Dobbelt solidaransvar ved innleie av personell fra vikarbyrå

Kontakt
Et behov for ekstra arbeidskraft dekkes ofte opp ved innleid personell fra vikarbyråer. Det mange ikke er klar over, er at en virksomhet kan bli holdt ansvarlig for både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift dersom et vikarbyrå misligholder sine plikter.
4. april 2017

Forfattere: Senioradvokat (H) Magne Mjaaland og Partner | Advokat Henning Heitmann

Solidaransvaret for skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Ved vikarutleie følger det av skattebetalingsloven at innleier har solidaransvar med vikarbyrået for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift knyttet til det personell som utfører arbeid for innleier.

I loven er det åpnet for at skatteoppkreveren kan frita en part for solidaransvar. Det er vanlig at et vikarbyrå gis et generelt fritak, som omfatter alle byråets oppdragsgivere. Fritak innvilges for inntil ett år av gangen. Når utløpstiden nærmer seg må vikarbyrået søke om en ny fritaksperiode for å opprettholde fritaket.

Dersom et vikarbyrå ikke sørger for at det til enhver tid har fritak for solidaransvar, vil oppdragsgivere løpe en risiko. Misligholder vikarbyrået sin plikt til å innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, kan myndighetene med grunnlag i solidaransvaret kreve at innleier må betale. Dette kan medføre betydelige kostnader dersom det er leid inn et større antall vikarer, og et vikarbyrå i en lengre periode har unnlatt å innbetale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til myndighetene.

Blir en oppdragsgiver pålagt solidaransvar kan det kreves regress av vikarbyrået. Normalt er det imidlertid lite å hente. De vikarbyråer som har misligholdt plikter med forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift sliter ofte tungt økonomisk. Det ender ofte med at byrået går konkurs, og ingen dekning til oppdragsgiverne.

Det er svært viktig for de som benytter seg at vikarbyrå at man kontrollerer at byrået har fått innvilget fritak for solidaransvar for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Fritak søkes i eget skjema, og innvilges i brevs form fra skatteoppkreveren i den kommune et vikarbyrå er registrert. Når man inngår avtale med et vikarbyrå anbefaler vi at det kreves å få kopi av brevet som viser at fritak er innvilget. Skal et vikarbyrå benyttes i en periode ut over det tidsrom hvor byrået har fått innvilget fritak for solidaransvar, bør oppdragsgiver kreve at nytt fritaksbrev fremlegges når innvilget fritaksperiode utløper. Det bør også etableres rutiner som sikrer at dette blir fulgt opp.

Skattebetalingsloven åpner for at en innleier kan fritas for solidaransvar, dersom et vikarbyrå ikke har søkt om fritak. Det må i så fall godtgjøres at det ikke er utvist forsømmelse eller mangel på aktsomhet.

Solidaransvar for lønn etter arbeidsmiljølovens regler

I arbeidsmiljøloven er det regler om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra vikarbyrå. Det følger av loven at et vikarbyrå skal sørge for at utleid personell minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom vikarene hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.

Loven har også en bestemmelse som fastslår at innleier hefter solidarisk, og på samme måte som en selvskyldnerkausjonist overfor innleid personell når det gjelder utbetaling av lønn og feriepenger mv. Ansvaret for innleier strekker seg tre måneder tilbake i tid, regnet fra det tidspunkt en vikar fremsetter et skriftlig betalingskrav overfor innleier.

Dersom en vikar for eksempel har vært innleid i en virksomhet i seks måneder, og i den perioden har mottatt en månedslønn som er kr 5 000 lavere enn det ansatte hos innleier har for samme type arbeid, kan vikaren kreve at innleier betaler differansen for de tre siste månedene, dvs. kr 15 000, samt feriepenger av beløpet. Betaler innleier et krav fremsatt av en vikar, kan det kreves regress hos vikarbyrået.    

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om solidaransvar for innleier gjelder ikke om vikaren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at innleier helt eller delvis skulle dekke lønn. Dette unntaket er ment å fange opp svindelaktige tilfeller. Solidaransvaret gjelder heller ikke når det er åpnet konkurs i et vikarbyrå.

For å unngå solidaransvar, bør innleier føre jevnlig kontroll med at vikarbyrået forholder seg korrekt til lovverket, for eksempel ved å be om å få fremlagt lønnslipper for innleid personell.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743