Endrede krav til rapportering om samfunnsansvar

Kontakt
Direktiv 2014/95/EU (EUs CSR-direktiv), som endrer regnskaps-direktivet når det gjelder tilgang til ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon fra visse store selskaper og grupper, ble vedtatt i EU 22. oktober 2014, med gjennomføringsfrist i EU 6. desember 2016. Norge er etter EØS-avtalen forpliktet til å implementere CSR-direktivet, og selv om de fleste av direktivets krav allerede er ivaretatt gjennom regnskapsloven § 3-3c, vil innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen kunne medføre behov for endringer i blant annet regnskapsloven og allmennaksjeloven. Foretak som rammes av direktivets bestemmelser vil måtte rapportere i henhold til de nye kravene fra og med regnskapsåret 2017.
20. oktober 2016

Forfattere: Partner | advokat Terje Gulbrandsen og Advokatfullmektig Heidi Magnussen

Gjennom CSR-direktivet har EU-kommisjonen for alvor satt Corporate Social Responsibility (”CSR”) på den europeiske politiske dagsordenen. Direktivet pålegger blant annet strengere rapporteringskrav knyttet til foretaksstyring og sosiale- og miljømessige forhold.

Det er kun enkelte foretak som omfattes av CSR-direktivet. Det stilles krav om at foretak, som er av allmenn interesse og som på balansedagen gjennomsnittlig har mer enn 500 ansatte gjennom regnskapsåret, i årsberetningen skal inkludere en redegjørelse som inneholder nødvendig informasjon for å forstå foretakets utvikling, ytelse, posisjon og innflytelse. Redegjørelsen skal minimum omhandle miljø, sosiale forhold og personalforhold, respekt for menneskerettigheter, anti-korrupsjon og bestikkelsessaker. Redegjørelsen kan i enkelte tilfeller utarbeides på konsolidert nivå. Implementeringen av Regnskapsdirektivet i Norge medførte at langt flere selskaper ble underlagt rapporteringskrav enn det som var foreskrevet av direktivet, dvs. alle ‘store foretak’, jf. regnskapsloven § 1-5. Det er sannsynlig at også CSR-direktivets bestemmelser, etter implementering i norsk lov, vil ramme alle foretak som faller inn under definisjonen i § 1-5.

Videre følger det av CRS-direktivet at årsberetningen skal inneholde en beskrivelse av mangfoldsstrategien som følges for foretakets administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan når det gjelder f.eks. alder, kjønn, utdannings- og yrkesbakgrunn. Målene for mangfoldsstrategien, hvordan den gjennomføres og resultatene i rapporteringsperioden skal også fremgå av beskrivelsen. Dersom foretaket ikke anvender en slik strategi, skal rapporten inneholde en forklaring på hvorfor det ikke anvendes.

Implementeringen av direktivet vil medføre at advokater og andre blant annet må rådgi sine klienter om de nye opplysningskravene knyttet til mangfold i styret, risiko knyttet til forretningsforbindelser og ”rapporter eller forklar”-modellen. Innenfor rammen av CRS-direktivet vil selskapet i tillegg måtte offentliggjøre informasjon om retningslinjer, risiko og resultater når det gjelder miljøspørsmål, sosiale og personalrelaterte aspekter og respekt for menneskerettigheter. Dette er ikke nytt i norsk rett, men direktivet innebærer et økt fokus på implementering og resultatet av slike retningslinjer. Virkningen av et selskaps virksomhet på det ytre miljø er også sentralt under de nye bestemmelsene. Videre setter bestemmelsene fokus på risikoen knyttet til selskapets forretningsforbindelser. Det forventes derfor at rapporteringskravene vil omfatte aktiviteter i bedriftens forsyningskjede.

Norske selskaper som allerede har integrert rapporteringsrutiner som samsvarer med etablerte norske og internasjonale retningslinjer vil sannsynligvis ikke pådra seg betydelige tilleggsbelastninger og utgifter som følge av implementeringen, men for selskaper som ikke har etablerte rapporteringsprosesser på plass, vil veien til etterlevelse trolig være både tid- og ressurskrevende.

En mer detaljert gjennomgang av konsekvensene implementeringen av CSR-direktivet i norsk rett vil ha for norske selskaper kan finnes i denne artikkelen (på engelsk) skrevet av advokatfullmektig Heidi Magnussen, basert på hennes masteroppgave fra University of Law i London i 2015.

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588