Selskapsrett

Selskapsretten anses ofte som et av de større fundamentene innen forretningsjussen. Den selskapsrettslige lovgivningen gir et sett ytre rammer, hvor målet er i størst mulig grad å optimalisere og effektivisere eierskap til, og operativ drift av, selskaper innen det gitte selskapsrettslige rammeverket.

SANDS' kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi bistår også i spørsmål som oppstår mellom selskapets og dets aksjeeiere vedrørende utøvelse av selskapets og eiernes rettigheter og forpliktelser, samt utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom eierne.

Vår selskapsrettslige rådgivning relaterer seg i all hovedsak til større og mellomstore norske virksomheter, samt internasjonale virksomheter med tilstedeværelse i Norge eller som planlegger en etablering i Norge.

Vår selskapsrettslige rådgivning omfatter også corporate governance og styreansvar. Vi bistår jevnlig selskaper som ønsker å sikre tilliten til selskapet, selskapets ledelse og styre med å utarbeide rutiner og prinsipper for eierstyring og god selskapsledelse. Vår rådgivning dekker også spørsmål knyttet til rollefordelingen mellom eiere, styret og daglig leder, og til ulike selskapsorganers kompetanse, eksempelvis styrets plikter og ansvarsspørsmål for styre og øvrig ledelse.

Vår rådgivning er preget av spisskompetanse, høy servicegrad og høy partnerattention. Vi tilstreber å yte førsteklasses, praktiske råd som er tilpasset klientens kommersielle målsetninger.  

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

  • Valg av selskapsform
  • Aksjonæravtaler
  • Selskapsetableringer og avvikling av selskaper
  • Ulike former for kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
  • Aksjonærers minoritetsvern
  • Styreansvar
  • Corporate governance

Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss