Hvordan unngå tvist eller sikre din rettslige posisjon for tiden etter coronaepidemien?

Kontakt
Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil føre til mange konflikter fremover for mange næringsdrivende, både på kort og lang sikt. Vi ser allerede nå at det har oppstått ulike uenigheter.
19. mars 2020

Eksempelvis mellom utleier og leietaker om hvem som har ansvar for betaling av leie, om hvem som har ansvaret i kontrakt ved avbestilling når en part ikke har mulighet til å oppfylle, og uenighet knyttet til permitteringer m.m. i arbeidsforhold. Det finnes mange flere eksempler, og stadig kommer nye til etter hvert som restriksjonene strammes inn fra myndighetenes side.

Slik går du frem dersom du er uenig i et krav

I denne situasjonen og fasen vi går inn i er det svært viktig at du passer på din egen posisjon. Hvordan skal du for eksempel gå frem dersom du er uenig i et krav for å markere dette for en eventuell senere tvist?

For det første er det viktig at du tar nødvendige og tilstrekkelige forbehold slik at du ikke mister din posisjon. Dersom det fremmes et krav mot deg, eller en kunde avbestiller en større varelevering begrunnet med coronaviruset, må du gi uttrykk for din oppfatning av situasjonen. Det er viktig å dokumentere forbeholdene og sikre kommunikasjon med motparten skriftlig.

Tilsvarende; dersom du og din kontraktspart i dag er enige om hvordan et kontraktsbrudd skal løses, sørg for at enigheten blir dokumentert for ettertiden. Slik kan du unngå at det oppstår en tvist om de samme spørsmålene på et senere tidspunkt.  

Man er pliktig til å begrense tap

I ethvert tilfelle er det viktig at man er oppmerksom på plikten til å begrense tapet. Man må samtidig sikre dokumentasjon som viser at man har igangsatt tiltak for å begrense tapet i de tilfeller det er mulig. Dette gjelder uavhengig av om man mener det er grunnlag for å velte tapet over på andre.  Et krav kan bli redusert dersom man ikke kan dokumentere at man har gjort det som med rimelighet kan forventes å gjøres for å begrense kravet. 

Overhold frister

For det andre er det viktig å passe på at eventuelle frister som har rettslig virkning, overholdes. Unntakstilstander som følge av coronaviruset gir ikke unntak for eksempelvis reklamasjonsfristene. Dette betyr igjen at man må si fra om hvordan man oppfatter situasjonen på en måte som i ettertid lar seg dokumentere. Like viktig som å overholde egne frister er det at man sørger for å påberope seg utløpte frister overfor andre. Innsigelsen om at det ikke er reklamert i tide kan falle bort dersom man går inn i realitetsdiskusjoner rundt kravet uten å ta tydelige forbehold om utløpte frister.

Tilsvarende gjør seg gjeldende for søksmåls- og foreldelsesfrister. Passivitet kan nå, som i en normal situasjon, føre til at man mister sin rettslige posisjon. Partene kan imidlertid utsette virkninger av eventuell foreldelse ved å inngå en avtale om å suspendere fristen.

For pågående prosesser er det viktig å være oppmerksom på at alle lovbestemte frister løper akkurat som før. Dette gjelder frister for å ta ut stevning og inngi tilsvar samt frister for anke og anketilsvar. Mange opplever nå at rettsmøter og hovedforhandlinger er utsatt på grunn av coronarestriksjonene. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. I tillegg søker domstolene å tilrettelegge for fjernmøter i de saker der det lar seg gjennomføre. Dersom du er pålagt karantene etter retningslinjene fastsatt av helsemyndighetene, har du ikke lov til å møte i retten. Det vil normalt bli ansett som gyldig fravær som kan gi krav på at en sak kan utsettes. Er du derimot ikke pålagt karantene etter gjeldende retningslinjer, vil utgangspunktet være at det ikke foreligger gyldig fravær – og du har møteplikt.

Vi ser at en konsekvens av coronaviruset er at det vil oppstå mange spørsmål og uenighet som vil måtte løses i ettertid, enten i forhandlinger eller ved rettslig prosess. Vi kan gi løpende råd for deg og din virksomhet og bistå slik at dere tar de riktige forholdsreglene nå.

***

SANDS har etablert en egen coronaberedskap 24/7. Våre advokater i denne gruppen har ulik erfaring og spisskompetanse, og samarbeider tett med andre faggrupper i firmaet. Vi kombinerer høy faglig kvalitet med bransjeforståelse og grunnleggende kjennskap til de utfordringer situasjonen nå byr på. Vi gjør grundige analyser av handlingsalternativer og gjennomfører forhandlinger med integritet. Vårt siktemål er alltid å søke den beste løsning for våre klienter.

Kontakt oss

Partnere

Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563

Advokater

Eli Johanne Apold
Eli Johanne Apold
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 53
M: +47 907 22 725
Caterina Gaeta
Caterina Gaeta
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Madicken Lea
Madicken Lea
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 33
M: +47 408 64 502
Anders Lund
Anders Lund
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 60
M: +47 917 29 128

Advokatfullmektiger

Andreas  Gothe Schultz
Andreas Gothe Schultz
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 83
M: +47 950 04 848