Konfliktløsning og prosedyre

Prosedyregruppen i Steenstrup Stordrange består av noen av landets mest erfarne og profilerte prosedyreadvokater.

Vårt mål er å sikre at kunden får juridisk og strategisk bistand av beste kvalitet. Solid juridisk innsikt er avgjørende for å nå dette målet, men det er ikke nok i seg selv. Evnen til å kommunisere hva som er korrekt juss er avgjørende når en tvist ender i rettsystemet. Her er vi gode.

Gruppen har et omfattende kompetanseområde som sikrer faglig ekspertise på det aktuelle rettsområdet samt bred kunnskap og erfaring med rettslige prosesser av alle slag. Videre samarbeider vi nært med våre eksperter i de ulike faggruppene.

Steenstrup Stordrange har de siste årene representert parter i flere prosesser som har ført til rettsavgjørelser av prinsipiell juridisk verdi. Vi har bred erfaring med prosedyreoppdrag på privatrettslige og forretningsjuridiske områder som fast eiendom, entreprise, kontraktsrett, immaterialrett, skatterett, arbeidsrett, selskapsrett og olje- og gassrelaterte spørsmål. Videre har vi også betydelig strafferettslig kompetanse. Flere av våre advokater har oppdrag som fast oppnevnte forsvarere, og vi har et team med omfattende erfaring innenfor økonomiske straffesaker.

Ti av våre advokater har møterett for Høyesterett. Flere har også god erfaring som prosessfullmektiger i voldgiftssaker og fungerer i tillegg som voldgiftsdommere. Dette skaper en vid faglig styrke i firmaets prosedyregruppe.

Målet for våre advokater er alltid å søke en minnelig løsning der dette er mulig og i kundens interesse, likevel vet vi av erfaring at dette ikke alltid lar seg gjennomføre. Da sikrer vi at den rettslige prosessen går så smidig som mulig.

Les også om utenrettslig konfliktmekling.

Hvorfor oss?

Sivilrettslige tvister og økonomiske straffesaker har ofte en faglig arena som danner bakteppe for de rettslige spørsmålene som reises. For å forstå jussen må man derfor også ha tilgang på spisskompetanse om den konkrete bransjen eller kommersielle arenaen som utgjør dette bakteppet. En viktig kilde til dette er kunden selv. Derfor fokuserer vi på samarbeid og kommunikasjon med våre kunder i alle ledd av rådgivningsoppdraget. Ved å være oppdatert på det som skjer i de ulike bransjene hvor våre kunder operer, mener vi at vi har et fortrinn når vi skal prosedere saken i retten. Juss er mer enn bare regler og dermed er slik innsikt og oversikt viktig tilleggskunnskap for å skape et riktig bilde av saken.

Vår styrke er at vi møter kunden på vedkommendes arena. Dette krever bransjekunnskap og geografisk nærhet.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss