:

  • Infrastruktur. Det gjøres enorme investeringer i vei, jernbane og vann- og avløp. Blant annet vil mange gamle vann- og avløpssystemer måtte byttes og oppgraderes, som oftest finansiert av kommunale gebyrer. SANDS har tung erfaring med store OPS-prosjekter innen nasjonal og kommunal infrastruktur (veier og formålsbygg). Vi skreddersyr kontrakter og deltar aktivt i utviklingen av nye kontraktsformer og digitaliserte prosesser.
  • Tradisjonell entreprise. Næringsbygg, boligprosjekter samt ordinære bygg- og anleggsprosjekter i både statlig og privat regi, der standard norske entreprisekontrakter gjør seg gjeldende.
  • Rådgivning. Innen infrastruktur og tradisjonell entreprise er flere av landets største rådgivningsfirmaer på SANDS’ klientliste. Vi bistår rådgivere som Norconsult og Rambøll i kontraktsforhandlinger, anbudsprosesser, mekling etc. fra start til slutt i et prosjekt.
  • Arbeidsmiljø & HMS. Omfatter kravene som stilles til arbeidsgiverne, blant annet i forhold til arbeidsulykker. Dette er spesifikt betonet viktig i Norge, og leder ofte til straffesaker. SANDS er rådgivere i prosessen, og bistår ved eventuell konflikt.
  • Internasjonale selskaper. SANDS har utviklet en spesialtjeneste for store internasjonale aktører som ønsker å ta en posisjon i det norske markedet. Vi bistår med etablering i Norge (selskapsetablering, ansettelser); bistand ved prosjekter så som vurdering av entrepriseavtaler, samarbeidsavtaler, anbudsbistand, kontraktsforhandlinger og gjennomføring og sluttoppgjør.

Slik jobber vi i SANDS

«Krybbe til grav»-modellen Entreprise er et komplekst juridisk felt i rivende utvikling, med høyt potensial for at fordyrende konflikter oppstår. Det er vårt mål å «løse saken» så tidlig som mulig i prosjektets livsløp, fordi det forenkler og skaper besparelser i sluttfasen. Vi har derfor utviklet et unikt one-stop-shopping-konsept som løser alle behov fra start til slutt i klientens prosjekt – fra kontraktinngåelse og forhandlinger, til konfliktløsing og sluttoppgjør. Dette inkluderer alle tilgrensende problemstillinger som offentlige anskaffelser, tillatelser, plan- og bygningslovgivningen og naboforhold.

Sertifiserte meklere - kostandseffektiv konfliktløsing
SANDS skiller seg fra mange advokatkontorer ved å ikke kun være spesialisert på prosedyre, og ved å komme tidligere inn i prosjekter for å unngå konflikt. Skulle det likevel oppstå konflikt i kontraktsforholdet, har SANDS meget erfarne prosedyreadvokater som bistår ved sluttoppgjørsforhandlinger, mekling, voldgift og rettergang. Ikke minst har vi sertifiserte advokatmeklere for enklere, kostnadseffektiv og hurtig konfliktløsning. Ler mer om SANDS' meklingskompetanse her. Meklingsordningen kan du også lese om på www.mekling.no.

Kortreist kompetanse
Det er vanskelig å overvurdere betydningen av lokal kunnskap i mange entrepriseprosjekter. SANDS’ advokater leverer «kortreiste» tjenester gjennom våre advokatkontorer i Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø. SANDS er blant annet sekretariat for Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Kurs og utvikling 
Våre advokater bidrar aktivt til utviklingen av norsk entrepriserett, gjennom utvikling av nye kontraktstyper og som pådriver i digitaliseringen av byggeprosesser. Denne kunnskapen deler vi gjerne med klientene våre. Vi publiserer for eksempel Byggejuss.no, landets eneste nyhetsblogg om entrepriserett. Vi arrangerer også jevnlig ’Forum for Bygg- og Anleggsrett’ rundt om på lokalkontorene våre, der du kan spise frokost med kolleger og holde deg oppdatert på siste nytt. Vi tilbyr også en rekke juridiske kurs til bygg- og anleggsbransjen, og skreddersyr gjerne et kurs for deg.

Kontakt oss gjerne på entreprise@sands.no for mer informasjon.

 

- Dette er de store entreprisers tid, sier Geir Frøholm, partner og faglig leder for entreprisegruppen i SANDS,

 FOR ENHVER ENTREPRISE

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød. - Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.

- Dette er de store entreprisers tid, sier Geir Frøholm, partner og faglig leder for entreprisegruppen i SANDS .

Frøholm sitter i øverste etasje på SandS’ nye hovedkvarter i Oslo Sentrum, med direkte utsikt til det nye Nasjonalmuseet på Aker Brygge, et signalprosjekt han har rådgitt i helt fra oppstarten.

- Prosjektene der ute blir stadig større. Avtalestrukturene blir omfattende og innviklede. Det unike med SANDS er at vi ikke kun kommer inn når det oppstår konflikt, men at vi vil inn og ‘løse’ prosjektet allerede ved unnfangelsen. Vi skreddersyr kontrakter og søker å spare klienten for tid, penger og konflikt senere.

Advokater i felt Geir Frøholm er på god vei til å bygge et av Norges tyngste og største miljøer for entrepriserett. Han kom til firmaet etter nesten to tiår med å være med å bygge opp en tilsvarende gruppe hos Schjødt. Med seg har han lokket en rekke sterke navn med en levende interesse for entreprisebransjen. Alle får utdelt sin personlige hjelm.

