Nyhetsbrev

Oppsigelse fra arbeidsgiver - når er oppsigelse saklig?

En arbeidstaker kan si opp eget arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse. En oppsigelse fra arbeidsgiver må derimot alltid være saklig begrunnet i arbe…

Nye regler om fakturering og beregning av merverdiavgift ved konflikter i entrepriseforhold

Finansdepartementet la 17. juni frem forslag til endring av bokføringsforskriften. Forslaget er et svar på entreprenørbransjens mangeårige ønske om å…

Fortsatt unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Med hjemmel i koronaloven, ble det 27. mars 2020 fastsatt forskrifter om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer. Koronaloven er nå opph…

Markedstilpasninger for salgsapparatet i forsikring som følge av COVID-19?

I de fleste styrerom foregår det kontinuerlig arbeid med kostnadsbesparelser, og forsikrings- og pensjonsordninger inngår som en naturlig del av denne…

Store konsekvenser for rederiene – dette er de nye sikkerhetskravene for dykkeoperasjoner

For dykking innenfor sjøfart, fangst og fiske har det frem til nå ikke vært fastsatt detaljerte sikkerhetsbestemmelser.

Crew changes amidst the COVID-19-crisis

In response to the Covid-19-outbreak, countries have implemented various restrictions concerning travel and quarantine. The restrictions make crew cha…

Rekonstruksjon: et mer tilgjengelig gjeldsforhandlingsinstitutt

Covid-19 har medført at flere bedrifter som under normale omstendigheter er levedyktige, opplever akutt svikt i inntektene og store økonomiske vanskel…

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvar…

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 mv med virkning fra 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 trådte det i kraft endringer i sentrale bestemmelser i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherr…

Endringer i reglene for oppkjøpsfinansiering – aksjeloven § 8-10 – behov for presiseringer

Den 1. januar i år trådte endringer i aksjeloven § 8-10 i kraft. Forarbeidene til endringene skaper uklarhet om enkelte av vilkårene i bestemmelsen. D…

Defendant’s rights widened in recent Supreme Court verdict – of strategic importance for insurers

In a recent case for the Supreme Court, HR-2020-35-A, it was made clear that the defendant may demand assessment of the extent of liability (i.e. meas…

New Supreme Court verdict may widen the scope of recourse claims from insurers

In the recently pronounced judgement HR-2019-2386-A, the Norwegian Supreme Court concluded that the Norwegian Act on Compensation for Damages (Nw. Ska…

Bank margins in Norwegian real estate financing may increase in the coming year

Average margin among the largest banks in the Norwegian market is reported to be 204 bps for a 5-year 65% LTV loan, as it was in Q3 19. Average margin…

Foto Bærekraft

Sustainability Linked Loans

Recently, Norsk Hydro ASA signed a USD 1,600 million revolving multi-currency revolving credit facility. This facility had a twist – the margin is lin…

Foto Brexit

SANDS’ Brexit task force can guide you through Brexit

The result of the British General Election makes it likely that Brexit may be done within the currently scheduled exit date of 31 January 2020 and bas…

Skal reisetid anses som arbeidstid og hva med kompensasjon?

Spørsmålet om reisetid skal anses som arbeidstid er blitt aktualisert i en dom Høyesterett avsa i 2018, og i en lagmannsrettsdom avsagt høsten 2019.

Benefits and risks of cyber-insurance

Maintaining a strategy for mitigating common risks is an integral part of any business, and naturally this also includes cyber-risks. Cyber-resilient…

A sustainability shift in real estate?

Sustainability has become increasingly important in all aspects of finance and business, and the real estate sector is no exception. While sustainabil…

Green Bonds

Finance for a greater good? According to BloombergNEF data, sustainable debt issuance surpassed USD 1 trillion in 2019. Green bonds continue to hold c…

Responsible Investment

ESG investment strategies are already an integral part of many institutional investors’ and asset managers’ operations. However, the lack of commonly…

Photo Coins and plants

One third of the world’s banks commit to Responsible Banking

130 banks and institutions representing over USD 47 trillion, in 49 countries, have voluntarily committed to self-regulation and transparency for the…

Sustainable finance - from buzz word to new reality

Sustainability. You have most certainly heard about it and read about it in a variety of terms and contexts. ESG, corporate social responsibility, cli…

Bank margins in Norwegian real estate financing may have reached a bottom level for now

Average margin among the largest banks in the Norwegian market is now reported to be 204 bps for a 5 year 65% LTV loan. The margin is not expected to…

New rules make acquisition finance easier

New rules make acquisition finance easier

Proposal to ease Norwegian financial assistance regulations referred to Parliament Summary The Norwegian company legislation severely limits fina…

«Dawn raid» hos virksomheter – hva skjer, og hva bør man ha gjort før det skjer?

Selv om din virksomhet driver aktivt compliancearbeid, medfører dagens komplekse samfunnsbilde at det likevel foreligger en risiko for at det blir beg…

Strengere krav til opplysninger ved pengeoverføringer

Den nye pengeoverføringsforordningen (2015/847) som har vært gjeldende i EU siden 2017, er nå inkorporert i norsk rett. Den stiller ytterligere krav t…

Seier i Høyesterett. Når er krav mot daglig leder etter aksjeloven § 3-7 annet ledd foreldet?

Høyesterett avsa nylig dom (HR 2019-1073-A) om foreldelse av krav for tilbakebetaling av ulovlig utdeling etter aksjeloven § 3-7 annet ledd jf. § 3-8.…

Regjeringen har lenge varslet at de vil se på en mer effektiv håndheving av reglene om innleie – nå er disse forslagene på høring

Mange bransjer har et varierende behov for arbeidskraft og har derfor gode grunner for å tilpasse arbeidsstokken basert på svingninger i ordretilgange…

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Hva er crowdfunding? Folkefinansiering, også kalt crowdfunding, har ingen lovfestet definisjon, og forekommer i ulike former. Et fellestrekk er at…

New proposal to liberalise the strict Norwegian financial assistance regulations

The Norwegian Limited Companies Act (the “Act”) severely limits the possibility a target company has to provide financial assistance in connection wit…

Rask RIB-båt i sjøen foto

Personal injury in the event of leisure accident, legal clarification

15 February 2019, the Norwegian Supreme Court delivered its judgment on a case in which the question was whether a business that offered RIB tours (ri…

Dame og mann på fabrikkgulv studerer en teknisk tegning foto

Ansiennitet er ingen hovedregel ved nedbemanning

Høyesterett har i dag avsagt dom i «Skanska-saken» og med det avgjort spørsmålet om hvilken betydning ansiennitet har ved nedbemanning. Selv om arbeid…

Et containerskip i smult farvann tett skydekke foto

Principal decision regarding a shipping agent’s liability from the Norwegian Supreme Court

On the 6th of February 2019 the Norwegian Supreme Court pronounced a principal decision regarding a shipping agent’s liability after failing to comply…

Monica Gjerde Sperre, Sara Storøy and Maria Elena Kvalen foran en fjord foto

Ny forskrift om kontrolltiltak overfor skipsarbeidere

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om kameraovervåkning av og innsyn i e-postkassene til arbeidstakere innen sjøfart, fangst og fiske. For…

5 lyspærer, en tent foto

#Oppdatert 2019 Bergen, presentasjoner fra foredragene

Takk til dere som deltok på vår faglige oppdatering #Oppdatert 2019# som gikk av stabelen i Bergen 24.01.2019. Under finner du linker til alle fored…

Rettsklubbe foto

Hvilke foretak har hovedansvar for samordnet HMS-plan der flere foretak arbeider på samme arbeidsplass?

Ikke sjelden deler forskjellige arbeidsgivere på den samme arbeidsplassen. Dersom det ikke foreligger samordnet HMS-plan mellom disse, kan den ansvarl…

Tre jurister i et arbeidsmøte foto

Nye avklaringer fra Høyesterett om ansattes rett til å velge arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse

Det er i en fersk dom 11. oktober fra Høyesterett (sak 2018/177 ref. nr. HR-2018-1944-A; DNB-Steen &Strøm) kommet nye rettslige avklaringer knyttet t…

Løve i granitt foran Stortinget foto

Forslag til statsbudsjett 2019

Årets budsjett innebærer mange nyheter som har vært varslet en stund. Regjeringen gir med en hånd, men henter inn igjen mesteparten med den andre i år…

SANDS jurister ser gjennom dokumenter i et møterom foto

Personbeskatning

Det er foreslått enkelte endringer når det gjelder diettgodtgjørelse og reisekostnader.

Tre personer i møterom foto

Endringer i skattesatser

Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinn…

Utsikt ut mot sjøen fra møterom hos SANDS i Ålesund foto

Skattemyndighetene skal få utvidet adgang til bevissikring i skattesaker

Skattemyndighetene har ingen lovfestet adgang til å foreta ransaking og beslag slik politi- og påtalemyndighet har etter straffeprosessloven. Det er h…

Hånd som åpner en innedør i privat hus foto

Opplysningsplikt for selskaper som formidler privat utleie av eiendom mv (AirBnB o.l)

Det er foreslått utvidede rapporteringsregler for formidlingsselskaper i skatteforvaltningsloven § 7-5. Etter forslaget skal den som gjennom en digita…

En mengde gullbarrer foto

Formueskatt - Redusert favorisering av fast eiendom

Det skjer ingen endring i alminnelig formuesskatt og satsen forblir uendret på 0,85%. De foreslåtte endringene i beskatning av formue i Statsbudsje…

Kornåker i solnedgang foto

Endringer i reglene om lemping av skattekrav

Regjeringen fremmer som forslag i Statsbudsjettet for 2019 å avvikle eksisterende skatteutvalgsordning, samt å utvide muligheten for å lempe krav av h…

Mann i dress bygger stabler av mynter foto

Rentebegrensningsreglene - utvidelse til eksterne rentebetalinger

Statsbudsjettet for 2019 innfører de ventede endringene i rentebegrensningsreglene. I tråd med forslag fra Skatteutvalget i NOU 2014:13 Kapitalbeskatn…

Smal skogsvei med høye trær på begge sider i høstfarger foto

Skjerpet beskatning av skades- og livsforsikringsselskap

Det har lenge vært varslet en gjennomgang av de gunstige skattereglene for forsikringsselskap. Både liv- og pensjonsselskap og selskap som driver skad…

Antikk kuleramme foto

Merverdiavgift – Toll og Særavgifter

Forslaget til statsbudsjett for 2019 kan karakteriseres som det minst spennende på mange år når det gjelder merverdiavgift og særavgifter. På vanlig m…

Vissen og ribbet løvetann foto

Endring i regler for når et selskap anses «hjemmehørende» i Norge

Selskaper som er «hjemmehørende» i Norge etter skatteloven § 2-2 er alminnelig skattepliktig til Norge for alle inntekter det opptjener globalt. Nå st…

Privat hvitmalt hjem, blå himmel og grønn plen foto

Eiendomsskatt – Redusert beskatning

Det skjer en generell reduksjon i eiendomsskatt for både bolig og fritidsbolig.