Nyhetsbrev

 • Brukermanualens betydning i skadesaker
  3. januar 2018
  Mange skader skyldes feil bruk av produkter. Hva er betydningen av brukermanualen hvis man blir stilt til ansvar i en skadesak hvor et produkt er innblandet i årsaksbildet? I denne artikkelen ser vi kort på noen sentrale spørsmål knyttet til produktansvar og brukermanualer, med særlig betydning for produktutviklere og forsikringsselskaper.
 • Høyesterett med avklaring av om meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også gjelder ved regress mellom forsikringsselskap
  22. desember 2017
  Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom hvor de tok stilling til et prinsipielt spørsmål: Gjelder meldefristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 også i de tilfeller et forsikringsselskap har dekket kravet, og deretter søker regress mot et annet forsikringsselskap? Høyesterettsdommen vil ha praktisk betydning i de tilfeller et selskap dekker skade, men deretter finner ut at skaden oppstod under forsikringstiden hos et annet selskap.
 • Informasjon til kreditorene før konkurs - nyttige avklaringer fra Høyesterett
  20. desember 2017
  14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditorene når økonomien vakler.
 • Aksjekjøpsavtalen
  18. desember 2017
 • Kjøpesummen
  18. desember 2017
  Et svært sentralt punkt i en aksjekjøpsavtale, er bestemmelsen om kjøpesummen: Hva skal betales for aksjene som selges?
 • Earn-out
  18. desember 2017
  I en transaksjonsprosess vil partene som regel ha forskjellige oppfatninger om målselskapets verdi. Dette kan blant annet være grunnet i forskjellige oppfatninger – reelle eller uttrykte i forhandlingsøyemed - om selskapets fremtidsutsikter og utviklingspotensiale.
 • Partenes betingelser for gjennomføring av transaksjonen
  18. desember 2017
  Noen ganger signeres og gjennomføres aksjekjøpsavtalen på samme tidspunkt, men i langt de fleste tilfeller vil det være visse forhold som må være på plass eller særskilt dokumentert før pengene skifter hender og ny(e) eier(e) føres inn i aksjeeierboken.
 • Selgers garantier
  18. desember 2017
  Enkelte transaksjoner gjennomføres uten at selger avgir noen garantier overfor kjøper vedrørende målselskapet. Dette er imidlertid unntaksvis, og det normale ved aksjetransaksjoner er at selger avgir en rekke garantier.
 • Selgers ansvar ved brudd på avtalen
  18. desember 2017
  Selger påtar seg en rekke forpliktelser i en aksjekjøpsavtale.
 • Escrow – sikkerhet for oppgjør ved garantikrav under aksjekjøpsavtalen
  18. desember 2017
  I noen tilfeller vil kjøper av målselskapet kreve at en del av vederlaget deponeres på konto som sikkerhet for oppgjør ved brudd på selgers garantier.
 • Konkurranserettslige forhold
  18. desember 2017
 • Artikkelserie | Kjøp og salg av virksomhet | Desember 2017
  18. desember 2017
  SANDS vil som tidligere varslet presentere en serie med artikler av varierende omfang, hvor vi gjennomgår en rekke tema knyttet til prosessen for kjøp og salg av en virksomhet, fra forberedelsesstadiet til endelig gjennomføring.
 • Tvisteløsning
  18. desember 2017
  Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er det ikke avtalt noe om tvisteløsning gjelder domstolsbehandling.
 • EFTA Surveillance Authority (ESA) approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017
  14. desember 2017
  The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight, resulting in a significant reduced tax rate. The new scheme will be valid from 1 January 2018 until 31 December 2027.
 • Høyesterett med viktig avklaring av arbeidsgiveransvaret i forhold til fratrådte arbeidstakeres handlinger
  8. desember 2017
  Kan arbeidsgiveransvaret strekkes til å omfatte handlinger utført av tidligere arbeidstaker etter at arbeidsforholdet er avsluttet? Lagmannsretten fastslo fullt ansvar, men Høyesterett kom til en annen konklusjon i ny rettsavgjørelse som ble publisert i dag.
 • Crowdfunding – Finanstilsynet strammer til?
  6. desember 2017
  Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive formidling av lånebasert folkefinansiering kan bli registrert som låneformidlingsforetak etter finansforetaksloven § 2-18 første ledd, eller om foretaket vil trenge tillatelse (konsesjon) for virksomheten.
 • Bareboat registration in and out of the Norwegian ship registries
  5. desember 2017
  In a consultation paper dated 5 December 2017 the Norwegian Government is proposing to open up for the bareboat registration of vessels in and out of the two Norwegian ship registries. The proposal is particularly driven by the increasing need for Norwegian flagged vessels to change flag in order to meet cabotage rules of other states, or to temporarily satisfy flag requirements under a charter party.
 • Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?
  4. desember 2017
  Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette har potensielt negative konsekvenser for norske verdipapirforetak, det norske verdipapirmarkedet og Oslo Børs. Finanstilsynet har nå vist forfatningsmessig handlekraft gjennom et vedtak en håper vil redusere de negative konsekvensene til et minimum. Det gjenstår å se i hvilken grad Finanstilsynet lykkes med det.
 • Panama Papers og Paradise Papers
  15. november 2017
  Hvorfor benyttes skatteparadiser, og hvorfor tar man omdømmebelastningen det medfører?
 • Strukturert salgsprosess
  3. november 2017
  Som beskrevet i vår artikkelsamling «Forberedelse til salg», bør eiere først gjøre et grunnarbeid med å gjøre selskapet klart for en salgsprosess. Uansett om man gjør dette eller ei, i en selgerinitiert salgsprosess så må potensielle kjøpere på et tidspunkt kontaktes. I det videre beskrives kort en slik prosess som drives av en transaksjonsrådgiver.
 • W&I-forsikring
  3. november 2017
  Ved salg av et selskap vil selgerne normalt måtte avgi en rekke garantier overfor kjøper vedrørende selskapet. Slike garantier vil typisk knytte seg til selskapets kapitalforhold, regnskaper, skatt, tvister, ansatte, kontrakter, immaterielle rettigheter, forsikring, overholdelse av lover og regler, offentlige tillatelser mv. Det avtales at kjøper har krav på erstatning eller prisavslag hvis det innenfor en avtalt tidsperiode avdekkes brudd på garantiene.
 • Informasjonsmemorandum
  3. november 2017
  Som kort omtalt i artikkelen «Strukturert salgsprosess», får potensielle kjøpere gjerne tilgang til et såkalt informasjonsmemorandum (IM).
 • Konfidensialitetsavtale - NDA
  3. november 2017
  Enten man gjennomfører en strukturert salgsprosess eller prosessen begynner med at en interessent uoppfordret kommer på banen, vil det være avgjørende å sikre beskyttelse for forretningshemmeligheter i prosessen.
 • Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie!
  3. november 2017
 • Vil Høyesterett avklare grensen for arbeidsgiveransvar som videre enn tidligere antatt?
  31. oktober 2017
  Gjelder arbeidsgivers ansvar etter arbeidsforholdet er avsluttet? Ny dom fra Høyesterett vil kunne utvide arbeidsgiveres og dermed også forsikringsselskapenes ansvar.
 • Nyhetsbrev fra SANDS- oktober 2017
  27. oktober 2017
  Hold deg oppdatert og les våre spennende artikler innen en rekke ulike fagområder. Artiklene viser en del av kompetansen vi besitter og hva vi steller med til daglig. Vi håper noe kan være til nytte.
 • Ny finansavtalelov kan skjerpe bankenes erstatningsansvar
  26. oktober 2017
  Justisdepartementet presenterte forslag til ny finansavtalelov i et ferskt høringsnotat. For det første skal tre EU–direktiver som er gjort til del av EØS–avtalen innarbeides i norsk lovgivning. Det er betalingstjenestedirektivet, betalingskontodirektivet og boliglånsdirektivet. I tillegg vil departementet gjøre loven mer tidsmessig og brukervennlig. Revisjonen tar også sikte på en styrking av kundevernet – på bekostning av finansinstitusjonene.
 • Ny samarbeidsavtale mellom de Nordiske konkurransemyndighetene kan føre til mer effektiv håndhevelse av konkurransereglene på tvers av landegrenser
  26. oktober 2017
  En ny samarbeidsavtale mellom de nordiske landene skal styrke samarbeidet mellom konkurransemyndighetene og sikre effektiv håndhevelse av landenes nasjonale konkurranselovgivning.
 • Incentiver til nøkkelansatte
  26. oktober 2017
  Ansatte som bidrar til mye verdiskapning i bedriften kan motta en del av den merverdi som skapes. Vi gir med dette en oversikt over modeller og konsekvenser av de enkelte.
 • Ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018. Positive endringer i favør for både utbyggere og forbruker.
  26. oktober 2017
  Etter 5 år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Den 18.09.2017 ble det kunngjort at ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018. Eneste unntak er den nye regelen om seksjoneringsrett for sameiere i bolig som ikke er seksjonert. Denne bestemmelsen trer i kraft først per 01.07.2018.
 • Ligningsforvaltningen lager Økokrim-saker
  26. oktober 2017
  Norsk straffeprosess bygger på prinsippet om en fri og uavhengig påtalemyndighet. Når en tjenestemann i påtalemyndigheten behandler en anmeldelse eller en straffesak, skal han ikke være styrt eller påvirket av noen, verken anmelder/fornærmede, forvaltningen, domstolene eller lovgiveren. Påtalemyndighetens frihet og uavhengighet er nedfelt i straffeprosessordningen ved at kun Kongen i statsråd kan instruere riksadvokaten.
 • En ansatt påstår seg trakassert – hva gjør jeg?
  26. oktober 2017
  Saker om varsler fra arbeidstakere preger til stadighet mediebildet. Varslingssakene er også utvilsomt viktige. De bidrar ofte til å sette søkelys på ukultur, uetisk opptreden og noen ganger også alvorlige lovbrudd. Den lederen som ser på et varsel som en trussel, og ikke en mulighet, vil garantert feile når varselet skal behandles. Et varsel er nettopp en mulighet til å oppnå forbedring. Det forutsetter imidlertid at varselet behandles på rett måte. Arbeidsgiver må «ta ballen og ikke mannen».
 • Når arbeidstaker er et nettroll
  26. oktober 2017
  Flere arbeidsgivere har fått erfare at ansattes bruk av sosiale medier kan by på problemer. Det er en forholdsvis lav terskel for å ytre seg, og ytringer som tidligere ikke så dagens lys blir nå publisert i det offentlige rom. Når ytringene avviker markant fra de verdier arbeidsgiver kan identifiseres med, så oppstår spørsmålet: Kan arbeidsgiver avslutte arbeidsforholdet med dette nettrollet?
 • Visste du at vi har 12 advokater med møterett i Høyesterett?
