Endringer i permitteringsreglene 13. mars 2020

Kontakt
Som en del av tiltakene fra regjeringen for å forebygge økonomiske konsekvenser av coronaviruset, ble det 13. mars kunngjort lovforslag om endringer i reglene for lønn og dagpenger under permittering som følger:
13. mars 2020

Lønnsplikt reduseres

Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering reduseres fra 15 til 2 dager.

Dette er forventet å ha effekt også for permitteringer som allerede er iverksatt før nye regler, men lønnsplikten kan ikke forventes å bli endret med virkning for lønnsytelser tilbake i tid. Først når Stortinget har sluttbehandlet lovforslagene ser vi når de blir satt i kraft. Dette kan trolig forventes i løpet av noen få dager.

Ventedager

Ventedager for permitterte før dagpenger fra NAV ytes fjernes. Det er tidligere lovfestet 3 ventedager, som nå fjernes. Konsekvensen er at de ansatte går rett over fra lønn til dagpengeytelser, uten noe ventetid. Dette er en forbedring for de ansatte som permitteres.

Permitteringsprosent som vilkår for dagpengerettigheter endres, slik at det øker fleksibiliteten. For å ha rett til dagpenger under de gamle reglene måtte vanlig arbeidstid være redusert med minst 50%. Dette justeres til 40%, slik at det kan benyttes deltidspermittering fordelt på flere ansatte med lavere prosent uten at de ansatte av den grunn taper dagpengerettigheter.

Samlet sett er endringene mest til gunst for bedriftenes økonomi, ettersom ansatte som går raskere over fra lønn til dagpenger da må nøye seg med 62% av lønnen med et maksimalt beregningsgrunnlag på 6G (ca. 600 00 kroner) per år. For ansatte innebærer endringene derfor i sum en svekkelse av deres økonomiske rettigheter. På den annen side bidrar det til å trygge arbeidsplassene på lengre sikt.

Disse tiltakene er uttrykt å være midlertidige frem til 31. oktober.

Det er varslet at regjeringen jobber med ytterligere tiltak, og dette kan også være av betydning for rettigheter og plikter i arbeidsforhold.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743