Nyhetsbrev

#Oppdatert Tromsø 2018

Takk til alle som deltok på #Oppdatert. Under finner du link til alle foredragene. Disse vil være tilgjengelig ut september måned. Vi håper å se…

Brukermanualens betydning i skadesaker

Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innb…

Stricter regulation of insurance intermediaries

The Financial Supervisory Authority of Norway ("FSAN") published in June this year a draft consultation paper on new domestic legislation implementing…

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap

Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også…

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Aksjekjøpsavtalen

Ved kjøp og salg av aksjene i et aksjeselskap, må det utarbeides en aksjekjøpsavtale. Graden av balanse i avtalen følger normalt av partenes forhandli…

Kjøpesummen

Et svært sentralt punkt i en aksjekjøpsavtale, er bestemmelsen om kjøpesummen: Hva skal betales for aksjene som selges?

Earn-out

I en transaksjonsprosess vil partene som regel ha forskjellige oppfatninger om målselskapets verdi. Dette kan blant annet være grunnet i forskjellige…

Partenes betingelser for gjennomføring av transaksjonen

Noen ganger signeres og gjennomføres aksjekjøpsavtalen på samme tidspunkt, men i langt de fleste tilfeller vil det være visse forhold som må være på p…

Selgers garantier

Enkelte transaksjoner gjennomføres uten at selger avgir noen garantier overfor kjøper vedrørende målselskapet. Dette er imidlertid unntaksvis, og det…

Selgers ansvar ved brudd på avtalen

Selger påtar seg en rekke forpliktelser i en aksjekjøpsavtale.

Escrow – sikkerhet for oppgjør ved garantikrav under aksjekjøpsavtalen

I noen tilfeller vil kjøper av målselskapet kreve at en del av vederlaget deponeres på konto som sikkerhet for oppgjør ved brudd på selgers garantier.…

Kjøp og salg av virksomhet | Desember 2017

SANDS vil som tidligere varslet presentere en serie med artikler av varierende omfang, hvor vi gjennomgår en rekke tema knyttet til prosessen for kjøp…

Tvisteløsning

Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er…

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger

Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fas…

Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries

In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of…

Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?

Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette…

Panama Papers og Paradise Papers

Hvorfor benyttes skatteparadiser, og hvorfor tar man omdømmebelastningen det medfører?

Visste du at SANDS har 13 advokater med møterett i Høyesterett?

Vi har i dag et team på 13 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De…

Strukturert salgsprosess

Som beskrevet i vår artikkelsamling «Forberedelse til salg», bør eiere først gjøre et grunnarbeid med å gjøre selskapet klart for en salgsprosess. Uan…

W&I-forsikring

Ved salg av et selskap vil selgerne normalt måtte avgi en rekke garantier overfor kjøper vedrørende selskapet. Slike garantier vil typisk knytte seg t…

Informasjonsmemorandum

Som kort omtalt i artikkelen «Strukturert salgsprosess», får potensielle kjøpere gjerne tilgang til et såkalt informasjonsmemorandum (IM).

Konfidensialitetsavtale - NDA

Enten man gjennomfører en strukturert salgsprosess eller prosessen begynner med at en interessent uoppfordret kommer på banen, vil det være avgjørende…

Vil Høyesterett avklare grensen for arbeidsgiveransvar som videre enn tidligere antatt?

Gjelder arbeidsgivers ansvar etter arbeidsforholdet er avsluttet? Ny dom fra Høyesterett vil kunne utvide arbeidsgiveres og dermed også forsikringssel…

En ansatt påstår seg trakassert – hva gjør jeg?

Saker om varsler fra arbeidstakere preger til stadighet mediebildet. Varslingssakene er også utvilsomt viktige. De bidrar ofte til å sette søkelys på…

Når arbeidstaker er et nettroll

Flere arbeidsgivere har fått erfare at ansattes bruk av sosiale medier kan by på problemer. Det er en forholdsvis lav terskel for å ytre seg, og ytrin…

World’s first ocean based fish farm unit

The first ocean based fish farm unit ever constructed was delivered in September 2017 by a Chinese shipyard to a Norwegian company and offloaded for o…

Mislighold av leiekontrakt – Har utleier garantert dekning?

Ved inngåelse av næringsleiekontrakter vil utleier kreve sikkerhet fra leietaker for oppfyllelse av leietakers forpliktelser etter kontrakten. Men hvi…

Taktisk prising = avvisning?

En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet…

Supplytime 2017 | Liabilities - a simple guide

June 2017 saw the much heralded release by BIMCO of its new and improved version of the “SUPPLYTIME”; the popular time charter party for offshore supp…

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved…

Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut

Elbilene har vært underlagt svært gunstige skatte- og avgiftsmessige regler. Dette har medført at den norske bilparken har fått et betydelig innslag a…

Nye opsjonsregler for startups

Regjeringen foreslår som varslet endringer i opsjonsreglene for å gjøre det enklere å tiltrekke seg ansatte til selskaper i oppstartsfasen.

Formueskatt 2018

Som del av Stortingets skatteforlik 2016, som også Arbeiderpartiet var del av, ble det for 2017 innført en verdsettelsesrabatt på 10 pst. på aksjer og…

Statsbudsjettet 2018

Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett for 2018.

Korttidsutleie av bolig – Airbnb

I tråd med Delingsøkonomiutvalgets innstilling foreslås å beskatte utleie av egen bolig for utleieperioder under 30 dager utover en minstegrense på kr…

Beskatning av fondskonto

Fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt ofte markedsført under Unit Link, Investeringskonto el.l.

Eiendomsskatt 2018

Stadig flere kommuner skriver ut eiendomsskatt, og satsen (fra 2-7 promille) justeres stadig oppover.

Rapportering på A-meldingen

Etter dagens regler skal A-meldingen i hovedsak leveres elektronisk, men det er unntak for enkelte private arbeidsgivere som kan levere denne på papir…

Merverdiavgift 2018

Forslaget til statsbudsjett inneholder, som ventet, ikke noen vesentlige forslag til endringer innen merverdiavgift. Selv om årets forslag til endring…

Regjeringen stenger «skattehull» ved investeringer i Singapore

Den noe særskilte reguleringen i skatteavtalen som foreligger mellom Norge og Singapore (samt noen øvrige land) har hittil åpnet for kreativ skattepla…

Endringer i konsernbidragsreglene for utenlandske selskaper

Konsernbidragsreglene åpner for konsolidering av skattekostnaden for selskaper i et konsern og er utviklet primært for norske selskaper.

Flomskader – forsikringdekning og regressansvar

Sørlandet opplevde nylig ekstreme nedbørmengder. Skadeomfanget etter flommen sammenlignes med storflommen på Østlandet i 1995, og flommens størrelse…

Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter

Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentrep…

Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?

Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for…

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med betydning for bemanningsbransjen.

Regjeringen har fremmet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som i særlig grad vil berøre bemanningsbransjen dersom de vedtas.