Nyhetsbrev

Photo Coins and plants

One third of the world’s banks commit to Responsible Banking

130 banks and institutions representing over USD 47 trillion, in 49 countries, have voluntarily committed to self-regulation and transparency for the…

Sustainable finance - from buzz word to new reality

Sustainability. You have most certainly heard about it and read about it in a variety of terms and contexts. ESG, corporate social responsibility, cli…

Bank margins in Norwegian real estate financing may have reached a bottom level for now

Average margin among the largest banks in the Norwegian market is now reported to be 204 bps for a 5 year 65% LTV loan. The margin is not expected to…

New rules make acquisition finance easier

New rules make acquisition finance easier

Proposal to ease Norwegian financial assistance regulations referred to Parliament Summary The Norwegian company legislation severely limits fina…

«Dawn raid» hos virksomheter – hva skjer, og hva bør man ha gjort før det skjer?

Selv om din virksomhet driver aktivt compliancearbeid, medfører dagens komplekse samfunnsbilde at det likevel foreligger en risiko for at det blir beg…

Strengere krav til opplysninger ved pengeoverføringer

Den nye pengeoverføringsforordningen (2015/847) som har vært gjeldende i EU siden 2017, er nå inkorporert i norsk rett. Den stiller ytterligere krav t…

Seier i Høyesterett. Når er krav mot daglig leder etter aksjeloven § 3-7 annet ledd foreldet?

Høyesterett avsa nylig dom (HR 2019-1073-A) om foreldelse av krav for tilbakebetaling av ulovlig utdeling etter aksjeloven § 3-7 annet ledd jf. § 3-8.…

Regjeringen har lenge varslet at de vil se på en mer effektiv håndheving av reglene om innleie – nå er disse forslagene på høring

Mange bransjer har et varierende behov for arbeidskraft og har derfor gode grunner for å tilpasse arbeidsstokken basert på svingninger i ordretilgange…

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Hva er crowdfunding? Folkefinansiering, også kalt crowdfunding, har ingen lovfestet definisjon, og forekommer i ulike former. Et fellestrekk er at…

New proposal to liberalise the strict Norwegian financial assistance regulations

The Norwegian Limited Companies Act (the “Act”) severely limits the possibility a target company has to provide financial assistance in connection wit…

Rask RIB-båt i sjøen foto

Personal injury in the event of leisure accident, legal clarification

15 February 2019, the Norwegian Supreme Court delivered its judgment on a case in which the question was whether a business that offered RIB tours (ri…

Dame og mann på fabrikkgulv studerer en teknisk tegning foto

Ansiennitet er ingen hovedregel ved nedbemanning

Høyesterett har i dag avsagt dom i «Skanska-saken» og med det avgjort spørsmålet om hvilken betydning ansiennitet har ved nedbemanning. Selv om arbeid…

Et containerskip i smult farvann tett skydekke foto

Principal decision regarding a shipping agent’s liability from the Norwegian Supreme Court

On the 6th of February 2019 the Norwegian Supreme Court pronounced a principal decision regarding a shipping agent’s liability after failing to comply…

Monica Gjerde Sperre, Sara Storøy og Malin Stenseth i arbeidsmøte foto

SANDS’ klient vant frem i arbeidsrettssak

SANDS’ advokater Monica Gjerde Sperre og Malin Stenseth (flm) representerte nylig en arbeidsgiver i retten i sak om oppsigelse i prøvetid. På vegne av…

Monica Gjerde Sperre, Sara Storøy and Maria Elena Kvalen foran en fjord foto

Ny forskrift om kontrolltiltak overfor skipsarbeidere

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om kameraovervåkning av og innsyn i e-postkassene til arbeidstakere innen sjøfart, fangst og fiske. For…

5 lyspærer, en tent foto

#Oppdatert 2019 Bergen, presentasjoner fra foredragene

Takk til dere som deltok på vår faglige oppdatering #Oppdatert 2019# som gikk av stabelen i Bergen 24.01.2019. Under finner du linker til alle fored…

Rettsklubbe foto

Hvilke foretak har hovedansvar for samordnet HMS-plan der flere foretak arbeider på samme arbeidsplass?

Ikke sjelden deler forskjellige arbeidsgivere på den samme arbeidsplassen. Dersom det ikke foreligger samordnet HMS-plan mellom disse, kan den ansvarl…

Tre jurister i et arbeidsmøte foto

Nye avklaringer fra Høyesterett om ansattes rett til å velge arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse

Det er i en fersk dom 11. oktober fra Høyesterett (sak 2018/177 ref. nr. HR-2018-1944-A; DNB-Steen &Strøm) kommet nye rettslige avklaringer knyttet t…

Løve i granitt foran Stortinget foto

Forslag til statsbudsjett 2019

Årets budsjett innebærer mange nyheter som har vært varslet en stund. Regjeringen gir med en hånd, men henter inn igjen mesteparten med den andre i år…

SANDS jurister ser gjennom dokumenter i et møterom foto

Personbeskatning

Det er foreslått enkelte endringer når det gjelder diettgodtgjørelse og reisekostnader.

Tre personer i møterom foto

Endringer i skattesatser

Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinn…

Utsikt ut mot sjøen fra møterom hos SANDS i Ålesund foto

Skattemyndighetene skal få utvidet adgang til bevissikring i skattesaker

Skattemyndighetene har ingen lovfestet adgang til å foreta ransaking og beslag slik politi- og påtalemyndighet har etter straffeprosessloven. Det er h…

Hånd som åpner en innedør i privat hus foto

Opplysningsplikt for selskaper som formidler privat utleie av eiendom mv (AirBnB o.l)

Det er foreslått utvidede rapporteringsregler for formidlingsselskaper i skatteforvaltningsloven § 7-5. Etter forslaget skal den som gjennom en digita…

En mengde gullbarrer foto

Formueskatt - Redusert favorisering av fast eiendom

Det skjer ingen endring i alminnelig formuesskatt og satsen forblir uendret på 0,85%. De foreslåtte endringene i beskatning av formue i Statsbudsje…

Kornåker i solnedgang foto

Endringer i reglene om lemping av skattekrav

Regjeringen fremmer som forslag i Statsbudsjettet for 2019 å avvikle eksisterende skatteutvalgsordning, samt å utvide muligheten for å lempe krav av h…

Mann i dress bygger stabler av mynter foto

Rentebegrensningsreglene - utvidelse til eksterne rentebetalinger

Statsbudsjettet for 2019 innfører de ventede endringene i rentebegrensningsreglene. I tråd med forslag fra Skatteutvalget i NOU 2014:13 Kapitalbeskatn…

Smal skogsvei med høye trær på begge sider i høstfarger foto

Skjerpet beskatning av skades- og livsforsikringsselskap

Det har lenge vært varslet en gjennomgang av de gunstige skattereglene for forsikringsselskap. Både liv- og pensjonsselskap og selskap som driver skad…

Antikk kuleramme foto

Merverdiavgift – Toll og Særavgifter

Forslaget til statsbudsjett for 2019 kan karakteriseres som det minst spennende på mange år når det gjelder merverdiavgift og særavgifter. På vanlig m…

Vissen og ribbet løvetann foto

Endring i regler for når et selskap anses «hjemmehørende» i Norge

Selskaper som er «hjemmehørende» i Norge etter skatteloven § 2-2 er alminnelig skattepliktig til Norge for alle inntekter det opptjener globalt. Nå st…

Privat hvitmalt hjem, blå himmel og grønn plen foto

Eiendomsskatt – Redusert beskatning

Det skjer en generell reduksjon i eiendomsskatt for både bolig og fritidsbolig.

Vidt syn av Tromsø havn

#Oppdatert Tromsø 2018

Takk til alle som deltok på #Oppdatert. Under finner du link til alle foredragene. Disse vil være tilgjengelig ut september måned. Vi håper å se…

Nærbilde av lyspærer som henger fra taket foto

Ny oppsiktsvekkende dom om det konkurranserettslige gjennomføringsforbudet

Dommen er klargjørende, litt oppsiktsvekkende og avventet med spenning.

Hånd som tar notater i et møte foto

Brukermanualens betydning i skadesaker

Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innb…

Siluett av tre menn som diskuterer foto

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

Intet foto

Stricter regulation of insurance intermediaries

The Financial Supervisory Authority of Norway ("FSAN") published in June this year a draft consultation paper on new domestic legislation implementing…

Rettsklubbe foto

Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap

Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også…

Rettsklubbe foto

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Mann som rekker frem hånden for å hilse foto

Selgers garantier

Enkelte transaksjoner gjennomføres uten at selger avgir noen garantier overfor kjøper vedrørende målselskapet. Dette er imidlertid unntaksvis, og det…

Laptop-computer og utprint av graf plassert på bord foto

Earn-out

I en transaksjonsprosess vil partene som regel ha forskjellige oppfatninger om målselskapets verdi. Dette kan blant annet være grunnet i forskjellige…

Mann bygger stabler av mynter foto

Kjøpesummen

Et svært sentralt punkt i en aksjekjøpsavtale, er bestemmelsen om kjøpesummen: Hva skal betales for aksjene som selges?

Rettsklubbe foto

Tvisteløsning

Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er…

Håndtrykk mellom to menn foran en peis foto

Aksjekjøpsavtalen

Ved kjøp og salg av aksjene i et aksjeselskap, må det utarbeides en aksjekjøpsavtale. Graden av balanse i avtalen følger normalt av partenes forhandli…

SANDS flagg vaier i vinden mot lett skyet blå himmel foto

Kjøp og salg av virksomhet | Desember 2017

SANDS vil som tidligere varslet presentere en serie med artikler av varierende omfang, hvor vi gjennomgår en rekke tema knyttet til prosessen for kjøp…

Nærbilde av hånd som tar notater i en møtesituasjon foto

Selgers ansvar ved brudd på avtalen

Selger påtar seg en rekke forpliktelser i en aksjekjøpsavtale.

To menn, ett håndtrykk foto

Escrow – sikkerhet for oppgjør ved garantikrav under aksjekjøpsavtalen

I noen tilfeller vil kjøper av målselskapet kreve at en del av vederlaget deponeres på konto som sikkerhet for oppgjør ved brudd på selgers garantier.…

Tre menn i siluett diskuterer foto

Partenes betingelser for gjennomføring av transaksjonen

Noen ganger signeres og gjennomføres aksjekjøpsavtalen på samme tidspunkt, men i langt de fleste tilfeller vil det være visse forhold som må være på p…

Abstrakt foto av metall

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Rettsklubbe foto

Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger

Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fas…

Containerskip i stille farvann, tett skydekke foto

Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries

In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of…