Portrett av SANDS Partner Bjørn Stordrange foto

For klienten gjelder det livet

Økokrimsaker kan være spesielt belastende for dem det gjelder, sier Bjørn Stordrange, en av landets mest profilerte økokrimadvokater.

- De er langvarige og kan ødelegge karrieren, helsen og familielivet for dem det gjelder. Derfor er det først når strafferettsekspertise smelter sammen med personlig erfaring og dedikasjon vi som advokater utgjør en avgjørende forskjell.

- Man blir bare ikke god på økokrim uten å beherske hele det juridiske feltet, sier Bjørn Stordrange. 

- Om du kun behersker straffeloven når du skal prosedere økonomisk kriminalitet, vil forsvaret rekke for kort og bli ufullstendig.

Lederen for økokrimgruppen i SANDS sitter i et konferanserom på toppen av det nye hovedkvarteret for firmaet han har gitt navnet sitt til. Uttalelsen om rettssikkerhet kunne vært myntet på advokater generelt, men er vel så mye et stikk til Økokrim - påtalemyndigheten som i snart tre tiår har etterforsket og prosedert økonomisk kriminalitet i Norge. Like lenge som Bjørn Stordrange har tatt plass ved motpartens bord. 

Den lange erfaringen med klienter i flere av Norges største og bredest dekkede økokrimsaker, har gitt Stordrange et unikt overblikk over hva som fungerer - og hva som ikke fungerer - på dette komplekse rettsområdet. Advokaten har markert seg som talsmann for at Økokrim bør reorganiseres. Han mener at Økokrims største problem er fraværet av et skille mellom etterforskningsfunksjonen og påtalerollen:

- Den statsadvokaten som leder etterforskningen, er også den som til slutt skal beslutte om det skal reises tiltale eller ikke. Dermed kan det oppstå bekreftelsesfeller. Saker som burde vært stanset, blir det ikke. Derfor bør det være et organisatorisk og funksjonelt skille mellom etterforskning og påtale – som for norsk påtalemyndighet for øvrig, sier Stordrange.

Et annet problem er at kontrollorganer som Finanstilsynet, Arbeidstilsynet, NAV og ligningsforvaltningen har en aktiv rolle i etterforskningen av økokrimsaker, samtidig som de i realiteten representerer fornærmedeinteressene i straffesaker:

- Det har i praksis utviklet seg slik at store skattesaker forberedes parallelt i forvaltningen og i Økokrim. For dem det gjelder, er rolleblandingen en sterk rettssikkerhetsbekymring. Dette kom klart frem i den kritiske rapporten som er utarbeidet etter Transocean-saken, og som nå er på høring, sier Stordrange.

- Det er viktig at Økokrim opptrer korrekt og har troverdighet. Problemet med Økokrim er at de til tider er aktivister og skal statuere eksempler ved å gå etter profilerte personer. Resultatet er at enkeltpersoner blir prøvekaniner for deres jus og saksbehandling.

FRA SYSE TIL RETTEN. Viktigheten av å ha advokater som forstår feltets praktisering er viktig. SANDS’ har syv partnere som er spesialister innen økokrim og er dermed et ledende fagmiljø på dette i Norge. Selv begynte Bjørn Stordrange sin utdannelse ved Forsvarets legendariske russiskkurs, før han gikk over på jusstudiene. Han var stortingsrepresentant for Høyre og skrev doktoravhandling om statsforfatningsrett på universitetet. Senere har han gitt ut bøker om ekspropriasjonsrett, kontraktsrett og strafferett. Etter å ha vært sorenskriver på Sørlandet i fire år frem til 1992, avbrutt av et drøyt år som statssekretær for justisministeren under Syse-regjeringen, jobbet han i Grette frem til 1999. Han hadde fått møterett for Høyesterett, var etablert som advokat og kjente på lysten til å være sin egen herre.

- Så hadde det seg slik at jeg var sammen med Morten Steenstrup under en forhandling i Brüssel. Vi kjente hverandre godt og spiste middag sammen og pratet til langt på natt om å slå våre krefter sammen, forteller Stordrange.

SANDS har vokst til å bli ledende på prosedyre i Norge, med økokrim som en meget synlig komponent gjennom flere av landets største økokrimsaker. Et eksempel er Acta-saken, norgeshistoriens største økokrimsak, i tillegg til en rekke profilerte korrupsjons- og innenrikssaker. Stordrange har også ført saker som den såkalte Siemens-saken om korrupsjon av høytstående militære offiserer. Den pågående Funcom-saken omhandler innsidehandel. 

VENTE. VENTE. ANGRIPE. SANDS’ inntreden i økokrimsaker som dette kommer gjerne i det noen pågripes, det gjennomføres en ransaking og saken settes i gang.

- Vi er alltid minst to som jobber med saken fra første dag, følger den tett, deltar i avhør, rådgir klienten om hvordan en bør opptre fra første stund. Vi hjelper til med å finne relevante bevis og analyserer jusen i saken ganske tidlig, sier Stordrange.

Advokatene forholder seg for det meste avventende så lenge Økokrim bygger saken i etterforskningsfasen, som kan dra ut.

- Men når tiltalen er tatt ut, snur rollene. Da er det vi som er offensive og skal finne de frifinnende argumentene, sier advokaten, som mener en økokrimsak reiser tre forskjellige typer problemstillinger:

- I bunnen ligger prosessen og den grunnleggende kunnskapen om reglene. Deretter kommer den spissere kunnskapen om strafferett og hva som skal til for å kunne straffe. Så kommer det særegne som knytter seg til et spesielt rettsområde, sier Stordrange.

Det betyr at hvis saken er innenfor skatterett, miljøkriminalitet eller arbeidsrett så må du ha eksperter på det for å oppnå best tenkelig resultat.

- Det knytter seg alltid prejudisielle juridiske temaer til økokrimsaker. SANDS skiller seg ut fra mange andre ved vår faglige bredde innen mange felt.

KLIENT I BLITZLYSET. Det som derimot ikke kan læres av fagbøkene er det Stordrange kaller ”en viss diplomatisk og praktisk sans” om hvordan man skal beherske saker.

- Som del av vår lange erfaring ligger evnen til å rådgi klienten om på hvilke stadier han – eller unntaksvis hun – må være skjerpet, og når saken kan legges litt til side. Man kan jo ikke gå og tenke 100 prosent på saken i fem år, sier Stordrange.

Det er flere sider ved slike saker som ikke befatter jusen overhodet. Mange opplever for eksempel mediekrisen og den offentlige uthengningen som det aller mest belastende.

- Krisemessig begynner saken når den sprekker og mediene er på, forteller Stordrange.

- Etterpå går det nedover, før det kommer en ny topp når saken begynner i retten og blitzlampene igjen er fremme. Mange sier at selve dommen og eventuell soning er lite belastende sammenlignet med den offentlige ydmykelsen, sier Stordrange.

Sammenlignet med andre advokatfirmaer er SANDS gjerne litt uformelle og ubyråkratiske, med mye direkte klientkontakt.

- Vi går helhjertet inn i disse sakene, og rekker ofte å bli godt kjent med klientene våre fordi det er det sakene krever. Det kan være utfordrende å stå i. Men for oss er dette tross alt en jobb, sier Bjørn Stordrange.

- For klienten gjelder det livet.