Ekspropriasjon og skjønn

Kontakt
Eiere og rettighetshavere i eiendommer som blir utsatt for et inngrep (fredning, ekspropriasjon) har krav på erstatning for det økonomiske tap de påføres som følge av vedtaket.

I samsvar med skjønnslovens regler plikter eksproprianten å dekke grunneierens utgifter til juridisk og sakkyndig bistand.

Vårt firma har mange års erfaring med ekspropriasjonsrett og fredningssaker. Vi har en rekke advokater som har bred erfaring både på utbygger/ tiltakshaversiden og grunneiersiden, og kjenner derfor til ”begge sider” av slike saker. Flere av våre advokater har prosedert denne typen saker for Høyesterett.

Vi kan bistå med blant annet følgende:

  • Utarbeidelse av erstatningskrav for det økonomiske tap som følge av inngrepet/grunnavståelse.
  • Taktiske vurderinger vedrørende hvorvidt den konkrete saken bør løses i minnelighet eller i rettsapparatet.
  • Utenrettslige forhandlinger med tiltakshavere/utbyggere og utarbeidelse av grunneieravtaler.

Kontakt oss

Partnere

Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Odd Walther Moi
Odd Walther Moi
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Magne Revheim
Magne Revheim
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580

Team

Advokater

Bjørn Tore Steffensen
Bjørn Tore Steffensen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 08
M: +47 419 16 708