Håndtrykk mellom to menn foran en peis foto

Aksjekjøpsavtalen

Kontakt
Ved kjøp og salg av aksjene i et aksjeselskap, må det utarbeides en aksjekjøpsavtale. Graden av balanse i avtalen følger normalt av partenes forhandlingsstyrke samt partenes og de juridiske rådgivernes fortrolighet med denne type avtaler. Det ferdige resultat kan ha stor økonomisk betydning for den enkelte part dersom ting ikke forløper som planlagt i prosessen og etter gjennomføring av overdragelsen. I en forhandlingssituasjon er det avgjørende å ha et bevisst forhold til hva som er viktig.
18. desember 2017

Forfattere: Partner | Advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Christian Sønsteby

Nedenfor gir vi en oversikt over rekke forhold som er aktuelle for regulering i en aksjekjøpsavtale. Vi gjennomgår deretter i mer detalj i separate artikler de mest vesentlige punktene.  

Avtalene følger typisk en nokså fast struktur med elementer som går igjen. I senere år har disse blitt sterkt påvirket av angloamerikanske kontraktsstandarder og -mekanismer med større grad av detaljregulering, fremfor kortere avtaler hvor partene i større grad lener seg på bakgrunnsretten. Det kan være ulike oppfatninger om dette, men diskusjonen er primært av teoretisk karakter. Vi våger påstanden at nærmere regulering gir partene økt forutberegnelighet og kan redusere risikoen for etterfølgende tvister mellom partene.

En typisk struktur for en aksjekjøpsavtale er som følger:

Kjøpsgjenstanden
Etter angivelse av partene, beskrivelse av bakgrunn for avtalen og eventuelt et kapittel med definisjoner av begrep som benyttes i avtalen, beskrives hva handelen omfatter: hvilke aksjer/hvor stor andel av aksjene i selskapet skal kjøper erverve.  

Kjøpesummen og dens beregning
Kjøpesummen er et sentralt punkt i aksjekjøpsavtalen. Utgangspunktet er i de fleste tilfeller en virksomhetsverdi som justeres til egenkapitalverdi basert på balansetall per en gitt dato – enten historisk balanse (locked box) eller balanse per gjennomføring (gjennomføringsregnskap/closing balance sheet). Du kan lese mer om dette her.

Betaling og justering av vederlaget
Dersom prisen er fastsatt basert på locked box, vil avtalen angi den endelige kjøpesummen som skal betales på gjennomføring. Ved bruk av gjennomføringsregnskap, vil det angis en estimert kjøpesum som betales på gjennomføring, hvoretter det skjer et etterfølgende oppgjør mellom partene basert på et gjennomføringsregnskap.

Det er i en del tilfeller aktuelt at en andel av kjøpesummen deponeres på escrowkonto som sikkerhet for eventuelle garantikrav, se mer her.

Videre vil i en rekke tilfeller deler av vederlaget gjøres betinget av fremtidig utvikling og resultater. Se mer om slike bestemmelser her.

Betingelser for gjennomføring
Med mindre signering og gjennomføring av aksjekjøpsavtalen skjer på samme tidspunkt, vil avtalen som oftest inneholde visse betingelser som må være oppfylt før gjennomføring kan finne sted. Vi har skrevet mer om slike betingelser for gjennomføring her.

Regulering av selve overtakelsen (closingen)
Avtalen angir gjerne tid og sted for gjennomføring (closing), forutsatt at betingelsene for gjennomføring er oppfylte. På closingen skal partene foreta de handlinger som er nødvendige for å gi overdragelsen av aksjene virkning. I praksis gjøres dette ved utveksling av dokumenter utarbeidet på forhånd, slik som:

  • Kopi av aksjeeierbok hvor kjøper er innført som eier av aksjeeierboken og tilknyttet dokumentasjon.
  • Dokumentasjon på at vederlaget for aksjene er utbetalt.

Betingelser for drift av målselskapet i perioden fra signering til closing
Etter omstendighetene kan det være behov for å regulere driften i målselskapet i perioden frem til signering utover at selskapet skal drives «som normalt». For eksempel kan det konkret settes betingelser for låneopptak, kredittstillelse, ansettelser, mv.

Garantier
Både kjøper og selger vil avgi garantier, men det er i det alt vesentligste selgers garantier som er av materiell betydning. Du kan lese mer om selgergarantier her.

Erstatning og begrensninger i ansvar
Avtalen regulerer hvilket ansvar partene skal ha ved brudd på avtalen. Det sentrale er ansvaret selger skal ha ved brudd på garantiene, herunder gjerne en rekke begrensninger i slikt ansvar. Vi gjennomgår dette i mer detalj her.

Særskilt regulering ved bruk av W&I-forsikring
Dersom det er tegnet en W&I-forsikring i tilknytning til en transaksjon, vil det inntas henvisning til denne i avtalen, normalt i avsnittet som regulerer selgers ansvar. Det vil typisk angis at det er tegnet slik forsikring, og at kjøper ved garantibrudd kun skal kunne gjøre krav gjeldende mot forsikringsselskapet. Unntak vil gjelde ved forsett eller grov uaktsomhet hos selger.

Slike forsikringer inneholder en basket («egenandel»). I motsetningen til normalen i uforsikrede transaksjoner, hvor selger vil være ansvarlig fra første krone når tapet overstiger slik basket, vil kjøper vanligvis kun få kompensert tapet ut over denne egenandelen fra forsikringsselskapet. Det er derfor ikke uvanlig at det inntas at selger skal kompensere kjøper fullt ut for tap opp til slik basket.

Forsikringsselskapet vil kreve at det umiddelbart forut for gjennomføring fra målselskapets side foretas en gjennomgang av selgers garantier for å bekrefte at disse fortsatt er korrekte. Avtalen vil derfor inneholde en regulering av at selger skal påse at dette blir gjennomført.  

Konkurransebegrensninger
Av hensyn til å beskytte sin investering, vil kjøper av målselskapet oftest kreve at selgerne avstår fra å drive eller delta i konkurrerende virksomhet i en nærmere angitt periode etter gjennomføring. Du kan lese mer om dette, og andre konkurranserettslige forhold som kan ha betydning for utforming av aksjekjøpsavtalen, her.

Lovvalg og tvisteløsning
Det er en rekke ulike standardbestemmelser som ofte inntas mot slutten av avtalen, for eksempel om overdragelse av rettigheter og forpliktelser under avtalen, konfidensialitet, offentliggjøring, dekning av kostnader, kontaktpersoner for meddelelser under avtalen etc. Deretter inntas regulært angivelse av lovvalg for avtalen, og avtalt for form tvisteløsning. Du kan lese mer om de to sentrale alternativene for tvisteløsning her.

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Aksjekjøpsavtalen

Kjøpesummen

Earn-out

Betingelser for gjennomføring

Selgers garantier

Selgers ansvar ved brudd på avtalen

Escrow

Regulering av konkurranserettslige forhold i avtaleverket

Tvisteløsning

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717