Personvern

Betydelig teknologisk utvikling medfører et stadig større fokus på personvern i samfunnet. Alle selskaper og aktører bør ha et bevisst forhold til hvordan de behandler personopplysninger, og regelverket for behandling av personopplysninger er relevant for virksomheter i alle bransjer. SANDS bistår norske og utenlandske selskaper med å sikre etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av personopplysninger.

Det er betydelig rettsutvikling på personvernområdet særlig på grunn av vedtakelsen av Personvernforordningen (General Data Protection Regulation/GDPR) som vil bli virksom i EU 25. mai 2018. Personvernforordningen vil bli implementert i Norge gjennom en ny personopplysningslov som vil erstatte dagens regelverk. Personvernforordningen viderefører de grunnleggende personvernprinsippene vi allerede har hatt i norsk rett i lengre tid, men innebærer også betydelige endringer og nyvinninger. Mange virksomheter har startet tilpasningen til det nye regelverket, og SANDS bistår mange virksomheter i slike prosesser.

Mengden data som genereres og behandles øker kraftig med den teknologiske utviklingen, og mange selskaper sitter på omfattende mengder personopplysninger. Det kan ligge store verdier i dataene for de som klarer å utnytte de, men det er samtidig sentralt at man opererer innenfor lovens grenser for å unngå krenkelse av personvernet, negativ publisitet for selskapet og sanksjoner fra myndighetene. 

Regelverket for behandling av personopplysninger stiller krav til når det er tillatt å behandle personopplysninger og hvordan personopplysninger skal behandles. De registrerte gis rettigheter som de behandlingsansvarlige må oppfylle, og virksomhetene pålegges en rekke plikter knyttet til blant annet bruk av databehandlere og leverandører (herunder skytjenester), eksport av data ut av EU/EØS, internkontroll, informasjonsplikter og informasjonssikkerhet. SANDS bistår norske og utenlandske selskaper i mange forskjellige bransjer med alle juridiske aspekter ved personopplysningsregelverket.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss