Kapitalmarkeder

Vår bistand innen kapitalmarkeder spenner fra rammevilkårsrådgivning til rådgivning ved emisjoner, oppkjøp, børsintroduksjoner og obligasjonsutstedelser. Vi bistår blant annet norske og utenlandske selskaper, verdipapirforetak, finansinstitusjoner, fond og investorer.

Vi bistår klienter i forbindelse med enkeltstående transaksjoner, herunder med utarbeidelse av prospekter, informasjonsdokumenter og tilbudsdokumenter. Videre bistår vi investorer, verdipapirforetak og noterte selskap, blant annet vedrørende deres aktiviteter i verdipapirmarkedet, som regler om flagge- og meldeplikt, tilbudsreglene, innsidereglene mv. Vi bistår også på løpende basis verdipapirforetak, finansinstitusjoner, forsikringsselskap og fondsforvaltningsselskaper knyttet til overholdelse av rammelovgivningen.

Bistand og rådgivning på dette området krever inngående kjennskap til børsregelverket, verdipapirhandelloven og andre offentligrettslige regler. Advokatene i teamet har bred erfaring på alle disse områdene.

 

 

Kontakt oss

Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Erik Lind
Partner
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Sverre S. Tysland
Partner
T: +47 22 81 46 81
M: +47 908 33 323
Anne Kjølseth Ekerholt
Partner
T: +47 22 81 46 84
M: +47 928 80 555
Kristin Nyhus Halvorsen
Partner
T: +47 22 81 46 56
M: +47 924 50 613