- Den hjelmen er et viktig symbol. Det enkle grunnlaget for enhver entrepriseadvokat, er at den ene entreprenøren skal få unngå det den andre har opplevd. Slik erfaring får bare de som har vært sendt i krigen. Selv blir jeg stadig mer hands-on. Vi gir alle våre advokater vernehjelm og sender dem ut i felt, fremfor bare å sitte å skrive brev, fordi det er der forståelsen for entreprise skapes, sier Frøholm.

Vi står midt i Norges finansielle storhetstid. Vi reiser byggverk og bretter ut infrastruktur som vi skal se spor av i århundrer. I Nasjonal transportplan er det satt av en billiard kroner til utbygging. Bare i år brukes 60 milliarder statsbudsjettkroner til samferdsel. Samtidig øker kontraktenes omfang og kompleksitet. Store prosjekter til mange milliarder der entreprenørene kommer inn allerede i planleggingsfasen er ikke uvanlig. Det er disse kontraktene SANDS jobber med, forteller Frøholm:

- SANDS har vært og er med på OPS-prosjektene innen både vei og formålsbygg som skoler og sykehjem. Dessuten prosjekter med jernbane, avløp, bolig og signalbygg. Skal du tilby klientene dine det aller beste på dette markedet, må du ha volumet og kvaliteten som kreves for å håndtere entrepriseløpet fra start til slutt. Det krever overblikk, sier Frøholm.

Kunsten å løse en konflikt

Tradisjonelt er entrepriseretten dominert av prosedyreadvokatene. De trer for det meste inn når konflikt har brutt ut. SANDS har meget erfarne prosedyreadvokater, men skiller seg ut ved sin tydelige satsing på at konflikten skal løses underveis.

- Jeg har nylig uttrykt stor skepsis til utviklingen i prosedyreadvokatens fokus, blant annet fordi så mye av kritikken mot advokatstanden går på høye kostnader og konfliktfokus, heller enn konfliktløsning. Advokatforeningen ønsker nå å bygge opp mekling som felt, som et forsøk på å løse ting før frontene skjerpes og både eksterne og interne kostnader eskalerer, sier Frøholm.

Frøholm bygger derfor et entrepriserettsmiljø som skal oppleves som klient- og løsningsfokusert, med egne spesialister på mekling og lavterskelløsninger (les mer om dette på www.mekling.no).

- Vår erklærte målsetting er å bygge langvarige klientforhold gjennom å være engasjert i prosjektene under hele livsløpet. For oss er det viktig å bygge opp intellektuell kapital i et stimulerende miljø der vi kan diskutere fag med kollegaen next door og ta et kvarters telefonsamtale uten å fakturere for det, sier Frøholm.

Frøholms erfaring er at jo tidligere de kommer inn i et prosjekt, jo mer går ting på skinner senere:

- I dag trer de store entreprenørene med sine rådgivere inn i prosjektene allerede i reguleringsfasen, blir med videre på utarbeidelse av anbudsgrunnlaget, prosjekteringsfasen, utførelsen og ferdigstillelse. Vi bistår på alle disse nivåene. Å komme inn som en sparringpartner tidlig gir oss en kunnskap som gjør at vi kan hjelpe prosjektet forbi fallgruvene.

Økt deltagelse betyr økt ansvar

Når SANDS er med på hele prosessen følger samtidig et større ansvar. Dermed kreves et visst ”hovmesterblikk” da entrepriseretten til stadighet tangerer andre rettsområder:

- Det er opp til oss å løfte blikket for klienten. I SANDS ligger for eksempel anskaffelsesretten under oss i entrepriseteamet, fordi offentlige innkjøp er en så viktig del av prosjektforståelsen. Selv har jeg gjennom mange år jobbet med plan- og bygningsrett, noe som alltid som alltid har en føring mot entreprisen. Hva skjer for eksempel om ventilasjonskravene i en skole ikke er overholdt? Og i Norge er arbeidsrett og HMS spesielt viktig for myndighetene. Der har vi bygget kompetanse, sier Frøholm.

Til stede

SANDS er stolte av sin lokalkunnskap, med kontorer i alle de store norske byene.

- Vår sterke lokale forankring er helt unik og en stor styrke for oss. Vi kjenner kommunene og kommer oss under huden på menneskene som driver en sak frem. Her ligger det mye erfaring og nettverk. Om vi skal bygge i Ålesund sentrum kjenner vi til lokale hensyn og om det for eksempel er grunnforhold en bør være oppmerksom på. Vi kjenner myndighetene helt ned til saksbehandlerne, tidligere tvister det er lurt å vite om, regulerings- og tillatelsessiden. Det inngir tillit hos myndighetene at vi er til stede, sier Frøholm.

Internasjonal partner

Som internasjonal aktør er det innviklet å komme inn i et marked som det norske. Den lokale kunnskapen kombinert med den helhetlige tilnærmingen til entrepriseprosjektene har posisjonert SANDS for å hjelpe internasjonale klienter.

- Vi har utviklet et eget program der vi ”leier” internasjonale klienter gjennom hele prosessen. Selv har jeg lang og bred internasjonal erfaring. Rådet til internasjonale klienter er det samme SANDS gir til andre:

- Hiv på mye køl i begynnelsen, så unngår du å fryse senere.

 Les også om utenrettslig konfliktmekling.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss