Altinn gjør det enklere å stifte aksjeselskap

En rekke endringer i aksjeloven i 2013 gjorde det enklere å starte opp aksjeselskap, og den nye digitale løsningen som nå etableres via Altinn, er enda et steg i riktig retning mot en enklere hverdag for næringslivet. Formålet er at prosessen med å etablere nye aksjeselskaper skal bli enklere, raskere og rimeligere for næringslivet. Den nye løsningen vil bidra til å oppnå nettopp dette, og samtidig sørge for færre feil i forbindelse med stiftelse av aksjeselskaper.
6. november 2015

Stiftelse og registrering av aksjeselskap - før ny digital løsning

For å stifte og registrere et aksjeselskap i Foretaksregisteret må stifterne sørge for at det minimum opprettes et stiftelsesdokument, vedtekter for aksjeselskapet, skriftlig bekreftelse fra bank eller revisor på innbetaling av aksjeinnskudd og registreringsmelding som sendes til Foretaksregisteret.

Frem til nå har den enkleste tilgjengelige løsningen vært at stifter fysisk signerer stiftelsesdokumentet.  Det lastes, sammen med vedtektene og bekreftelse på innbetalt aksjeinnskudd fra bank eller revisor, manuelt opp som vedlegg til Altinns samordnet registermelding. Den samordnede registermeldingen signeres deretter digitalt av minst én person med rolle i foretaket. I tillegg må bank eller revisor signerer elektronisk på sin bekreftelse på innbetalt aksjeinnskudd.  Styremedlemmene må også digitalt signere registermeldingen eller opplastet erklæring på at de godtar styrevalget.

Stiftelse av aksjeselskap med ny digital løsning

Ved den nye digitale løsningen er det, i utgangspunktet, ikke lenger nødvendig med fysisk signering av stiftelsesdokument eller manuell opplasting av stiftelsesdokument og vedtekter i Altinn. Stifterne (eller fullmektig utpekt av stifterne) kan opprette og signere stiftelsesdokument og vedtektene digitalt i Altinn ved elektronisk utfylling av Altinns nye skjema «stiftelse av aksjeselskap» (https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Stiftelse-av-aksjeselskap/). 

Forutsetningen for 100 % digital aksjestiftelse er at aksjeinnskuddet innbetales i kontante midler. For det tilfellet at aksjene som tegnes ved stiftelsen gjøres opp i annet enn penger (tingsinnskudd), må stifter(ne) ved stiftelsen minimum manuelt utarbeide, signere og laste opp åpningsbalanse (aksjeloven § 2-8) og styreredegjørelse (aksjeloven § 2-6) for tingsinnskuddet.

Registrering skjer fortsatt via samordnet registermelding

Når stiftelsesdokumentet er signert via Altinns nye digitale løsning, vil stifter (og eventuelt stifters fullmektig m. flere) få en tilbakemelding i sin meldingsboks i Altinn som inneholder følgende digitale vedlegg:

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • eventuelt åpningsbalanse (ved tingsinnskudd)
  • eventuelt redegjørelse (ved tingsinnskudd)

Tilbakemeldingen skal også inneholde en lenke til skjemaet samordnet registermelding (https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Samordnet-registermelding---Hovedblankett/) som benyttes for å sende de digitale stiftelsesdokumentene til registrering i Foretaksregisteret.

Utover de digitale stiftelsesdokumentene, må minimum skriftlig bekreftelse på innbetaling av aksjeinnskudd fra bank eller revisor manuelt lastes opp som vedlegg til samordnet registermelding. Dersom aksjeinnskuddet gjøres opp i annet enn penger, må revisorbekreftelse av åpningsbalanse og styreredegjørelse også lastes opp før samordnet registermelding kan sendes til registrering.

For det tilfellet at stifterne gir styret fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, må stifter manuelt laste opp vedtak, signert av beslutningsdyktig styre, som formelt vedtar at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.  

For øvrig vil de alminnelige vedleggkrav og krav til signering av samordnet registermelding fortsatt gjelde ved registrering av nystiftet aksjeselskap i Foretaksregisteret.