Coronaviruset har nådd Norge – kan du permittere de ansatte?

Kontakt
Corona-krisen har nådd Norge for alvor og viruset har allerede medført store konsekvenser for norsk næringsliv. Samtidig meldes det om at dagens situasjon kan bli både verre og langvarig.
19. mars 2020

Coronaviruset vil for flere bedrifter føre til midlertidig reduksjon i arbeids- og oppdragsmengde og derved gi grunnlag for permittering for å oppnå en rask kostnadsreduksjon i virksomheten, sier senioradvokat Maria Elena Kvalen i SANDS.

Når kan du permittere de ansatte?
Arbeidsgiver må alltid ha saklig grunn for å benytte permittering. Typiske eksempler på hva som kan utgjøre saklig grunn er:

 • Uforutsett ordremangel
 • Uforutsett driftsstans
 • Uforutsette hendelser som f.eks. brann og naturkatastrofer.

Merk at grunnlaget for permittering må være av midlertidig art. Dersom ordremangelen eller driftsstansen ser ut til å bli varig, vil nedbemanning være det riktige virkemiddelet.

Coronaviruset kan utgjøre en uforutsett hendelse eller medføre midlertidig uforutsett ordremangel eller driftsstans som kan gi grunnlag for permittering. For at grunnlaget for permitteringen skal være saklig er det ikke nok å vise til at Norge er rammet av coronaviruset. Det må kunne vises til av viruset medfører at driften helt eller delvis må innstilles, slik at arbeidsgiver ikke har arbeid til en eller flere av arbeidstakerne. At driften må innstilles kan skyldes både smitte internt, nedstengning som følge av myndighetenes pålegg, ordremangel, eller manglende vareleveranser.

Hvordan gå frem?

Drøfting og informasjonsmøte

Tariffbundne bedrifter har en plikt til å drøfte behovet og grunnlaget for permitteringen med de tillitsvalgte. Bedrifter som ikke er tariffbundne har ingen absolutt plikt til å gjennomføre drøftelser. Vi anbefaler likevel at drøftelser gjennomføres så langt det er mulig og at ansatte holdes informert for å sikre en saklig prosess og god forankring. 

Dokumentasjon

Det bør utarbeides protokoll fra drøftelser og eventuelle forhandlinger med tillitsvalgte og ansatte. Av dokumentasjonen bør det fremgå informasjon om hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, hvilke prinsipper som vil anvendes for utvelgelse av ansatte og videre fremgangsmåte.

Permitteringsvarsel og meldeplikt til NAV

Permittering skal varsles skriftlig til de ansatte og til NAV dersom permitteringen omfatter minst 10 ansatte.

Arbeidsgiver skal som hovedregel varsle om permitteringen 14 dager før iverksettelse. Unntak gjelder ved uforutsette hendelser, hvor det kan benyttes en varslingsfrist på to dager. Følger av coronaviruset kan utgjøre en slik uforutsett hendelse, eksempelvis vedtak om umiddelbar stenging for å hindre virusspredning.

Varselet skal inneholde informasjon om:

 • Varslingsfrist
 • Dato for iverksettelse av permittering
 • Permitteringens lengde
 • Permitteringsgrad
 • Permitteringsårsak
 • Hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

Lønnsplikt?

Arbeidsgiver har normalt plikt til å betale permitteringslønn til sine ansatte de første 15 dagene av en permittering. Som følge av coronakrisen er det nå enighet om at arbeidsgivers lønnsplikt midlertidig skal reduseres til de første to dagene av permitteringen. Dette for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Endringene skal etter planen vedtas 19. mars 2020, og i første omgang gjelde til og med 31. oktober 2020.

Permittering er et midlertidig fritak for arbeidsplikt, og kan kun benyttes for en periode på inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.  

Merk at fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra reglene om lønnsplikt ved permittering. Ansatte i slike bedrifter vil derfor kunne motta dagpenger fra første permitteringsdag og det er egne regler for maksimal dagpengeperiode.

Visste du at:

 • Det er kun forhold som knyttes til bedriften som vil kunne utgjøre saklig grunn for permittering. Dersom det er forhold knyttet til den ansatte må du gå veien om oppsigelse.
 • Frykt for smittefare gir ikke i seg selv saklig grunnlag for permittering.
 • Arbeidstaker kan ikke ta fri fra arbeidet eller jobbe hjemmefra i frykt for å bli smittet av coronaviruset med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver.

***

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere som har behov for å gjennomføre permittering, og kan gi deg flere nyttige verktøy i prosessen. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630

Advokatfullmektiger

Malin Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688