  26. oktober 2017
  Steenstrup Stordrange (SANDS) har i dag et team på 12 advokater som har møterett for Høyesterett. Vi er dermed et av de ledende advokatfirmaene i Norge innen sivil prosedyre. De siste årene har våre advokater opptrådt hyppig i Høyesterett med prinsipielle saker som er med på å drive rettsutviklingen i Norge
 • World’s first ocean based fish farm unit
  26. oktober 2017
  The first ocean based fish farm unit ever constructed was delivered in September 2017 by a Chinese shipyard to a Norwegian company and offloaded for operation in the open ocean off the Norwegian coast. The fish farm unit is semi-submersible; without engines or other means of propulsion. Nevertheless, when it comes to construction costs, size and volume this ocean based fish farm unit is more similar to ships and other offshore units than traditional fish farm units.
 • Mislighold av leiekontrakt – Har utleier garantert dekning?
  26. oktober 2017
  Ved inngåelse av næringsleiekontrakter vil utleier kreve sikkerhet fra leietaker for oppfyllelse av leietakers forpliktelser etter kontrakten. Men hvilken sikkerhet innebærer egentlig de ulike formene for sikkerhetsstillelse – og hva bør utleier og leietaker tenke på ved valg av sikkerhet?
 • Taktisk prising = avvisning?
  26. oktober 2017
  En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet i en anbudskonkurranse, fordi tilbudet hadde «unormalt lav pris». Tilbudssummen var ikke unormalt lav, men taktisk prising gjorde at enkelte poster var priset betydelig under kost, og andre betydelig over.
 • Supplytime 2017 | Liabilities - a simple guide
  26. oktober 2017
  June 2017 saw the much heralded release by BIMCO of its new and improved version of the “SUPPLYTIME”; the popular time charter party for offshore support vessels. The previous 2005 version was one of the most widely deployed standard form contracts seen in the offshore industry, (including in arenas beyond those for which it was originally intended).
 • Stricter regulation of insurance intermediaries
  26. oktober 2017
  The Financial Supervisory Authority of Norway ("FSAN") published in June this year a draft consultation paper on new domestic legislation implementing Directive (EU) 2016/97 of 20 January 2016 on insurance distribution (IDD). This Directive replaces Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation (IMD).
 • Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser
  26. oktober 2017
  Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved inngåelse av standardavtale og bruk av Byggeblankett 8405/8406/8407 B «formular for entreprenørens/totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden», fremgår det at den garantien som stilles fra entreprenørens side skal tilfredsstille visse krav.
 • Elbilbeskatning – fordelene fases ut – firmabilreglene og «Tesla-avgift» først ut
  12. oktober 2017
  Elbilene har vært underlagt svært gunstige skatte- og avgiftsmessige regler. Dette har medført at den norske bilparken har fått et betydelig innslag av elbiler. Nå har regjeringen startet arbeidet med å tilpasse de gunstige elbilreglene til hva som gjelder for ordinære biler. Med virkning fra 1. januar 2018 foreslås det justeringer med hensyn til firmabilreglene og at engangsavgiften skal få virkning for de tyngste elbilene (dvs. Tesla).
 • Nye opsjonsregler for startups
  12. oktober 2017
  Regjeringen foreslår som varslet endringer i opsjonsreglene for å gjøre det enklere å tiltrekke seg ansatte til selskaper i oppstartsfasen.
 • Formueskatt 2018
  12. oktober 2017
  Som del av Stortingets skatteforlik 2016, som også Arbeiderpartiet var del av, ble det for 2017 innført en verdsettelsesrabatt på 10 pst. på aksjer og driftsmidler – næringskapital.
 • Statsbudsjettet 2018
  12. oktober 2017
  Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i SANDS nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett for 2018.
 • Korttidsutleie av bolig – Airbnb
  12. oktober 2017
  I tråd med Delingsøkonomiutvalgets innstilling foreslås å beskatte utleie av egen bolig for utleieperioder under 30 dager utover en minstegrense på kr 10 000.
 • Beskatning av fondskonto
  12. oktober 2017
  Fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt ofte markedsført under Unit Link, Investeringskonto el.l.
 • Eiendomsskatt 2018
  12. oktober 2017
  Stadig flere kommuner skriver ut eiendomsskatt, og satsen (fra 2-7 promille) justeres stadig oppover.
 • Rapportering på A-meldingen
  12. oktober 2017
  Etter dagens regler skal A-meldingen i hovedsak leveres elektronisk, men det er unntak for enkelte private arbeidsgivere som kan levere denne på papir. Departementet forslår å oppheve dette unntaket, slik at A-meldingen fra januar 2018 skal leveres elektronisk.
 • Merverdiavgift 2018
  12. oktober 2017
  Forslaget til statsbudsjett inneholder, som ventet, ikke noen vesentlige forslag til endringer innen merverdiavgift. Selv om årets forslag til endringer ikke på noen måte kan oppfattes som dramatiske er et par av forslagene allikevel interessante med hensyn til videre utvikling på merverdiavgiftsområdet.
 • Regjeringen stenger «skattehull» ved investeringer i Singapore
  12. oktober 2017
  Den noe særskilte reguleringen i skatteavtalen som foreligger mellom Norge og Singapore (samt noen øvrige land) har hittil åpnet for kreativ skatteplanlegging.
 • Endringer i konsernbidragsreglene for utenlandske selskaper
  12. oktober 2017
  Konsernbidragsreglene åpner for konsolidering av skattekostnaden for selskaper i et konsern og er utviklet primært for norske selskaper.
 • Flomskader – forsikringsdekning og regressansvar
  9. oktober 2017
  Sørlandet opplevde nylig ekstreme nedbørmengder. Skadeomfanget etter flommen sammenlignes med storflommen på Østlandet i 1995, og flommens størrelse er beskrevet som en 5oo-årsflom.
 • Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter
  3. oktober 2017
  Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentreprise. I sum gis entreprenøren større ansvar for det endelige produktet.
 • Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?
  3. oktober 2017
  Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for fast eiendom. Imidlertid er mange skader uforsikrede, og selskapene søker jevnlig regress. Hvem har det endelige ansvaret?
 • Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med betydning for bemanningsbransjen.
  14. juli 2017
  Regjeringen har fremmet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som i særlig grad vil berøre bemanningsbransjen dersom de vedtas.
 • Nye regler om varsling i arbeidsforhold
  20. juni 2017
  Den 1. juli 2017 trer det i kraft noen nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven, og alle lovens bestemmelser om varsling vil bli samlet i et nytt kapitel 2A. Det som er nytt sammenliknet med dagens regler er primært at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha skriftlige varslingsrutiner, og at innleide arbeidstakere skal omfattes av regelverket.
 • Vedtatte endringer i aksjelovgivningen
  20. juni 2017
  Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjelovgivningen som vil tre i kraft den 1. juli. Endringene innebærer en forenkling av aksjelovgivningen, og forventes å bidra til å sikre fortsatt økt verdiskaping i norsk næringsliv.
 • Bruk av rådgivere
  19. juni 2017
  I forbindelse med en transaksjonsprosess, vil både kjøper og selger benytte seg av rådgivere på ulike fagfelt. Hvilken type rådgivere som skal benyttes, og omfanget av rådgivernes bistand, kan variere med forhold som partens profesjonalitet og erfaring med transaksjoner, interne ressurser og transaksjonens størrelse og karakter. De valg av rådgivere en aktør foretar kan ha stor innvirkning på utfallet av en transaksjonsprosess.
 • Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver
  19. juni 2017
  I artikkelen «Bruk av rådgivere» var vi innom bruken av finansielle rådgivere eller transaksjonsrådgivere ved strukturerte salgsprosesser. Inngåelsen av en gjennomtenkt og klart avgrenset mandatavtale med slike rådgivere er viktig for å sikre forutsigbarhet for de potensielle selgerne.
 • Verdivurderinger - generelt
  19. juni 2017
  I en transaksjonssituasjon vil det ofte være naturlig og nødvendig å gjennomføre en verdivurdering av det som skal selges eller kjøpes. Formålet med verdivurderingen vil være finne verdien av virksomheten som skal selges/kjøpes.
 • Verdivurderinger - kontantstrømsmetode
  19. juni 2017
  Kontantstrømsmetoden må anses å være den dominerende metoden for å verdsette både virksomheter og enkelteiendeler. Ulike varianter av denne metoden brukes både i forbindelse med transaksjoner, og i situasjoner hvor selskap skal teste sine eiendeler for mulig verdifall.
 • Verdivurderinger - andre metoder
  19. juni 2017
  I tillegg til kontantstrømmetoden beskrevet i artikkelen Verdivurderinger – kontantstrømsmetode, finnes det en rekke andre metoder for å verdsette en virksomhet.
 • Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie
  19. juni 2017
  Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller finansielle aktører. En del selskaper opplever å bli kontaktet av interessenter som ønsker å kjøpe virksomheten. I andre tilfeller finner administrasjon og eiere ut at tiden kan være inne for å søke nye eiere som kan utvikle virksomheten videre.
 • Fra virksomhetsverdi til egenkapitalverdi
  19. juni 2017
  Uavhengig av hvilken oppgjørsmekanisme som benyttes (locked box-mekanisme eller closing balance-mekanisme), er det prinsipielt sett de samme elementene som alltid må hensyntas for å fastsette et endelig vederlag med utgangspunkt i EV.
 • Restrukturere før salg?
  19. juni 2017
  Ved salg av hele eller deler av en virksomhet bør selger ha et bevisst forhold til de ulike skattemessige implikasjoner valg av transaksjonsform vil medføre, samt betydningen av å selge aksjer som privat aksjonær eller selskapsaksjonær.
 • Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom
  19. juni 2017
  Grundige forberedelser er avgjørende for at due diligence-prosessen blir så smidig og effektiv som mulig. Før oppstart av due diligence-prosessene må det derfor opprettes et såkalt datarom. Betegnelsen henspiller på at dette tidligere gjerne var et fysisk og avlåst rom plassert enten hos målselskapet eller hos selgernes advokat. Der fikk rådgivere for potensielle kjøpere adgang til å bla gjennom permer med dokumenter.
 • Selgers due diligence
  19. juni 2017
  Enhver kjøper av virksomheter vil gjennomføre en større eller mindre grad av selskapsgjennomgang - due diligence - hvor de gjennomgår og analyserer finansielle, skattemessige og juridiske forhold. Due diligence kan også omfatte blant annet tekniske, miljømessige og kommersielle forhold.
 • Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer
  19. juni 2017
  Konkurranserettslig fusjonskontroll kan være et viktig element i en salgsprosess. Selv om det er kjøper som normalt er ansvarlig for å utarbeide melding og oppnå konkurranserettslig godkjenning hos myndighetene, er det viktig at selger har et bevisst forhold til den konkurranserettslige risikoen både ved valg av kjøper og ved utarbeidelse av og forhandling om vilkårene for salget av virksomheten eller selskapet.
 • Dagens norske rederiskatteordning kan bli modifisert fra 1. juli 2017 – Regjeringen forslår bl.a begrensninger i adgang til bareboatutleie
  9. juni 2017
  Rederiskatteordningen er en særordning som omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den gjeldende norske ordningen er per i dag godkjent av ESA med virkning fra 1. januar 2007, men varigheten av denne er bare frem til 1. juli 2017. Regjeringen har derfor sendt brev til ESA for fornyet godkjennelse av den norske rederiskatteordningen med visse endringer med varighet fra 1. juli 2017 og frem til 31. desember 2026.
 • Avklaring om rettskraft og lemping i regressoppgjør
  26. mai 2017
  Høyesterett avsa 15. mai 2017 en dom som omhandler to sentrale spørsmål ved regress, for det første spørsmålet om rettskraft (i hvilken grad man i regressøksmålet må legge til grunn ansvarsfordelingen i tidligere domsavsigelser) og for det andre spørsmålet om ansvarsforsikringsselskap kan gjøre gjeldende eventuell lemping av skadevoldernes ansvar ved regressøksmål.
 • Fra forhandlingsforbud til mulighet for forhandling om alle sider av tilbudet
  19. mai 2017
  1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser (heretter henholdsvis LOA og FOA) i kraft. En av de mest radikale endringene som er gjort i FOA er avskaffelsen av forhandlingsforbudet i FOA del II (anskaffelser med verdi mellom nasjonal terskelverdi og EU/EØS terskelverdi). Ved den nye forskriften er det innført nye konkurranseformer for anskaffelser som omfattes av FOA del II.
 • Forslag til ytterligere begrensninger i rentefradrag for internasjonale konsern fremmet i høringsnotat fra Finansdepartementet av 4. mai 2017.
  9. mai 2017
  Til nå har de såkalte rentebegrensningsreglene bare omfattet lånerenter tilknyttet gjeld mellom nærstående – typisk konsernintern gjeld. Finansdepartementet foreslår regelen endret til også å omfatte lånerenter betalt til eksterne kreditorer for selskap som inngår i flernasjonale konsern. For at begrensninger ikke skal omfatte ordinære låneforhold foreslås samtidig unntaksregler. For rene norske konsern som i dag får avskåret rentefradrag vil forslaget være en gladmelding idet unntaksreglene i stor utstrekning medfører at man får full fradragsrett på alle rentekostnader. Forslaget innebærer altså både en utvidelse og en innskrenking av dagens regel. Ikrafttredelse er foreslått fra og med 2018. Høringsfrist er 3. august 2017.
 • Viktige endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven
  8. mai 2017
  Den 18. april 2017 trådte etterlengtede endringer i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven i kraft. Hensikten er å legge til rette for kostnadsbesparende og tidseffektive løsninger. Tidligere har det vært stilt krav til at viktige varsler sendes fysisk på papir, noe som har hindret bruk av elektronisk kommunikasjon i saksbehandlingen ved innfordring av pengekrav. De nye endringene medfører at elektronisk kommunikasjon likestilles med papirkommunikasjon og at elektronisk signerte gjeldsbrev kan tvangsfullbyrdes på lik linje med fysisk signerte gjeldsbrev.
 • Forslag til endringer i aksjelovgivningen
  24. april 2017
  Regjeringen uttrykker et ønske om et regelverk som er enklere for bedriftene og legger til rette for næringsvirksomhet. Det er et pågående arbeid med forenklinger i aksjeloven, og fredag 21. april 2017 fremmet Nærings- og fiskeridepartementet forslag til enkelte endringer i aksjelovgivningen. Departementet mener forslagene potensielt kan spare næringslivet for mellom 1,3-2,4 milliarder kroner årlig. Det er imidlertid rom for ytterligere forenklinger, som fortsatt er til utredning.
 • Nyhetsbrev - april 2017
  6. april 2017
  Hold deg oppdatert og les våre spennende artikler innen en rekke ulike fagområder.
 • Nye anskaffelsesregler - problematisk avvisningsbestemmelse
  5. april 2017
  Etter den nye anskaffelsesforskriften har oppdragsgiver rett til å avvise tilbud som «overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt før iverksettelse av konkurransen» (§ 24-8). Den eneste uttrykkelige betingelsen er knyttet til tidspunktet for fastsettelse av budsjettet. Det betyr at bestemmelsen tilsynelatende er anvendelig uavhengig av om budsjettet er gjort kjent for tilbyderne i konkurransegrunnlaget. Følgen av dette er at leverandører risikerer å bli avvist basert på et grunnlag leverandøren ikke hadde noen forutsetning for å vite om på forhånd.
 • Minoritetsaksjonærenes innsynsrett i selskapet
  4. april 2017
  Innsyn i selskapets dokumenter kan gi en indikasjon på selskapets økonomiske fremtid. Vi har mottatt flere henvendelser fra klienter med spørsmål om aksjonærers rett til innsyn i selskapet. Særlig har det vært interesse for hvilken innsynsrett en minoritetsaksjonær har når denne vurderer å selge sine aksjer i selskapet.
 • Hvordan kan du som aksjonær blokkere viktige beslutninger i selskapet?
  4. april 2017
  Hvilke rettigheter en aksjonær har avhenger av størrelsen på aksjeposten. Hvorvidt en eier en aksjepost på 30 % og 33,34 %, kan ha stor betydning for aksjonærens kontroll over selskapets beslutninger.
 • Dobbelt solidaransvar ved innleie av personell fra vikarbyrå
  4. april 2017
  Et behov for ekstra arbeidskraft dekkes ofte opp ved innleid personell fra vikarbyråer. Det mange ikke er klar over, er at en virksomhet kan bli holdt ansvarlig for både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift dersom et vikarbyrå misligholder sine plikter.
 • Når Skatteetaten møter seg selv i døren
  4. april 2017
  Det kan være overraskende å møte seg selv i døren. Selv for offentlig ansatte, som ikke skal ha noe personlig interesse i den enkelte avgjørelse og som derfor bør ha et distansert forhold til de saker som kommer opp, kan det av og til være vanskelig å innse at det er seg selv man har truffet. En sak som nå er på vei inn for Høyesterett bærer preg av et slikt møte. Samtidig reiser saken et spørsmål om hva som til syvende og sist kommer ut av døren.
 • Eiendomsforvalter uten fullmakt bandt utleier til forlenget leiekontrakt
  4. april 2017
  Hvem som kan forplikte et selskap er en problemstilling som ofte dukker opp i ulike sammenhenger. Det kan være en utfordring å bli forpliktet i en avtale uten at det er meningen. Det er forskjell på hvem som har fullmakt til å forplikte et selskap, og hvem som utad fremstår som legitimert. Dette kan medføre at en som ikke innehar den nødvendige fullmakten til å binde selskapet, likevel kan inngå bindende avtaler på selskapets vegne.
 • Nye regler om personvern forenkler leverandørbytte
  4. april 2017
  Ny rettighet for kunder og andre registrerte innebærer plikt til å tilrettelegge for enklere leverandørbytte. Retten til dataportabilitet blir en realitet i mai 2018.
 • Forslag til nye regler om kredittmarkedsføring
  4. april 2017
  Omfanget av forbrukslån bekymrer myndighetene. Justisdepartementet har derfor foreslått forskrift med nye regler om kredittmarkedsføring. Forslaget ble gitt høringsfrist til 23. mars 2017. Dette er svært kort frist i forhold til normalfristen på 3 måneder. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for den korte høringsfristen. Det er innkommet over 40 høringssvar!
 • Ny eierseksjonslov på trappene – sentrale og positive endringer for eiendomsutviklere
  4. april 2017
  Den 16. desember 2016 la regjeringen frem forslag til ny eierseksjonslov. Lovforslaget er forventet å tre i kraft 01.01.2018, men ved rask behandling kan ikrafttredelse finne sted allerede 01.07.2017.
 • Kjære Havbruksnæring – ikke «blås» nyheten din
  4. april 2017
  Havbruksnæringen er inne i en periode med rivende utvikling. Nye søknader om utviklingstillatelser og FoU-prosjekter sendes nesten ukentlig. Har du funnet opp noe nytt, en oppfinnelse som du ønsker å hindre at andre skal bruke, er det lurt å søke om patent. Patentbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i 20 år. Slik beskyttelse gis imidlertid kun til oppfinnelser som regnes som nye. En patentrettighet kan gi deg et enormt konkurransefortrinn og gi betydelig verdiskapning for virksomheten. Ikke blås den over bord.
 • Nye regler for effektiv voldgiftsprosess
  4. april 2017
  ICC innførte nye voldgiftsregler fra 1. mars. Tvisteløsningsprosessen i voldgiftssaker blir mer effektiv enn tidligere.
 • Skal flaskepanten kunne dekke kravet til aksjekapital?
  4. april 2017
  Aksjeloven skal forenkles igjen. Noen av forslagene kan innebære et forringet vern for kreditorer og kontraktsparter. Dette kan kompenseres ved at så vel aksjeeiere, styremedlemmer og selskapets kreditorer og kontraktsparter tvinges til bevisstgjøring og refleksjon omkring egenkapitalkrav og risiko for tap og forskjellsbehandling.
 • Hvem må gå?
  4. april 2017
  Behovet for å redusere antall ansatte med oppsigelser kan ha ulike årsaker. Det kan være nedgang i oppdragsmengde eller et mer generelt ønske om å kutte kostnader. I en slik prosess må det foretas en utvelgelse av hvem som skal sies opp. Denne utvelgelsen kan være avgjørende for bedriftens fremtid. Det betyr faktisk noe hvilke ansatte som er igjen! Arbeidsgiver må altså gjennom en utvelgelsesprosess.
 • Fortsatt store spørsmålstegn ved trafikklyssystemet
  4. april 2017
  Det fremtidige vekstregimet i akvakulturnæringen har fått det formelle rammeverket. Produksjonsområdeforskriften ble gitt, og trådte i kraft, 16. januar i år. Det gjenstår imidlertid mange spørsmål, både knyttet til det faglige grunnlaget for systemet og ved praktiseringen og det juridiske grunnlaget.
 • Eiendomsskatt - noen tips før klagefristen utløper 11. april 2017
  15. mars 2017
  Oslo har som kjent gjeninnført eiendomsskatt. Når en kommune innfører eiendomsskatt, eller gjeninnfører som Oslo, må man ha et bevisst forhold til eiendomsverdien som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten. Det er 10 år til neste taksering, og klageadgangen er begrenset i mellomtiden. Dessuten har Oslo kommune et betydelig innslag av skjønn i sine takseringer. Husk også at kommunen kan øke skatten fra dagens 2 (som skal økes til 3) promille til maks 7. Skatten vil mer enn doble seg og det er nå skattegrunnlaget legges.
 • Ikke rom for fortjenestemedaljer
  13. mars 2017
  I slutten av januar prosederte advokat Robert Jensen «Obbhult-saken» i Høyesterett. Klienten vant og Høyesterett avklarer i dommen interessante spørsmål knyttet til forståelsen av dekningsloven § 5-5. I artikkelen under oppsummeres essensen i avgjørelsen. Robert er for øvrig foredragsholder på det årlige konkursrettskurset i regi av JUS i Kristiansand 8. - 9. juni. Der vil han gjennomgå dommen nærmere.
 • Anleggsbransjen innen samferdselssektoren | Store endringer – store muligheter
  6. mars 2017
  Utkastet til Norsk Transportplan blir ferdigbehandlet av Stortinget til våren. Dersom samtlige, foreslåtte prosjekter vedtas vil den norske stat bruke mer enn 900 milliarder kroner på samferdsel de neste 12 årene. For bransjens aktører er det likevel ikke nødvendig å vente på Stortingets endelige beslutning. Svært mange prosjekter er allerede vedtatt for utbygging og mange kontrakter skal tildeles i 2017 og 2018. Dette kom tydelig frem på et bransje- og informasjonsmøte som Bane Nor, Nye Veier AS og Statens vegvesen avholdt i Oslo 9.2.2017. Det samlede omfang av prosjekter for de to kommende år kan ta pusten fra enhver.
 • Oslo Børs endrer rapporteringskravene i IR-anbefalingen, samt praktiseringen av reglene om informasjons- og flaggeplikt
  2. mars 2017
  I brev til Oslo Børs datert 19. desember 2016 fastslo Finanstilsynet endringer i reglene om informasjons- og flaggeplikt. Videre ble kravet i verdipapirforskriften til kvartalsrapportering opphevet og utstederreglene endret tilsvarende den 1. januar 2017. I den forbindelse publiserte Oslo Børs 1. mars 2017 oppdaterte veiledninger til reglene om informasjons- og flaggeplikt, samt endringer i IR-anbefalingen.
 • Finansskatten – treffer den for bredt?
  16. februar 2017
  Kronikk i Finansavisen lørdag 11. februar 2017.
 • Er Norge forberedt på den nye teknologibølgen?
  16. februar 2017
  Teknologiens tid er for alvor over oss. Den påvirker oss på alle arenaer og er et resultat av nye ideer og nye forretningsmodeller, kombinert med rask utvikling av digital teknologi. Myndighetene har endelig våknet opp og forstått at teknologiutviklingen er her for å bli. Men er vi forberedt på den nye teknologibølgen?
 • Høyesterettsdom avklarer beviskravet for selvmord ved ulykkesforsikring
  9. februar 2017
  Høyesterett avklarte i dom av 20. desember 2016 beviskravet for å konstatere selvmord når det er fremsatt krav om forsikringsutbetaling etter ulykkesforsikring. Saken gjaldt et forsikringsforetak som ikke utbetalte ulykkesforsikring til forsikredes etterlatte fordi forsikrede mest sannsynlig hadde begått selvmord. Forsikringsvilkårene gjorde unntak for «selvmord eller forsøk på selvmord». Tvistetemaet i saken var om retten skulle legge det mest sannsynlige faktum til grunn, eller om det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å kunne bygge på at et forsikringstilfelle er fremkalt ved selvmord. Høyesterett kom enstemmig til at det alminnelige kravet om sannsynlighetsovervekt må legges til grunn.
 • Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett?
  2. februar 2017
  Nei, de fleste ville sannsynligvis ikke kjøpt en bolig usett - hverken i Afrika, Asia, Sør-Amerika eller andre markeder for øvrig. Folk flest ville nok gjennomført en rekke undersøkelser (due diligence) før kjøp, for eksempel lese prospektet nøye, undersøke markedet og ikke minst; dra på visning. Due diligence, både finansiell og juridisk, er også en naturlig del av M&A-transaksjoner i det kommersielle næringsliv. På lik linje med at de fleste av oss drar på visning før kjøp av en bolig, er det naturlig å finne tilsvarende «on site» due diligence-praksis ved kjøp av selskaper i høyrisiko-markeder, men er det egentlig slik? Og hva er utviklingen innen transaksjonsmarkedet?
 • Private granskinger; blir noen lurt?
  2. januar 2017
  Det har tidvis pågått debatt i ulike aviser om kvaliteten på granskingsrapporter, utforming av mandat og objektiviteten til private granskere. Slik debatt er viktig og man bør fortsette med å utfordre granskingsbransjen. Det vil forhåpentligvis bidra til videreutvikling av bransjen samt at flere oppdragsgivere stiller krav til granskerne de engasjerer, uansett om det gjelder leveranse fra advokatfirma eller revisjonshus.
 • Nyhetsbrev fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
  22. desember 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har som mål å være en god rådgiver. Artiklene under er skrevet av våre advokater.
 • Leietakertilpasninger og skatt
  21. desember 2016
  I siste versjon av standard leieavtale for næringslokaler er det foretatt enkelte endringer i bestemmelsen om leietakers endringsarbeider av skattemessige grunner.
 • Ansvarlige investeringer: Er det «butikk» i etikk?
  21. desember 2016
  Ansvarlige investeringer referer ofte til investorers håndtering av såkalte «ESG» - environmental, social og governance - faktorer. ESG-begrepet favner bredt, og det inkluderer områder som selskapsorganisering, klima- og miljøforhold, vann- og ressursbruk, HMS, menneske- og barnerettigheter, anti-korrupsjon og styre- og ledelseskompetanse. Alle nevnte eksempler representerer i større eller mindre grad områder som bør hensyntas i investeringsvirksomheten, avhengig av blant annet bransje, land og lokal lovgiving. Men hvilke krav og forventninger hviler på investorer? Og er det egentlig meravkastning å hente på å investere ansvarlig?
 • Kontraktstvister mellom offentlige oppdragsgivere og leverandører – anskaffelsesrettslige begrensninger for forliksavtaler
  21. desember 2016
  En ny dom fra EU-domstolen viser hvordan anskaffelsesregelverket innskrenker partenes handlingsrom ved behov for å avslutte en kontrakt som ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Samtidig understrekes viktigheten av gode endringsklausuler i offentlige kontrakter.
 • Kan ny eier hindre at «nøkkelpersoner» overtatt gjennom aksjeoverdragelse starter konkurrerende virksomhet?
  20. desember 2016
  Med denne artikkelen ønsker vi å reise et dagsaktuelt, dog uavklart, rettsspørsmål. Temaet er her om en ny eier av en bedrift kan hindre at nøkkelpersoner, som har vært tidligere eiere av bedriften, kan starte konkurrerende virksomhet. Vår artikkel er ikke ment å være uttømmende. Vi ønsker her å flagge enkelte sentrale problemstillinger som må adresseres i slike salgstransaksjoner.
 • Midlertidig ansettelse – økt utbredelse etter lovendring
  20. desember 2016
  Lovverket gir arbeidsgivere relativ stor frihet til å bruke midlertidig ansatte for å dekke opp behov for arbeidskraft. Tidligere var det kun tidsbegrenset behov som kunne dekkes opp på denne måten, men gjennom lovendring som trådte i kraft 1. juli 2015 ble det også åpnet for å bruke midlertidig ansettelse til å dekke fast behov for en periode på inntil 12 måneder.
 • Ny eierseksjonslov – positive endringer også for utbyggere
  20. desember 2016
  Den 16. desember 2016 la regjeringen frem forslag til ny eierseksjonslov. Forslaget skal gi forbrukerne økt trygghet, men det foretas også endringer som medfører fordeler for utbyggere og investorer. Blant annet innebærer forslaget at den tidligere rettigheten leietakere hadde til å kjøpe en eierseksjon ved seksjonering til 80 % av salgsverdien, oppheves. Som følge av dagens situasjon i boligmarkedet, beholdes imidlertid bestemmelsen om at ingen kan erverve mer enn to leiligheter i samme sameie.
 • Avtaler mellom nærstående - fra ugyldighetsregel til varslingsregel?
  20. desember 2016
  Aksjelovutvalget tar konsekvensen av kritikken mot aksjelovens § 3-8, og foreslår en ny saksbehandlingsregel ved nærstående-avtaler med langt enklere krav til saksbehandling, høyere beløpsterskel for anvendelse og mindre alvorlige konsekvenser ved brudd.
 • Penger på loftet
  20. desember 2016
  Med stadig økende boligpriser er det mange sameier og borettslag som ønsker å bygge ut felles loftsareal til boareal. Utbygging gir mulighet til å realisere store verdier som kan bedre økonomien eller finansiere rehabiliteringsprosjekter i et sameie. En loftsutbygging er imidlertid et komplekst prosjekt og det er flere fallgruber underveis.
 • Arbeidsfellesskap
  20. desember 2016
  Arbeidsfellesskap (AF) er en kjent modell fra store infrastruktur- og veiprosjekter, men kan også brukes i mindre prosjekter hvor en entreprenør ikke har kapasitet alene. Formålet med AF kan være å øke kapasitet, redusere den enkeltes risiko eller samle ulik fagkompetanse.
 • Politimetoder i privat regi
  20. desember 2016
  Hva gjør et selskap eller private parter når de står overfor begrunnede mistanker om informasjonstyveri, misbruk av forretningshemmeligheter, mistanke om bounndragelse eller misbruk av patenter eller kundelister, uten å ha tilstrekkelige bevis på at dette forekommer? Konstatering av slike mistanker og brudd kan resultere i betydelige økonomiske erstatningskrav. Nå kan private aktører, med domstolens hjelp, ransake hos motpart før de tar stilling til om de skal gå til sak.
 • Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering
  15. desember 2016
  Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat forpliktet til å offentliggjøre års- og halvårsrapporter, samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler.
 • Endringer i regelverket for Merkur Market
  13. desember 2016
  Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore selskaper enklere tilgang til kapitalmarkedet og tilgang til en handelsplattform for sine aksjer. Samtidig er Merkur Market en egnet handelsplass for større selskaper som ikke oppfyller kravene til notering på Oslo Børs, eller selv ikke ønsker slik notering.
 • Er det på tide at idretten lærer noe av næringslivet?
  2. desember 2016
  For oss nordmenn har idretten en sterk posisjon i samfunnet. Dette gjelder like mye på idrettsarenaen som utenfor, og omfatter både toppidretten og breddeidretten. Hvem har ikke hørt eller brukt uttrykket om at vi nordmenn er «født med ski på bena», eller at det er «typisk norsk å være god»? Idretten assosieres ofte med engasjement, dedikasjon og målrettethet – verdier som har vært og er høyt ansett og verdsatt i næringslivet. Man kan derfor påstå at man lenge har vært av den oppfatning at næringslivet har mye å lære av idretten. Men i lys av økende kommersialisering av idretten, og at idrettsorganisasjoner har utviklet seg til virksomheter som driver reell business på relativt lik linje med det etablerte næringsliv: Er det ikke på tide at vi erkjenner at idretten også har mye å lære av næringslivet?
 • Forslag til endringer i beskatning av kapitalforsikring med investeringsvalg – men produktets grunnleggende attraktivitet består
  22. november 2016
  Finansdepartementet sendte den 27. oktober 2016 på høring forslag om endringer i skattereglene for «fondskontoer». Fondskontoer er i høringsnotatet en samlebetegnelse på kapitalforsikringer med investeringsvalg, som markedsføres under ulike navn i det norske markedet. Felles for de fleste fondskontoer er at forsikringselementet er lite, vanligvis 1 % av fondskontoens samlede spareverdi ved forsikredes død.
 • Skatteparadiser: Ulovlig, uetisk eller uproblematisk?
  14. november 2016
  Panama Papers-saken om lekkasjer av sensitiv informasjon fra advokatfirmaet Mosack Fonseca har florert i media siden avsløringene i april 2016, og såkalte «skatteparadiser» har etter hvert blitt et kjent begrep for de fleste. Men skatteparadiser omfatter mer enn bare landet Panama. Andre velkjente skatteparadiser inkluderer blant annet Cayman Islands, British Virgin Islands og Singapore, og ifølge Financial Secrecy Index [1], også større nasjoner som eksempelvis USA og Tyskland, som i ulik grad praktiserer fordelaktige skattesatser og beskyttelse av selskaps- og eierinformasjon. Men er bruken av skatteparadiser ulovlig, «bare» uetisk eller helt uproblematisk?
 • Nå kan du utsette betaling av formuesskatten for 2016 og 2017
  10. november 2016
  I høstens skatteforlik ble det fokus på likviditetsutfordringene formueskatten medførte for eiere av bedrifter som gikk med underskudd. I fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 varslet Regjeringen en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for disse tilfellene. Ordningen kan ha effekt allerede for siste termin forskuddsskatt som betales 15. november 2016 og forskuddstrekk desember 2016.
 • Finanstilsynets forslag til høringsnotat om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett
  3. november 2016
  Finanstilsynet foreslo i brev til Finansdepartementet av 31. oktober 2016 at PRIIPs-forordningen gjennomføres i en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter. Finanstilsynet sendte samtidig forslag til høringsnotat til Finansdepartementet.
 • Endrede krav til rapportering om samfunnsansvar
  20. oktober 2016
  Direktiv 2014/95/EU (EUs CSR-direktiv), som endrer regnskaps-direktivet når det gjelder tilgang til ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon fra visse store selskaper og grupper, ble vedtatt i EU 22. oktober 2014, med gjennomføringsfrist i EU 6. desember 2016. Norge er etter EØS-avtalen forpliktet til å implementere CSR-direktivet, og selv om de fleste av direktivets krav allerede er ivaretatt gjennom regnskapsloven § 3-3c, vil innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen kunne medføre behov for endringer i blant annet regnskapsloven og allmennaksjeloven. Foretak som rammes av direktivets bestemmelser vil måtte rapportere i henhold til de nye kravene fra og med regnskapsåret 2017.
 • New EU Directive affects procedural handling time in insurance industries
  18. oktober 2016
  A new Act on Complaints Bodies in Consumer Cases entered into force on 1st July 2016. The Act implements EU directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes and is set to establish a just and effective out-of-court dispute resolution procedure for consumers. The Directive requires Member States to ensure that their approved Alternative Dispute Resolution (ADR) bodies are impartial and transparent, offer services at no or nominal costs to the consumer, and ensure that complaints are handled within 90 days of referral.
 • Skattesatser 2017
  6. oktober 2016
  Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og Regjeringens forslag for 2017. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.
 • Aksjesparekonto
  6. oktober 2016
  Det innføres en ordning for privatpersoner med skatteutsettelse for gevinster/tap ved investeringer i børsnoterte aksjer og verdipapirfond som investerer i aksjer. Forslaget innebærer langt på vei at private personer kan opprette en slik konto i stedet for å ha egne aksjeselskap der investeringene også effektivt utsetter beskatningen til man tar ut midlene.
 • Endringer i næringsbeskatning fra og med 2017
  6. oktober 2016
  Avvikling av startavskrivning Etter gjeldende rett avskrives personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. i saldogruppe d, jf. skatteloven § 14-41, 1. ledd. Maksimal avskrivningssats for gruppen er 20 %. I tillegg kan driftsmidler i denne saldogruppen avskrives med ytterligere 10 % i anskaffelsesåret. Regjeringen foreslår med virkning fra og med inntektsåret 2017 å avvikle bestemmelsen om startavskrivning på inntil 10 % av kostpris i anskaffelsesåret for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d, ved at skatteloven § 14-43, 5. ledd oppheves.
 • Økning i skjermingsrenten
  6. oktober 2016
  Økning i skjermingsrenten, økt skattefrihet for arbeidsgivers dekning av kostnader for ansatte tillitsvalgte og økte skattefrihet ved ansattes erverv av aksjer til underkurs.
 • Finansskatt
  6. oktober 2016
  Innføring av generell MVA plikt for finanssektoren lar fremdeles vente på seg og i mellomtiden innføres en forenklet form for beskatning av finansforetak. Den består av to ledd og får effekt fra 1.1.17.
 • Merverdiavgift
  6. oktober 2016
  Forslaget til statsbudsjett for 2017 inneholder kun få, og små, endringer i merverdiavgiften. I den grad budsjettet overrasker er det heller hva som ikke er foreslått enn hva som er foreslått. De allerede vedtatte praktiske endringene er trolig de viktigste nyhetene for merverdiavgiftsområdet.
 • Generelle skattekommentarer til statsbudsjettet 2017
  6. oktober 2016
  Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett.
 • Endring av formuesskattegrunnlaget
  6. oktober 2016
  Regjeringen foreslår å innføre en rabatt i formuesskattegrunnlaget på 10 %, som omfatter aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskap samt driftsmidler. Rabatten er foreslått økt til 20 % i 2018.
 • BEPS – land for land rapportering
  6. oktober 2016
  Reglene består at primær og sekundær rapporteringsplikt. Morselskapet i et flernasjonalt konsern har primær rapporteringsplikt og andre selskaper i konsernet kan få sekundær rapporteringsplikt i bestemte tilfeller.
 • Statsbudsjettet 2017
  6. oktober 2016
  Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kommenterer de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett.
 • Ny avgjørelse fra Høyesterett klargjør reglene ved forveksling av foretaksnavn
  30. september 2016
  Et foretaksnavn som kan forveksles med et foretaksnavn som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene kan kreves opphevet etter foretaksnavneloven. Det er viktig å merke seg at Brønnøysundregistrene selv ikke foretar en vurdering av om to foretaksnavn er forvekselbare. Det er derfor ditt eget ansvar å sørge for at navnet du har registrert ikke kan forveksles med et eldre navn. I tillegg bør du fra tid til annen sjekke om det blir registrert navn som er forvekselbart med ditt foretaksnavn. Merk deg også at for at et foretaksnavn skal ha vern mot et lignende foretaksnavn må det inneha et visst særpreg.
 • Trafikklyssystemet – juridiske utfordringer i fremtidens regulering av lakseoppdrettsnæringen
  30. september 2016
  Det såkalte trafikklyssystemet har vært Høyre/FrP-regjeringens store reguleringsprosjekt for akvakulturnæringen. Tankegangen bak prosjektet er at det er miljøets bæreevne som skal sette grensene for hvor mange oppdrettsanlegg som kan plasseres langs kysten. Kysten skal deles opp i produksjonsområder og miljøets bæreevne skal vurderes i det enkelte området.
 • Ansvar for offentligrettslige krav til leieobjektet - endringer i standardkontrakten for leie av næringslokaler
  29. september 2016
  Et ofte tilbakevendende diskusjonstema i forhandlinger om leiekontrakter, er spørsmålet om hvorvidt det er leietaker eller utleier som har ansvaret for at leieobjektet samsvarer med offentligrettslige krav. I den reviderte utgaven av standardkontrakten for brukte/«som de er»-lokaler som kom før sommeren, er det foretatt viktige endringer om ansvaret for offentligrettslige krav til leieobjektet
 • Tinglysing av urådighet ved salg av bolig fra dødsbo
  29. september 2016
  I forbindelse med salg av fast eiendom, tinglyser megler som regel en urådighetserklæring på eiendommen når partene har signert kjøpekontrakten. Ved salg av eiendom fra dødsbo kan imidlertid en slik urådighet skape særskilte utfordringer. Vårt konto, som har særskilt kompetanse på eiendomsoverganger, bistår i mange sammenhenger både meglere og arvinger når eiendom skal selges fra et bo. Når man skal rådgi partene, herunder om det er hensiktsmessig å tinglyse urådighet, er det viktig å være bevisst disse utfordringene.
 • Fritt frem for innsyn i ansattes e-poster?
  29. september 2016
  Tidvis kan arbeidsgiver få behov for tilgang til informasjon som er lagret på en arbeidstakers brukerområde på virksomhetens datanettverk eller i e-postkasse, mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som arbeidstaker disponerer til bruk i arbeidet. Arbeidstaker kan for eksempel ha fratrådt eller være fraværende når informasjonsbehovet oppstår, eller det kan foreligge mistanke om at arbeidstaker opptrer illojalt eller begår andre brudd på arbeidsavtalen. Spørsmålet blir da i hvilken grad arbeidsgiver lovlig kan foreta innsyn for å ivareta informasjonsbehovet sitt.
 • Unngå kostnader i 2017 knyttet til konkurranseklausuler inngått før 1. januar 2016
  29. september 2016
  Fra 1. januar 2016 ble det innført nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsmiljøloven. Det er gitt overgangsregler som gjelder frem til årsskiftet 2016/17. Det er viktig å være oppmerksom på hva som blir den rettslige situasjonen etter perioden med overgangsregler, fordi de nye reglene kan medføre betydelige økonomiske forpliktelser som det i en del tilfeller er mulig å gardere seg mot dersom det tas grep før årsskiftet.
 • Competition Law: Court of Justice of the European Union clarifies responsibility for sub-contractors’ anti-competitive behaviour
  29. september 2016
  In its recent judgment in case C-542/14 VM Remots, the Court of Justice of the European Union (hereinafter “the Court”) made important clarifications concerning to what extent an undertaking may be liable for anti-competitive behaviour conducted by its hired independent sub-contractors, i.e. external service providers not employed or subsidiaries, nor otherwise integrated in or controlled by the undertaking, e.g. external sales agents, legal or technical advisors/consultants or providers of construction services. The case concerned a Latvian bid rigging matter where an independent external consultant assisting a bidder – without the knowledge of its contracting undertaking; the bidder – unilaterally engaged in collusive price related rigging of the bids. This type of bid rigging was new to the Court, and it had not formerly made a ruling on that particular issue.
 • Felleskostnader ved næringsleieforhold – hvem skal dekke eiendomsskatten?
  29. september 2016
  I forbindelse med revisjon av standardkontraktene for næringsleieforhold i juni i år, er eiendomsskatt inntatt som en del av felleskostnadene som skal dekkes av leietakerne. Dette er endring fra tidligere praksis. Fordelingsspørsmålet er et hett tema i bransjen.
 • Tinglysning av stevninger - nå også skjønnsbegjæringer
  29. september 2016
  Etter tinglysingsloven er det adgang til å tinglyse en stevning som knytter seg til en tvist vedrørende eiendommen. Det kan typisk dreie seg om rettighetene til en begrenset bruk eller servitutt på eiendommen. Tinglysingen ivaretar i så måte et opplysningshensyn og vil forhindre at en kjøper overtar eiendommen i god tro og dermed utsletter den omtvistede rettigheten.
 • Incentivordninger - ofte et incentiv til konflikt
  29. september 2016
  Etter nedgangstider kommer oppgangstider, eller i alle fall tider hvor det er viktig at alle bidrar litt ekstra for å bygge selskapet opp igjen. Arbeidsgiver er imidlertid underlagt en rekke begrensninger når det gjelder hvor mye som kan kreves av arbeidstakerne. Dette kommer klarest til uttrykk gjennom reglene om arbeidstid. Arbeidsgiver bør imidlertid forsøke å få mest mulig ut av de ansatte når de er på jobb. En slik ekstrainnsats må stimuleres. Dette gjøres gjerne ved etablering av ulike incentivordninger.
 • Lenking til ulovlig innhold på Internett kan være lovlig
  29. september 2016
  En nylig avsagt avgjørelse fra EU-domstolen slår fast at lenking til ulovlig innhold på Internett i en rekke tilfeller kan være lovlig. Avgjørelsen gir viktige avklaringer for rettighetshavere og brukere, men etterlater også en del uavklarte spørsmål.
 • Obligasjoner som finansieringskilde for kommuner
  29. september 2016
  Vi ser at stadig flere kommuner, som et tillegg til mer tradisjonelle låneopptak og kortsiktige lån, også velger å utstede obligasjoner for finansiering av kommunens virksomhet og drift. At markedet kjøper slike kommunelån henger gjerne sammen med at kommunene anses som attraktive utstedere, og at plasseringen anses som sikker gjennom det vernet kommuner har mot utlegg og konkurs etter kommuneloven. For kommunene er det ofte en fordel å få en bedre risikospredning på låneporteføljene, bedre forutberegnelighet knyttet til kapitaltilgang og rente/rentemargin.
 • Årets frister for registrering i Foretaksregisteret
  29. september 2016
  Foretaksregisteret har nå satt sine årlige frister for selskaper som planlegger å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller en avvikling av selskapet og som f. eks. har et skatte- eller regnskapsmessig behov for at beslutningen skal ha virkning for inneværende år (2016). Fristene er ulike for elektroniske meldinger og meldinger på papir.
 • Time Charters - Remedies available to a shipowner where the time charterer redelivers the ship early
  28. september 2016
  Recently we have seen several early redeliveries. In difficult market conditions this is not a surprising development as it will be beneficial for a charterer to redeliver a chartered vessel as early as possible and go out into the market to charter another vessel at a lower rate. Where the charter is not specific as to the earliest date for redelivery, the charterer may be tempted to push the contractual limits. If the vessel is redelivered too early, the charterer will be in breach of the time charter and may be liable for damages. In our experience this may often be the source of dispute between shipowners and charterers, and many end up spending significant amounts of time and money in the judiciary system. This article considers the position under English law with respect to the remedies available to a shipowner where the charterer redelivers the vessel early.
 • Følg med på hvilke endringer som foretas i offentlige kontrakter!
  28. september 2016
  Nye regler fra 1. januar 2017 med forbud om vesentlige endringer av kontrakter inngått i offentlige anbudskonkurranser I de nye forskriftene om offentlige anskaffelser som trer i kraft 1. januar 2017 er det inntatt regler om adgangen til å gjøre endringer i kontrakter etter at de er inngått. Dette er praktisk viktige regler som blant annet fastsetter at endringer utenfor rammene vil kunne bli vurdert som ulovlige direkteanskaffelser. Leverandører bør også være bevisst på sin adgang til å påklage tilfeller hvor det foretas ulovlige endringer. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange bistår ukentlig klienter i slike spørsmål.
 • Ville du giftet deg med en fremmed?
  28. september 2016
  For de aller fleste organisasjoner står risikostyring sentralt. Som en konsekvens av risikokartlegging og risikoanalyser, implementerer man gjerne forebyggende tiltak som skal stå i samsvar med den risikoen man står overfor. Forebyggende tiltak kan være så mangt, og vil selvsagt variere med blant annet både land, bransje, organisasjonens risikoappetitt og selvsagt den konkrete risikoen man ønsker å forebygge.
 • Ikke lån fra deltakerlignet selskap – regnes som skattepliktig utdeling!
  28. september 2016
  Fra 1. juli 2016 trådte det i kraft nye regler for skattemessig behandling av lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. I kjølvannet av at Stortinget vedtok regler om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skal beskattes som utbytte med virkning fra og med 7. oktober 2015, er det nå vedtatt at tilsvarende regel skal gjelde for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker med virkning fra 11. mai 2016. Regelendringene innebærer at lån som ytes til personlig aksjonær eller deltaker vil bli beskattet som skattepliktig utdeling i det året lånet ytes.
 • Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
  23. september 2016
  Helt siden idretten oppstod med de første olympiske leker i antikkens Hellas nesten 800 år før Kristus, og sannsynligvis lenge, lenge før den tid, har idretten hatt en sentral posisjon i samfunnet, assosiert med målbevissthet, glede, og fysisk og mental styrke. Men med tiden har toppidretten utviklet seg til også å bli en økonomisk milliardarena med et bredt spekter av interessenter og tette knytninger både til det private næringslivet og til politikken. På tross av idrettens rene form, har «medaljen» dessverre også en bakside – nemlig økonomisk kriminalitet. Kanskje ikke så rart, gitt den globale interessen og de enorme summene av penger involvert?
 • Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter
  12. september 2016
  Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer omfanget av leietakers erstatningsansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet under Standard leieavtale for næringslokaler. Høyesterett fant at det ikke foreligger et objektivt erstatningsansvar for skader forårsaket av leietakers virksomhet. Høyesterett avviser også objektiv forståelse av kontraktens ordlyd som eneste relevante tolkningsmoment mellom næringsdrivende.
 • Gjennomføring av UCITS V i norsk rett
  8. september 2016
  UCITS V-direktivet (EUs verdipapirfondsdirektiv), som endrer UCITS IV-direktivet, ble vedtatt i EU 23. juli 2014, med gjennomføringsfrist i EU 18. mars 2016. UCITS V må gjennomføres også i norsk rett, men har blitt forsinket i påvente av at forordningene om de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Etter at Stortinget samtykket til sistnevnte 13. juni d.å. foreslo Finansdepartementet 26. august 2016 å gjennomføre UCITS V i norsk rett, jf. Prop. 154 L (2015-2016).
 • Oslo Børs publiserer veiledning om rapportering av samfunnsansvar
  7. september 2016
  Oslo Børs publiserte denne uken en veiledning til bedrifter om rapportering av samfunnsansvar, herunder bl.a. forhold knyttet til miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder samt skatt og konkurranseforhold.
 • Skattereformen – mye gjenstår?
  27. juni 2016
  Tidligere i år behandlet Finanskomiteen stortingsmeldingen Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Men det ble ikke konkludert på alt. Her kommenteres enkelte av de viktige sakene som vi får høre mer om i høstens statsbudsjett for 2017.
 • Direct Lending – "ny" kilde til finansiering
  24. juni 2016
  Direct Lending er i ferd med å etablere seg som en finansieringskilde ved siden av banklån og obligasjonslån. I Norge er det særlig livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak som er aktuelle långivere. For mellomstore virksomheter som kan tilby god sikkerhet kan Direct Lending være et godt alternativ.
 • Konverteringseiendom – prosjektorganisering
  23. juni 2016
  Kjøp av næringseiendom for konvertering fra næring til boligformål er ingen ny øvelse. Et artig (og godt) eksempel er ombyggingen av silobygget på Grünerløkka (fra silo til studenthybler) ferdigstilt i 2001. Nå er konvertering mer aktuelt enn noen gang i Oslo, som følge av økende boligknapphet. Dette er tydelige tendenser som vår entreprise gruppe ser i form av økende oppdrag forbundet med konvertering.
 • Ansvarlig søkers rett til vederlag for arbeid utført etter utstedt ferdigattest
  23. juni 2016
  Kommunen kan gi pålegg til ansvarlig søker om retting eller utbedring i fem år etter at ferdigattest er gitt dersom den oppdager vesentlige forhold i strid med lovgivningen eller den gitte tillatelsen. For ansvarlig søker innebærer dette at han kan bli holdt ansvarlig selv etter at ferdigattest er utstedt, og må utføre arbeid i den nevnte femårsperioden. Men har han rett til vederlag fra sin oppdragsgiver? Dette er en problemstilling som vår faggruppe for entreprise stadig blir stilt ovenfor.
 • Tilpass arbeidsvilkårene og unngå skadevirkninger om nøkkelpersonell går over til konkurrerende virksomhet
  23. juni 2016
  Det er en kjent problemstilling i mange virksomheter at dyktige ansatte slutter for å gå over i konkurrerende virksomhet. Våre arbeidsrettsadvokater ser i sitt arbeid at dette lett skaper turbulens, fordi det kan være vanskelig å få inn nye ansatte på kort varsel, og de som slutter kan ta med seg kunder, slik at inntektsgrunnlaget svekkes. Det er ikke bare konkurranseklausuler som er aktuelle i denne sammenheng.
 • Prisopplysninger kan straffe seg
  23. juni 2016
  I forbindelse med regningsarbeid hender det at entreprenører eller rådgivere gir opplysninger om hva de tror arbeidet vil koste. Dette kan straffe seg. Den 12.04.16 avsa Høyesterett en dom som stiller veldig strenge krav til tydelighet hvis det gis usikre opplysninger om pris (HR-2016-00761A).
 • Har du mange utestående fakturaer?
  23. juni 2016
  Er kundefordringer misligholdt over lengre tid risikerer du å tape retten til å få tilbake innbetalt merverdiavgift dersom kjøper senere går konkurs. Vår faggruppe for skatt og avgift ser stadig at bedrifter akkumulerer utestående uten tanke på hvilken likviditetsbelastning dette kan utgjøre.
 • Kan hovedentreprenør overta utførelsen av deler at et kontraktsarbeid? - Intervensjon
  23. juni 2016
  Vi har den senere tid hatt flere klienter som under byggeprosessen stiller spørsmål om hovedentreprenør har rett til å overta utførelsen av deler av underentreprenørens kontraktsarbeider.
 • Byggesaksgebyr – krever kommunen mer enn de har rett til?
  23. juni 2016
  Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften gir kommunen rett til å fastsette gebyr for byggesaksbehandling. Men samtidig skal gebyret reduseres eller falle bort dersom kommunen ikke overholder de frister for saksbehandlingen som er fastsatt. Reglene om beregning av fristene blir derfor viktig. Vår faggruppe for entreprise ser at stadig flere ansvarlige søkere opplever at kommunen, kun et par dager før saksbehandlingsfristens utløp, finner mangler ved søknaden eller krever mer dokumentasjon. Man vil da typisk hevde at det ikke er levert «fullstendig søknad» og at saksbehandlingsfristen dermed ikke er begynt å løpe. Men hvor langt kan kommunen gå? Når begynner fristene å løpe? Og hvilken konsekvens har det dersom kommunen ber om ytterligere dokumentasjon?
 • Skatterabatten - igjen!
  23. juni 2016
  Skattesatsen er på vei ned, fra 28 til 27 til 25, og til slutt 23 prosent. Avkastningen (yield) er gått ned betydelig de siste årene. Vår faggruppe for fast eiendom håndterer løpende næringseiendomstransaksjoner og ser at skatterabatten har ligget på samme nivå i lang tid. Hva har disse endringene gjort med skatterabatten? Har markedet tatt disse endringene inn over seg?
 • Jordskifte i byområder
  23. juni 2016
  Begrepet «jordskifte» leder for mange tankene hen til landbruk og distrikts-Norge. Realiteten er at jordskifte også kan ha stor betydning i byområder. Vår faggruppe for fast eiendom har allerede, som kanskje de første i landet, prosesser med fordeling av planskapt verdiøkning. Dersom man ikke er bevisst dette, kan man for det første risikere å overse muligheten for å kreve utlagt utbyggingsmuligheter i et utbyggingsområde. I verste fall risikerer man også å ha initiert et utbyggingsprosjekt, for så å oppdage at deler av utbyggingsgevinsten fordeles til naboeiendommene.
 • Disse arbeidsgiverfeilene svekker konkurranseposisjonen
  23. juni 2016
  Som de fleste har fått med seg er det innført nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. De nye reglene trådte i kraft 1.1.2016 for nye klausuler, men først fra 1.1.2017 for klausuler som er avtalt før 1.1.2016. Mange arbeidsgivere mister sine muligheter for konkurransebeskyttelse på grunn av uvitenhet eller manglende oppfølging med ansatte rundt dette. Her kommer en oversikt over basert på våre erfaringer om hva arbeidsgivere lett glemmer og hvor det bør søkes bistand i tide.
 • Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen
  23. juni 2016
  Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser som vår faggruppe på fiskeri og havbruk har tatt del i, legger til grunn at rømt oppdrettslaks kan ha vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises til at gener fra oppdrettslaks kan påvirke genmateriale i unike villfiskstammer og at oppdrettsfisk kan forstyrre gyting og levevilkår for villfisk. Samtidig har Havforskningsinstituttet, NINA og andre forskningsinstitusjoner sluppet ut hundretusenvis av oppdrettsfisk og hybrider i ulike forskningsprosjekter. Dette har dels skjedd ulovlig uten nødvendige tillatelser, og dels med Miljødirektoratet eller Fylkesmenns velsignelse. Spør en om miljøkonsekvensene av slike utsett sier staten at de er begrenset og miljømessig forsvarlig. Rømmer imidlertid noen titusen oppdrettsfisk fra et oppdrettsanlegg er samme mengde fisk plutselig et vesentlig og uforsvarlig miljøproblem. Staten kan ikke mene begge deler samtidig.
 • Viktig avklaring om verdsettelse ved avvikling av festeforhold
  23. juni 2016
  Hvordan verdsettes bygningsmassen ved avvikling av et festeforhold? Dette avklarte nylig Høyesterett i en prinsipiell avgjørelse hvor Zachariasbryggen i Bergen sto i fokus. Steenstrup Stordrange bisto fester gjennom alle instanser, og fikk i Høyesterett medhold i at fester har en valgmulighet for hvordan vederlaget skal fastsettes i tilfeller hvor både fester og bortfester krever at bortfester skal overta byggene. Avgjørelsen er av særlig stor betydning for verdsettelse av næringseiendom ved opphør av festeavtaler.
 • Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje
  23. juni 2016
  Inndragning av fangst er et utrolig sterkt virkemiddel. Vår avdeling for fiskeri og havbruk erfarer at dette ofte skjer ved at oppgjør holdes tilbake fra salgslaget, med de dramatiske konsekvensene dette kan ha for fiskeren.
 • Nye avklaringer fra domstolene om nedbemanning
  23. juni 2016
  Norge har vært preget av nedgangstider de siste to årene. Nedbemanninger er noe våre arbeidsrettsadvokater har brukt mye tid på. I en slik situasjon ønsker arbeidsgiver ofte å sitte igjen med de mest kompetente medarbeiderne, fordi arbeidsgiver er avhengig av å ha de «rette folka», som er best egnet for å styrke virksomhetens konkurranseevne i tunge tider.
 • Merkur Market – en alternativ markedsplass for SME-segmentet
  23. juni 2016
  Den 13. januar 2016 åpnet handelen ved Merkur Market, en alternativ markedsplass for opptak til handel og omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter, som er etablert i regi av Oslo Børs. Per i dag er syv selskaper godkjent opptatt til handel på markedsplassen. Vår avdeling for M&A synes det bør være plass til fler aktører på denne markedsplassen.
 • Oil & energy: New model sale and purchase agreement
  23. juni 2016
  The Norwegian Oil & Gas Association initiated a project early last year aiming at revising the model agreement for sale and purchase of exploration licenses on the Norwegian Continental Shelf (SPA). The revised SPA was recently approved and published and will form basis for most exploration license transactions going forward.
 • Nye retningslinjer signaliserer et dramatisk skift mot strafferettslige sanksjoner for personer som begår overtredelser av konkurranselovgivningen
  23. juni 2016
  Nærings-, handels- og fiskeriministeren krever strengere sanksjoner for personer som er ansvarlig for brudd på konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid etter paragraf 10. Stortinget har også nylig begjært en skjerping i konsekvensene for personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. I den nylig utgitte retningslinjen, gjør Konkurransetilsynet det klart at fra og med nå vil strafferettslige sanksjoner, inkludert fengselsstraff, bli brukt mot personer som er involvert i konkurransebegrensende samarbeid. Trusselen om fengselsstraff og bøter er rettet mot både nåværende og tidligere ansatte, og gjelder også for overordnede som var klar over det konkurransebegrensende samarbeidet uten å gjøre noe for å forhindre det.
 • The Private Equity Review 2016
  17. juni 2016
  Steenstrup Stordranges partnere, Klaus Wiese-Hansen og Stig Nordal, har skrevet kapittelet Norway Fundraising i den femte utgaven av The Private Equity Review. Publikasjonen gis ut av Law Business Research Ltd.
 • Permitteringsutvidelser fra 1. juli 2016
  13. mai 2016
  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering. I dag er denne på 30 uker samlet.
 • En skattereform for omstilling og vekst - oppsummering av innstilling gitt 11. mai
  11. mai 2016
  Finanskomiteen har nettopp avgitt sin innstilling om en skattereform for omstilling og vekst, som var regjeringens melding om Scheel-utvalgets innstilling. (Innst. 273 S (2015-2016), Meld. St. 4 (2015 – 2016), NOU 2014:13). Det ble et bredt politisk forlik, hvor det i enkelte spørsmål bare var Senterpartiet, SV eller Venstre som reserverte seg. Nedenfor følger hovedpunktene i innstillingen.
 • Revidert statsbudsjett – skatte- og avgiftsendringer
  11. mai 2016
  Rett etter at finanskomiteen la frem sin innstilling om «En skattereform for omstilling og vekst» kom regjeringen med sitt reviderte nasjonalbudsjett med noen mindre skatte- og avgiftsendringer. Noen av disse vil vi kort omtale nedenfor.
 • Rentebegrensningsregelen - Ny tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet - IS/KS
  19. april 2016
  I tolkningsuttalelse datert 8. mars 2016 til Skattedirektoratet redegjør Finansdepartementet blant annet for anvendelsen av rentebegrensningsregelen for lån tatt opp av indre selskap og kommandittselskaper. Som følge av uttalelsen kan det være aktuelt å vurdere bruk av andre selskapsformer.
 • Significant changes to the Norwegian Competition Act
  11. april 2016
  In December last year the Ministry of Trade, Industry and Fisheries put forward a draft bill containing proposals for significant reform of the Norwegian Competition Act. The bill has now passed its second reading in Parliament and includes:
 • Commission report on the functioning of the Insurance Block Exemption Regulation may signal significant legal changes
  31. mars 2016
  On 17 March 2016, the European Commission published a report on the functioning of the Insurance Block Exemption Regulation (Regulation 267/2010), which exempts certain types of cooperation in the insurance sector from the EU/EEA antitrust rules provided certain conditions are met.
 • Det skjer ting i Tønsberg...
  8. mars 2016
  To nye advokater er kommet på plass ved vårt kontor i Tønsberg. Nå er vi syv spesialiserte advokater til å betjene næringslivet og det offentlige i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
 • Enklere og bedre forvaltning av havbruksnæringen
  26. februar 2016
  Storting og regjering ønsker at havbruksnæringen skal ha en omfattende vekst frem mot 2050. For å få det til trenges en enklere havbruksforvaltning som sørger for at det ikke settes flere hindringer for næringen enn det som er nødvendig.
 • Legemiddelbruk i havbruk
  26. februar 2016
  Legemiddelbruk i havbruksnæringen har vært i fokus både i media og forvaltningen de siste månedene. Vi har representert flere kunder i slike saker. Selv om andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder er på vei inn i næringen, så er det likevel grunn til å regne med at legemidler fortsatt vil være viktig fremover. I høst kom Miljødirektoratet med flere uttalelser hvor det ble gitt uttrykk for at utslipp av behandlingsvann med legemiddelrester fra brønnbåt var ulovlig. Vi mener denne påstanden var uriktig.
 • Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet?
  25. februar 2016
  En ny rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene viser til at ressursbruken i avfallssektoren ikke er optimal. Konkurransemyndighetene mener økt bruk av konkurranse vil kunne føre til betydelige besparelser for innbyggerne, økt gjenvinningsgrad og et marked som i større grad dyrker frem innovative nyvinninger.
 • Kan hovedentreprenør overta utførelsen av deler av kontraktsarbeid? Intervensjon
  19. februar 2016
  Hvorvidt oppdragsgiver har en slik intervensjonsrett må avgjøres ut i fra partenes kontrakt. I utgangspunktet er det ikke anledning til intervensjon dersom det ikke foreligger hjemmel i kontrakten til dette. Avtaler skal og kan kreves utført etter sitt innhold, med mindre det foreligger avtale om annet.
 • Viktige endringer i reglene om flagging og kvartalsrapportering
  18. februar 2016
  Verdipapirlovutvalget la den 1. februar 2016 frem forslag til endringer i reglene om flagging og periodisk rapportering i børsnoterte selskaper. Reglene kan forventes å tre i kraft i løpet av første halvår 2017.
 • Ny finansforetakslov – kort oversikt
  16. februar 2016
  Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) trådte i kraft 1. januar 2016. Lovens krav må oppfylles innen et år etter ikrafttredelsen, med mindre annet følger av overgangsregler. I dette nyhetsbrevet gir vi en kortfattet oversikt over finansforetaksloven og de viktigste endringene den innebærer.
 • Hvordan blir formuesskatten?
  15. februar 2016
  Til uken behandler finanskomiteen stortingsmeldingen Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst, som er Regjeringens vurderinger av Scheel utvalgets innstilling. Et av de minste kapitlene i Stortingsmeldingen, Skatt på formue og eiendom, er vel det som har blitt debattert mest i den senere tid.
 • Forsikringsmarkedet må finne løsninger for eksport fra Iran
  13. februar 2016
  Som kjent ble en rekke sanksjoner mot Iran opphevet med virkning fra 16. januar 2016. De mulighetene som med det åpnet seg er også omtalt i et tidligere nyhetsbrev fra Steenstrup Stordrange. I kjølvannet av at handelen med Iran har blitt gjenopptatt, har allerede en rekke juridiske problemstillinger kommet til overflaten – de siste dagene spesielt innenfor forsikring av oljetransporten ut av landet.
 • Mot enklere og rimeligere finansiering av utviklingseiendom?
  9. februar 2016
  Nærings- og fiskeridepartementet sendte forrige uke forslag til nye endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 ut på høring. Departementet foreslår å endre reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet (pantsettelsesforbud) i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap.
 • Høring - Forslag til endringer i aksjelovene vedrørende oppkjøpsfinansiering
  8. februar 2016
  Den 2. februar 2016 sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslag til nye endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 ut på høring. Departementet foreslår å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Det er ventet at forslaget vil kunne medføre en betydelig reduksjon av oppkjøpsfinansieringskostnadene ved kjøp av norske aksjeselskaper. Forslaget skal nå ut på offentlig høring med høringsfrist 5. april 2016. Stortingets ambisjon er at lovforslaget skal tre i kraft alt fra 1. juli 2016.
 • Endrede regler for bruk av yrkesbiler er trådt i kraft fra 1. januar 2016
  3. februar 2016
  Fra og med inntektsåret 2016 gjelder endrede regler knyttet til fordelsbeskatning av yrkesbil. Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til dels vært skjønnsmessige. Hvordan skjønnet utøves kan ha økonomiske konsekvenser for både den ansatte og arbeidsgiveren. På grunn av dette har reglene blitt opplevd som vanskelig å etterleve og med til dels urimelige resultater. Skattedirektoratet sendte forslag til forbedringer på høring i mai 2015. Det er nå trådt i kraft nye og forbedrede regler som skal være enklere å praktisere for både ansatte, arbeidsgivere og skattemyndighetene.
 • Forslag om forenkling av prospektreglene
  27. januar 2016
  I tilknytning til arbeidet med å skape en kapitalmarkedsunion, har EU-Kommisjonen lagt fram forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet 2003/71/EF foreslås avløst av en forordning. EU-Kommisjonens forslag ligger nå til behandling i Europarådet, og en implementering i norsk rett forventes tidligst høsten 2017.
 • Iran åpner - Vår tids "El Dorado"?
  19. januar 2016
  Iran har enorme olje- og gassressurser. Landet har Midtøstens nest største økonomi med nesten 80 millioner innbyggere. Åpningen av Iran som følge av bortfall av sanksjoner vil gi store forretningsmuligheter i verdens største fremvoksende marked. Internasjonale medier bruker merkelapper som «vår tids El Dorado», og på en oljekonferanse i Teheran i slutten av november 2015 var nærmere 140 utenlandske aktører til stede, inkludert tungvektere som BP, Statoil og Schlumberger.
 • Merkur Market – ny markedsplass åpnet 13. januar 2016
  13. januar 2016
  13. januar 2016 åpner handelen ved Merkur Market, en alternativ markedsplass for opptak til handel og omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter, som blir etablert i regi av Oslo Børs.
 • Nye regler om konkurranse-, kunde-, og rekrutteringsklausuler trådte i kraft fra 1. januar 2016
  4. januar 2016
  Like før jul ble et nytt kapittel 14 A vedtatt i arbeidsmiljøloven. Kapittelet inneholder regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Gyldigheten av konkurranseklausuler har frem til nå vært regulert i avtaleloven § 38, som legger opp til svært skjønnsmessige vurderinger og derved usikkerhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Ett av formålene med de nye reglene i arbeidsmiljøloven er å sikre bedre forutberegnelighet. I tillegg tas det sikte på en viss innstramming, ved at det blant annet stilles krav til at arbeidstaker skal kompenseres dersom konkurranseforbud gjøres gjeldende av arbeidsgiver. Lovendringene innebærer at eksisterende konkurranseklausuler må revideres innen 1. januar 2017.
 • Husk skatterabatten
  22. desember 2015
  Som eiendomsutvikler med ambisjoner om konvertering av næringseiendom til bolig for videresalg, vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å kjøpe eiendom direkte.
 • Konvertering av næringslokaler – merverdiavgift
  9. desember 2015
  Som kjent er salg av fast eiendom unntatt fra avgiftsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-11, 1. ledd. For konvertering til bolig vil spørsmålet om avgiftsbehandling tilsynelatende både begynne og stanse der – utbygger har ikke rett til fradrag for inngående avgift på kostnadene og det skal ikke beregnes merverdiavgift på salget av boligene. Noen spesielle problemstillinger må man allikevel være oppmerksom på. Ved konvertering av næringslokaler, for eksempel fra kontor til hotell, vil behovet for å sikre rett til fradrag for merverdiavgift på konverteringskostnadene reise en særlig problemstilling.
 • Konvertering av eiendom til asylmottak
  9. desember 2015
  Flyktningkrisen har skapt et betydelig behov for både ordinære og akutte/midlertidige mottaksplasser for asylsøkere. Ifølge UDIs nettsider må UDI planlegge for 100 000 mottaksplasser til neste år. UDI har lyst ut driftsavtaler for asylmottak, hvor målet er å få 30 000 ordinære mottaksplasser, fordelt over hele landet. Fristen for å levere inn tilbud er 11. desember 2015. Dersom UDIs anslag over nye asylsøkere stemmer, dekker dette bare delvis UDIs behov for mottaksplasser i 2016. UDI har i tillegg uttrykt bekymring for at de ikke får inn nok tilbud.
 • Høyesterett slår fast at suksesshonorar ikke er arbeidsinntekt
  17. november 2015
  Fredag 13. november 2015 ble det kjent at Herkules Capital I AS og tre privatpersoner som arbeider i selskapet fikk medhold av Høyesterett i saken mot Skatt øst i spørsmålet om skattemessig klassifisering og tilordning av resultatbasert utbetaling i private equity-bransjen – såkalt «carried interest»¹.
 • Stortinget skal ikke granske Telenor
  12. november 2015
  Medieoppslag de siste dager bygger opp mot at Stortingets kontrollkomité nå skal avdekke om det har skjedd korrupsjon i Uzbekistan gjennom Vimpelcom som er delvis eiet av Telenor. Diskusjonen har gått om utspørringens form (god eller dårlig utspørring), og om habilitet. Disse problemene skjuler det viktigste, nemlig hva kontrollkomitéen egentlig kan og skal gjøre. Den skal ikke granske Telenor. Komitéen skal bare forberede Stortingets kontroll med forvaltningen. Telenor er ikke en del av forvaltningen.
 • Altinn gjør det enklere å stifte aksjeselskap
  6. november 2015
  En rekke endringer i aksjeloven i 2013 gjorde det enklere å starte opp aksjeselskap, og den nye digitale løsningen som nå etableres via Altinn, er enda et steg i riktig retning mot en enklere hverdag for næringslivet. Formålet er at prosessen med å etablere nye aksjeselskaper skal bli enklere, raskere og rimeligere for næringslivet. Den nye løsningen vil bidra til å oppnå nettopp dette, og samtidig sørge for færre feil i forbindelse med stiftelse av aksjeselskaper.
 • Forslag til nye regler for beskatning av verdipapirfond
  6. november 2015
  Finansdepartementet sendte 14. april 2015 ut forslag til endret skattemessig behandling av verdipapirfond, med høringsfrist 14. juli 2015. Formålet var primært å endre den gjeldende beskatningen av kombinasjonsfond, der det både forekommer tilfeller av dobbeltbeskatning og det som anses som uønskede skattemessige tilpasninger. I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 har Finansdepartementet foreslått endrede regler for beskatning av verdipapirfond. Reglene som foreslås følger i stor grad høringsforslaget fra april d.å., men med enkelte endringer i tråd med innspill som har kommet i høringsrunden. Endringene foreslås gjort gjeldende fra 1. januar 2016, med overgangsregler som beskrevet under. Vi oppsummerer i det følgende hovedinnholdet i de foreslåtte reglene.
 • Statsbudsjettet 2016
  7. oktober 2015
  Tradisjonen tro kommenterer skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange nok en gang de skatte- og avgiftsforslag som er lagt frem i dagens statsbudsjett.
 • Statsbudsjettet 2016 - MVA
  7. oktober 2015
  Turistnæringen har lagt bak seg en sommersesong hvor lav kronekurs har bidratt til stor trafikk. Nå benytter regjeringen de gode tidene til å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 % til 10 %.
 • Mulig slutt på dobbeltbeskatning og aktiv skattetilpasning ved investering i kombinasjonsfond
  17. april 2015
  Finansdepartementet sendte 14. april 2015 ut forslag til skattemessig behandling av verdipapirfond, med høringsfrist 14. juli 2015. Departementet ønsker å løse dagens lite tilfredsstillende situasjon for beskatning av kombinasjonsfond, hvor det både forekommer tilfeller av dobbeltbeskatning og uønskede skattemessige tilpasninger.
 • Uthuling av retten til «group relief» stoppet av EU-domstolen
  11. februar 2015
  EU-domstolen setter foten ned for forsøk fra UK på å uthule konsekvensene av Marks & Spencer-avgjørelsen fra 2005. Lovgiver tvinges med dette til å ha regler som sikrer reell skattemessig konsolidering av endelig tap i konsern.
 • Endringer i avskrivninger på driftsmidler
  5. desember 2014
  Utvalget foreslår å opprettholde dagens ordning med saldoavskrivning som en hovedregel og lineære avskrivninger for bestemte typer driftsmidler. Utvalget foreslår å overføre personbiler til en ny saldogruppe og å avvikle startavskrivninger i saldogruppe d. Utover dette blir det ingen endringer i klassifiseringen, men utvalget mener det er behov for en grundig vurdering av avskrivningsreglene i petroleumsvirksomheten (dette ligger utenfor utvalgets mandat).
 • Endringer i merverdiavgiftssystemet
  5. desember 2014
  Som et ledd i finansieringen av skatteomleggingen foreslår Scheel-utvalget også endringer i merverdiavgiftssystemet. I grove trekk er forslaget til endringer tredelt: At dagens reduserte satser samles i en felles sats på 15 %, at det innføres avgiftsplikt for finansielle tjenester og at det arbeides for en ytterligere samordning av avgiftssystemet med avvikling av avgiftsunntak og innføring av en felles avgiftssats.

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss