Regjeringen forslår begrensninger i adgang til bareboatutleie

Kontakt
Rederiskatteordningen er en særordning som omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den gjeldende norske ordningen er per i dag godkjent av ESA med virkning fra 1. januar 2007, men varigheten av denne er bare frem til 1. juli 2017. Regjeringen har derfor sendt brev til ESA for fornyet godkjennelse av den norske rederiskatteordningen med visse endringer med varighet fra 1. juli 2017 og frem til 31. desember 2026.
9. juni 2017

Forfattere: Senioradvokat Torgeir Fjeldskaar og Partner Ulf Sørdal

Inntekter fra rederivirksomhet i Norge skattlegges etter særskilte regler. Ordningen innebærer at selskaper som er omfattet ikke skal skattlegges for inntekter fra skipsfart, men at det isteden skal betales en årlig moderat skatt beregnet etter fartøyenes netto registrerte tonnasje. For å være omfattet stilles det nærmere krav til virksomhetens eiendeler og virksomhet.

For blant annet å sikre at den norske ordningen er i samsvar med EØS-regelverket foreslår regjeringen følgende endringer i dagens ordning:

 1. Utleie av fartøy på bareboat-vilkår (utleie av fartøy uten mannskap), som tidligere var omfattet uten begrensninger, begrenses nå til

  a) maksimalt 50 % av total tonnasje i selskapet/konsernet. Begrensningen gjelder ikke utleie internt i samme konsern.
  b) maksimalt 5 års varighet, med opsjon for ytterligere 3 år.
  c) tonnasje hvis strategisk ledelse utøves fra EØS-området. Med strategisk ledelse menes virksomhetens øverste ledelse; daglig leder-/styrenivå.
 1. Innleie av tonnasje på time- og voyage-charter av fartøyer som ikke er registrert i EØS-land forslås begrenset til 90 % av total tonnasje i selskapet/konsernet.
 1. Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver.
 1. Vindmøllefartøy forslås omfattet av ordningen fra 1. januar 2017. Fartøy som brukes i installasjonsaktiviteter for vindmøller vil nå være omfattet på lik linje med hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet.

Forslagene som innebærer begrensninger i ordningen vil gjelde fra 1. juli 2017. For å hindre uheldige virkninger og gi rederivirksomhetene tid til å tilpasse seg de nye begrensningene foreslås det som en overgangsregel at endringene ikke får virkning for allerede inngåtte kontrakter med varighet på opptil 5 år (og opsjon på ytterligere 3 år). For fremtidige kontrakter vil brudd på en av begrensningene ovenfor medføre at man ikke lenger kvalifiserer for ordningen. Regjeringen presiserer at ovennevnte begrensninger ikke vil gjøres gjeldende overfor kontraktstrukturer som formelt innebærer bareboat-utleie, men hvor det skipseiende selskapet sørger for bemanning gjennom lokale datterselskaper, slik at det i realiteten leveres en time-chartertjeneste ovenfor kunden.

Det antas at regjeringen vil komme tilbake med forslag til lovendring ved fremleggelse av høstens statsbudsjett, men at reglene får virkning fra 1. juli 2017.

Regjeringens brev til ESA finner du her.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717