Skatt, avgift og regnskap

Kontakt
Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir førsteklasses råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning
 • Nasjonal og internasjonal person- og selskapsbeskatning
 • Internprising
 • Rådgivning og Due Diligence ved M&A, omdanninger og refinansiering av selskaper
 • Regnskapsspørsmål ved transaksjoner
 • Incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifter
 • Særskatteregimer; kraft-, petroleums- og rederibeskatning
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene

Samarbeid på tvers av faggrupper

Våre spesialister innen skatte- og avgiftsrett tar sikte på å være blant de ledende i Norge. Faggruppen er sammensatt av medarbeidere med lang erfaring og spesialkompetanse. Flere har også verdifull erfaring fra stillinger ved skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vår rådgivning er tydelig og praktisk rettet, tilpasset klientens forretningsvirksomhet og rammebetingelser. Firmaet har et kontinuerlig fokus på bransjeforståelse, og våre medarbeidere samarbeider tett på tvers av firmaets faggrupper. Dette gjelder særlig innen havbruk og fiskeri, teknologi, energi, offshore og maritim virksomhet, M&A, bank  og finans, forsikring, næringseiendom og internasjonal handel. Firmaets nasjonale tilnærming med kontorer i landets største byer bidrar også til at vi er tett på klienten, og er oppdaterte på lokale markedsforhold.

Skatter og avgifter inngår i tett sammenheng med regnskap og økonomi. I tillegg til vår spisskompetanse på skatt og avgift besitter gruppen også kompetanse innen økonomiske og regnskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål som oppstår ved transaksjoner, omorganiseringer og verdsettelse. 

Internasjonalt fokus

Skattegruppen har et sterkt internasjonalt fokus og opererer gjennom medlemskap i nettverket World Tax Services (WTS), et av verdens største uavhengige skattenettverk med advokatfirmaer i nærmere 100 medlemsland. Samarbeid, erfaring- og kunnskapsutveksling i nettverket styrker vår kompetanse og evne til raskt å etablere rådgiverteam på tvers av landegrenser. På den måten kan vi effektivt skreddersy samlede løsninger i de jurisdiksjoner våre klienter opererer i.

SANDS er medlem av WTS Global; et internasjonalt nettverk med utvalgte uavhengige konsulentfirmaer.  WTS er gjennom sine partnere representert i mer enn 100 land. Tjenesteporteføljen fokuserer på skatt og juridisk rådgivning. For å unngå interessekonflikter, avstår nettverket bevisst fra å utføre årlige revisjoner.

 WTS Global er rangert i Band 1 i Chambers Global Guide 2019. Ulf Sørdal og Torgeir Fjeldskaar er SANDS' representanter i WTS.

Tax Loss Carryback. Global insights

Managing the impacts of COVID-19

WTS Global Mobility Newsletter - July 2019

Transfer Pricing Newsletter of WTS Global, #2/2018

WTS Study  of January 2019 "Interest Limitation Rules in the EU"

 

Nyhetsbrev

Nye regler om fakturering og beregning av merverdiavgift ved konflikter i entrepriseforhold

Finansdepartementet la 17. juni frem forslag til endring av bokføringsforskriften. Forslaget er et svar på entreprenørbransjens mangeårige ønske om å…

Nyhet

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Tirsdag 12. mai 2020 la regjeringen frem forslag til revidert statsbudsjett for 2020. Det er som ventet flest nyheter knyttet til Coronaepidemien for…

Nyhet

Corona, husleie og merverdiavgift – hva gjelder?

Hvordan skal og bør merverdiavgift håndteres ved leiereduksjoner, leiefritak og betalingsutsettelser.

Nyhet

Kontantstøtte til bedrifter som har hatt omsetningsfall som følge av Covid-19

Torsdag den 2. april la regjeringen frem forslag om en støtteordning for bedrifter som innebærer at den enkelte kan melde inn kostnadskrav på en egen…

Skatte- og avgiftstiltak

Skatte- og avgiftstiltak i møte med Coronavirus-utbruddet

Storting og regjering har siden 13. mars 2020 arbeidet aktivt med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene med Coronavirus-utbruddet. Det holdes…

Nyhet

Husleie og merverdiavgift i Coronatider – heller reforhandling enn betalingsutsettelse?

I dagens situasjon, med kraftig reduksjon i varehandel, restaurantbesøk, hotellopphold mv., er det et tidsspørsmål før butikkene, restaurantene og de…

Ha kontroll på skatt- og avgift i byggeprosjekter

Tønsberg 28.02.2019

Skatt- og avgift utgjør betydelige summer i et utbyggingsprosjekt. Vi ser nærmere på gunstige skatte- og avgiftsmodeller som gir gode effekter i forho…

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Torgeir Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424
Ida Karine Kriken
Ida Karine Kriken
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 24
M: +47 950 64 496

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722