Kapitalforvaltning og Private Equity

Samtidig som investeringsaktiviteten i kapitalforvaltningsbransjen stadig øker, har bransjen over den senere tid blitt gjenstand for stadig mer omfattende regulering. Steenstrup Stordrange yter et bredt spekter av tjenester til alle typer kapitalforvaltere og private equity-investorer, fra etablering av kollektive investeringsstrukturer til løpende rådgivning på regulatoriske forhold.

SANDS innehar en bred og dyp kompetanse innenfor alle regulatoriske forhold som er relevante for kapitalforvaltere i vid forstand. Vårt team bistår forvaltningsmiljøer regelmessig med etablering, reorganiseringer og den løpende forvaltning av ulike typer fondsstrukturer, både i Norge og i internasjonalt anerkjente fondsjuridiskjoner som Irland og Luxembourg, herunder verdipapirfond (UCITS/non-UCITS), eiendomsfond, venture capital-fond og private equity-fond.

Innenfor segmentet private equity strekker vår rådgivning seg over hele livssyklusen til et fond; Fra etablering av fondsstrukturer til bistand ved fusjoner og oppkjøp, etablering av medinvesteringsprogrammer for nøkkelpersoner, ko‑investeringer og exit. Våre klienter omfatter både forvaltere, (ko-)investorer og porteføljeselskaper.

Vi har en særlig sterk tilstedeværelse innenfor venture capital-segmentet, hvor vi regelmessig bistår både fondsforvaltere, investorer og start-up selskaper fra tidlig venture-fase til videre vekst og exit.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss