Nyheter

Advokater/advokatfullmektiger til vårt kontor i Trondheim

SANDS Advokatfirma DA er et av Norges største fullservice advokatfirmaer med 160 advokater. Firmaet har vokst betydelig de siste årene og har ambisjon…

Høyesterett satte punktum i saken om en av Norges største industribranner

Høyesterett har nå satt endelig punktum i saken om en av Norges største industribranner. Gjensidiges anke over lagmannsrettens frifinnende dom er nekt…

Norway Officially Open for Offshore Wind

On 12 June 2020 the Norwegian Ministry for Energy and Petroleum announced the opening up of the two first areas for offshore wind in accordance with t…

Sustainability Linked Bonds – En kommende bærekraftsbølge i det norske høyrentemarkedet?

Bærekraft er i vinden som aldri før, og snart kommer EU på banen med sitt klassifiseringssystem (taksonomi). Det grønne skiftet krever enorme invester…

Hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørs skade på byggherrens ting – ny dom fra Høyesterett

Nylig avsa Høyesterett en enstemmig dom (HR-2020-1120-A) på entrepriserettens område. Avgjørelsen gir veiledning om rekkevidden av det ulovfestede kon…

Christian Berg Meland - Ny partner i SANDS

Det er med stolthet og glede vi kan annonsere opptaket av Christian Berg Meland som partner i SANDS.

Ledig stilling: Advokat | Tønsberg

SANDS er et av Norges største fullservice advokatfirmaer med 160 advokater. Firmaet har vokst betydelig de siste årene og har ambisjoner om videre vek…

Webinar: Africa and Covid-19 - Risks and Opportunities

SANDS er medlem av WTS Global; et internasjonalt nettverk med utvalgte uavhengige konsulentfirmaer. WTS er gjennom sine partnere representert i mer e…

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Tirsdag 12. mai 2020 la regjeringen frem forslag til revidert statsbudsjett for 2020. Det er som ventet flest nyheter knyttet til Coronaepidemien for…

73 av 113 nettselskap slipper krav om funksjonelt skille

2. april 2020 sendte Olje- og energidepartementet (OED) ut forslag om at kravet til funksjonelt skille kun skal gjelde for nettselskap som har flere e…

Til utleiere av næringseiendom: Praktiske sider ved den nylig lanserte kompensasjonsordningen for næringslivet

Den varslede kompensasjonsordningen for næringslivet er nettopp blitt lansert. Formålet med ordningen er å hjelpe de foretakene som  særlig er hardt r…

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering for valutakursendringer?

Coronapandemien har stor påvirkning både på den norske økonomien og pågående entrepriseprosjekter i det norske næringslivet. Flere entreprenører som k…

Occupational injury insurance in light of the Covid-19-outbreak

Employers are required to take out insurance policies for their employees to cover occupational injury and disease. Due to the Covid-19-outbreak, the…

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering som følge av forskriftsendringer og myndighetspålegg i forbindelse med corona-pandemien?

Etterhvert som Coronautbruddet spredte seg til Norge, vedtok norske myndigheter en rekke tiltak og restriksjoner for å begrense smitten i befolkningen…

SANDS med på utredning av veiprising for Samferdselsdepartementet m.fl.

SANDS har i samarbeid med Vista Analyse og Maptrends utredet mulighetene for innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Utredningen er gjennomført på…

Full frifinnelse for Basa-Huset etter ankesak

Eierne av lager- og kontorhuset Basa-Huset, som brant ned i 2015, er nå frifunnet på alle punkter i både tingretten og lagmannsretten. Forsikringssels…

Unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Vi har i tidligere nyhetsbrev av 24. mars 2020 redegjort for departementets forslag om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer.

Corona, husleie og merverdiavgift – hva gjelder?

Hvordan skal og bør merverdiavgift håndteres ved leiereduksjoner, leiefritak og betalingsutsettelser.

Kontantstøtte til bedrifter som har hatt omsetningsfall som følge av Covid-19

Torsdag den 2. april la regjeringen frem forslag om en støtteordning for bedrifter som innebærer at den enkelte kan melde inn kostnadskrav på en egen…

Lånegaranti og reetablering av statens obligasjonsfond

Som en følge av Covid-19-viruset og tiltak igangsatt for å redusere smitte påvirkes likviditeten i næringslivet.

Ny tiltakspakke og lånegarantiordning for næringslivet

Stadig flere virksomheter er hardt rammet av inntektsbortfall grunnet coronasituasjonen. Regjeringen kunngjorde derfor den 2. april i år flere tiltak…

Covid-19’s possible impact on shipping contracts

Covid-19 poses an international health threat, and the impact on business activities and the global economy is being felt worldwide. In the following…

Skatte- og avgiftstiltak i møte med Coronavirus-utbruddet

Storting og regjering har siden 13. mars 2020 arbeidet aktivt med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene med Coronavirus-utbruddet. Det holdes…

Regjeringen må gjøre som Danmark og gi kompensasjon til dekning av løpende faste kostnader for bedriftene

Den norske lånepakken på 50 milliarder kroner til små- og mellomstore bedrifter i form av statsgaranterte banklån vil på langt nær være tilstrekkelig.…

Forslag om unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger mv.

Med hjemmel i coronaloven har nærings- og fiskeridepartementet nå fremmet forslag om forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter og generalf…

Immaterielle rettigheter under Corona-krisen: enkelte frister utvides, men reglene er ellers de samme som før

I disse krisetider er kanskje ikke patenter, design og varemerke det første de fleste virksomheter tenker på. Sikring av immaterielle verdier er imidl…

Styreverv i coronatider– hvordan håndterer du krisen?

Den eskalerende spredningen av coronaviruset og de omfattende tiltakene myndighetene har innført for å begrense denne spredningen, har ført til alvorl…

EEA agreeement watchdog says ownership restrictions in Norwegian banks and insurance companies are incompatbile with EEA law

Last week the EFTA Surveillance Authority (“ESA”), the watchdog which monitors and enforces the EEA Agreement with similar powers as the European Comm…

Husleie og merverdiavgift i Coronatider – heller reforhandling enn betalingsutsettelse?

I dagens situasjon, med kraftig reduksjon i varehandel, restaurantbesøk, hotellopphold mv., er det et tidsspørsmål før butikkene, restaurantene og de…

Departementet åpner for unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger

I tidligere nyhetsbrev har vi skrevet om aksjelovgivningens regler om krav til og unntak fra reglene om avholdelse av fysiske møter i aksjeselskaper o…

Brief memorandum concerning «corona» consequences to the workplace

The entire Norwegian society is now very much affected by the different measures put in place by the government in order to prevent further spread of…

Endringer i permitteringsregler og regelverk for syke- og omsorgspenger fra 19. mars 2020

Nedenfor i punkt 2-5 er det en oversikt over de endringer som Regjeringen og partiene på Stortinget er enige om. Det ventes at endringer i permitterin…

Strengt nødvendig personell kan unntas fra karantene-forskriften – også i havbruk

iLaks skriver i dag om et vaksineteam fra Skottland som er usikker på om de kan komme til Norge for å gjennomføre planlagt vaksinering av oppdrettsfis…

Hvordan unngå tvist eller sikre din rettslige posisjon for tiden etter coronaepidemien?

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil føre til mange konflikter fremover for mange næringsdrivende, både på kort og lang sikt. Vi ser a…

Konkurranseloven under coronakrisen: Særskilt unntak for transportnæringen

I går vedtok regjeringen en ny forskrift som gir et midlertidig unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende avtaler for foretak innen transportsekt…

Hvordan påvirker coronaviruset arbeidsforhold til sjøs?

Coronasituasjonen fører med seg nye utfordringer og problemstillinger for mange arbeidsgivere - også for arbeidsforhold til sjøs. Hvilke særlige drift…

Coronaviruset har nådd Norge – kan du permittere de ansatte?

Corona-krisen har nådd Norge for alvor og viruset har allerede medført store konsekvenser for norsk næringsliv. Samtidig meldes det om at dagens situa…

Skal du søke EU om tilskudd til coronarelaterte løsninger? Utvidet frist: 20.03.20 kl. 17

EU har satt av en ekstraordinær pott på 1,6 milliarder kroner til oppstartselskaper og SMBer til coronarelaterte prosjekter

Coronaviruset - oversikt over råd og tiltak i finanssektoren

Nyhetsbrevet oppdateres fortløpende slik at nyeste råd og tiltak er å finne øverst.

Coronaviruset – likviditetsmessige utfordringer

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil medføre alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Omfattende inntektsbortfall inn…

Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere i forbindelse med Coronaepidemien?

Coronaepidemien rammer både næringslivet og private med stor tyngde, og en av de gruppene som blir hardest rammet er frilansere og selvstendig nærings…

SANDS teknologigruppe svarer på juridiske spørsmål rundt coronaviruset i åpent Webinar

Spredningen av Coronaviruset har allerede medført alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Vi får stadig flere spørsmål fra bedriftse…

Styre og ledelse - kreditorforhandlinger

De alvorlige konsekvensene av Corona-tiltakene gir økonomiske utfordringer for mange selskaper.

100 mrd. krisepakke

Regjeringen foreslår låne- og garantiordninger til norsk næringsliv på minst NOK 100 milliarder for å sikre kriserammede norske bedrifter likviditet

Coronaviruset – noen praktiske avtalerettslige og selskapsrettslige problemstillinger

Coronaviruset (COVID-19) og påvirkningen på alle samfunnsaktører har utviklet seg voldsomt de siste dagene. Myndighetene setter daglig inn nye tiltak,…

Corona-konsekvenser - Offentlige anskaffelser

Corona-pandemien har en rekke konsekvenser for offentlige oppdragsgivere og deres eksisterende og potensielle leverandører. Økt risiko for mislighold…

Endringer i permitteringsreglene 13. mars 2020

Som en del av tiltakene fra regjeringen for å forebygge økonomiske konsekvenser av coronaviruset, ble det 13. mars kunngjort lovforslag om endringer i…

Næringseiendom og Coronavirus

Coronaviruset og dets konsekvenser påvirker oss alle i stor grad, og usikkerheten om hva som skjer fremover brer seg. Ansatte settes i karantene og vi…

Corona - kontraktstrøbbel, permitteringer og ansatte hjemme. Hva kan min bedrift gjøre

Mange av våre klienter har allerede kommet i en vanskelig situasjon grunnet spredningen av coronaviruset, WHOs anbefalinger og nasjonale myndigheters…