Nyheter

Unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Vi har i tidligere nyhetsbrev av 24. mars 2020 redegjort for departementets forslag om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer.

Corona, husleie og merverdiavgift – hva gjelder?

Hvordan skal og bør merverdiavgift håndteres ved leiereduksjoner, leiefritak og betalingsutsettelser.

Kontantstøtte til bedrifter som har hatt omsetningsfall som følge av Covid-19

Torsdag den 2. april la regjeringen frem forslag om en støtteordning for bedrifter som innebærer at den enkelte kan melde inn kostnadskrav på en egen…

Lånegaranti og reetablering av statens obligasjonsfond

Som en følge av Covid-19-viruset og tiltak igangsatt for å redusere smitte påvirkes likviditeten i næringslivet.

Ny tiltakspakke og lånegarantiordning for næringslivet

Stadig flere virksomheter er hardt rammet av inntektsbortfall grunnet coronasituasjonen. Regjeringen kunngjorde derfor den 2. april i år flere tiltak…

Covid-19’s possible impact on shipping contracts

Covid-19 poses an international health threat, and the impact on business activities and the global economy is being felt worldwide. In the following…

Skatte- og avgiftstiltak i møte med Coronavirus-utbruddet

Storting og regjering har siden 13. mars 2020 arbeidet aktivt med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene med Coronavirus-utbruddet. Det holdes…

Regjeringen må gjøre som Danmark og gi kompensasjon til dekning av løpende faste kostnader for bedriftene

Den norske lånepakken på 50 milliarder kroner til små- og mellomstore bedrifter i form av statsgaranterte banklån vil på langt nær være tilstrekkelig.…

Forslag om unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger mv.

Med hjemmel i coronaloven har nærings- og fiskeridepartementet nå fremmet forslag om forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter og generalf…

Immaterielle rettigheter under Corona-krisen: enkelte frister utvides, men reglene er ellers de samme som før

I disse krisetider er kanskje ikke patenter, design og varemerke det første de fleste virksomheter tenker på. Sikring av immaterielle verdier er imidl…

Styreverv i coronatider– hvordan håndterer du krisen?

Den eskalerende spredningen av coronaviruset og de omfattende tiltakene myndighetene har innført for å begrense denne spredningen, har ført til alvorl…

EEA agreeement watchdog says ownership restrictions in Norwegian banks and insurance companies are incompatbile with EEA law

Last week the EFTA Surveillance Authority (“ESA”), the watchdog which monitors and enforces the EEA Agreement with similar powers as the European Comm…

Husleie og merverdiavgift i Coronatider – heller reforhandling enn betalingsutsettelse?

I dagens situasjon, med kraftig reduksjon i varehandel, restaurantbesøk, hotellopphold mv., er det et tidsspørsmål før butikkene, restaurantene og de…

Departementet åpner for unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger

I tidligere nyhetsbrev har vi skrevet om aksjelovgivningens regler om krav til og unntak fra reglene om avholdelse av fysiske møter i aksjeselskaper o…

Brief memorandum concerning «corona» consequences to the workplace

The entire Norwegian society is now very much affected by the different measures put in place by the government in order to prevent further spread of…

Endringer i permitteringsregler og regelverk for syke- og omsorgspenger fra 19. mars 2020

Nedenfor i punkt 2-5 er det en oversikt over de endringer som Regjeringen og partiene på Stortinget er enige om. Det ventes at endringer i permitterin…

Strengt nødvendig personell kan unntas fra karantene-forskriften – også i havbruk

iLaks skriver i dag om et vaksineteam fra Skottland som er usikker på om de kan komme til Norge for å gjennomføre planlagt vaksinering av oppdrettsfis…

Hvordan unngå tvist eller sikre din rettslige posisjon for tiden etter coronaepidemien?

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil føre til mange konflikter fremover for mange næringsdrivende, både på kort og lang sikt. Vi ser a…

Konkurranseloven under coronakrisen: Særskilt unntak for transportnæringen

I går vedtok regjeringen en ny forskrift som gir et midlertidig unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende avtaler for foretak innen transportsekt…

Hvordan påvirker coronaviruset arbeidsforhold til sjøs?

Coronasituasjonen fører med seg nye utfordringer og problemstillinger for mange arbeidsgivere - også for arbeidsforhold til sjøs. Hvilke særlige drift…

Coronaviruset har nådd Norge – kan du permittere de ansatte?

Corona-krisen har nådd Norge for alvor og viruset har allerede medført store konsekvenser for norsk næringsliv. Samtidig meldes det om at dagens situa…

Skal du søke EU om tilskudd til coronarelaterte løsninger? Utvidet frist: 20.03.20 kl. 17

EU har satt av en ekstraordinær pott på 1,6 milliarder kroner til oppstartselskaper og SMBer til coronarelaterte prosjekter

Coronaviruset - oversikt over råd og tiltak i finanssektoren

Nyhetsbrevet oppdateres fortløpende slik at nyeste råd og tiltak er å finne øverst.

Coronaviruset – likviditetsmessige utfordringer

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil medføre alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Omfattende inntektsbortfall inn…

Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere i forbindelse med Coronaepidemien?

Coronaepidemien rammer både næringslivet og private med stor tyngde, og en av de gruppene som blir hardest rammet er frilansere og selvstendig nærings…

SANDS teknologigruppe svarer på juridiske spørsmål rundt coronaviruset i åpent Webinar

Spredningen av Coronaviruset har allerede medført alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Vi får stadig flere spørsmål fra bedriftse…

Styre og ledelse - kreditorforhandlinger

De alvorlige konsekvensene av Corona-tiltakene gir økonomiske utfordringer for mange selskaper.

100 mrd. krisepakke

Regjeringen foreslår låne- og garantiordninger til norsk næringsliv på minst NOK 100 milliarder for å sikre kriserammede norske bedrifter likviditet

Coronaviruset – noen praktiske avtalerettslige og selskapsrettslige problemstillinger

Coronaviruset (COVID-19) og påvirkningen på alle samfunnsaktører har utviklet seg voldsomt de siste dagene. Myndighetene setter daglig inn nye tiltak,…

Corona-konsekvenser - Offentlige anskaffelser

Corona-pandemien har en rekke konsekvenser for offentlige oppdragsgivere og deres eksisterende og potensielle leverandører. Økt risiko for mislighold…

Endringer i permitteringsreglene 13. mars 2020

Som en del av tiltakene fra regjeringen for å forebygge økonomiske konsekvenser av coronaviruset, ble det 13. mars kunngjort lovforslag om endringer i…

Næringseiendom og Coronavirus

Coronaviruset og dets konsekvenser påvirker oss alle i stor grad, og usikkerheten om hva som skjer fremover brer seg. Ansatte settes i karantene og vi…

Corona - kontraktstrøbbel, permitteringer og ansatte hjemme. Hva kan min bedrift gjøre

Mange av våre klienter har allerede kommet i en vanskelig situasjon grunnet spredningen av coronaviruset, WHOs anbefalinger og nasjonale myndigheters…

Håndtering av offentlige smitteverntiltak

Bekjempelsen av coronaviruset innebærer at vi alle må rette oss etter nødvendige smitteverntiltak iverksatt av kommunene og de statlige helsemyndighet…

Oljeprisfall + Corona = MAC? Låneavtalers “force majeure”

Verden er rammet av en pandemi, og i kombinasjon med kraftig oljeprisfall blir konsekvensene alvorlige. For helse, og for økonomi. Har slike uforutset…

Sjømatnæringen og Coronaviruset

Coronaviruset kan føre til både markedssvikt og logistikkutfordringer for sjømatnæringen. I tillegg kan leveransene av viktige innsatsfaktorer utebli…

Håndtering av coronaviruset for entreprenører

Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandø…

Coronaviruset - Arbeidslivets regler ved tiltak på grunn av smittefare

Alle arbeidsgivere har en plikt til å løpende vurdere risiko for smittespredning og aktuelle tiltak i arbeidsmiljøet. Plikten er nedfelt i arbeidsmilj…

Foto: Jordklode

Forslag om innføring av kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementet foreslår som tidligere annonsert å innføre kildeskatt på rentebetalinger og royalty fra Norge til utlandet. Forslaget foreslås inn…

Finansavisens advokatkåring 2020

Vi setter stor pris på den hyggelige anerkjennelsen vi får i Finansavisens ferske advokatkåring. Vi gratulerer vårt Shipping og Offshore-team hvor Odd…

Play

Kort forklart: Vurderer du å si opp en ansatt i prøvetid?

Prøvetid gir deg som arbeidsgiver en god mulighet til å prøve ut om arbeidstakeren du har ansatt er rett kandidat. Prøvetid innebærer også fallgruver…

Leier du ut? Vær oppmerksom på nye regler for kortidsutleie

Stadig flere benytter seg av kortidsutleie med utleieplattformer som Airbnb. I takt med økende popularitet har også motstanden mot slik utleie økt - s…

Ledig stilling: Advokat/advokatfullmektiger | Tønsberg

Nå har du mulighet til å flytte «hjem» til Vestfold, og utvikle deg faglig og kommersielt i et av Norges største forretningsjuridiske miljøer. Kontore…

Play

Kort forklart: Kan sjefen lese ansattes e-poster?

Daglig sendes og mottas mengder med e-poster gjennom bedriftens datamaskiner og mobiltelefoner. Men har sjefen lov til å «snoke» i ansattes e-poster?

Play
Foto Malin Stenseth

Endringsoppsigelse – hvordan går du frem?

Ved en endringsoppsigelse må du følge de samme regler og fremgangsmåte som ved en ordinær oppsigelse. Terskelen for gyldig oppsigelse vil derimot norm…

Kort forklart: Endringer i arbeidsforhold – hva kan arbeidsgiver bestemme?

– Hvilke endringer du ensidig kan pålegge arbeidstaker beror på grensene for styringsretten. Om du kan foreta en endring i arbeidsforholdet beror enke…

Play

Kort forklart: Vær oppmerksom ved innleie fra bemanningsforetak

Ulovlig innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak kan få store konsekvenser for en virksomhet. Det er særlig fire forhold man må være oppmerksomme…

Kort forklart: Nye regler for virksomhetsoverdragelse for sjøfolk

Den 1. august i år trådte de nye reglene for virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven i kraft, som gir sjøfolk langt bedre rettigheter enn tidliger…

Play

Kort fortalt: Hva er kravene til en arbeidskontrakt?

En tydelig arbeidskontrakt sparer både deg som arbeidsgiver og arbeidstakeren for misforståelser og konflikter.