Endrede regler for bruk av yrkesbiler er trådt i kraft fra 1. januar 2016

Kontakt
Fra og med inntektsåret 2016 gjelder endrede regler knyttet til fordelsbeskatning av yrkesbil. Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til dels vært skjønnsmessige. Hvordan skjønnet utøves kan ha økonomiske konsekvenser for både den ansatte og arbeidsgiveren. På grunn av dette har reglene blitt opplevd som vanskelig å etterleve og med til dels urimelige resultater. Skattedirektoratet sendte forslag til forbedringer på høring i mai 2015. Det er nå trådt i kraft nye og forbedrede regler som skal være enklere å praktisere for både ansatte, arbeidsgivere og skattemyndighetene.
3. februar 2016

De nye endringene i beskatning av yrkesbil kan oppsummeres som følger:

  • Skattefritaket er ikke lenger knyttet opp mot vilkåret om at yrkesbiler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover arbeidsreise. Denne skjønnsmessige vurderingen er opphevet og det er istedenfor innført en administrativ sjablonregel.

  • Sjablonregelen i forskrift til skatteloven § 5-13-1 er endret slik at det nå er åpnet for beskatning av den private fordelen ved bruk av yrkesbiler etter sjablonmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. I tillegg utvides virkeområdet for de særskilte skattereglene for yrkesbiler til biler som også benyttes til annen privatkjøring enn reiser til og fra jobb. Endringen innebærer at det er åpnet for å beskatte den private fordelen ansatte har ved bruk av biler som oppfyller krav til varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og hvor det foreligger behov for en slik bil for utøvelse av yrket. Fordelen skal fastsettes med et bunnfradrag ved at beregningsgrunnlaget for fordelen reduseres med 50 %, begrenset oppad til kr 150 000.

  • Forutsatt at yrkeskjøring kan dokumenteres med elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver og individuell fastsettelse er brukt ved beregning av forskuddstrekk mv., kan det kreves individuell verdsettelse av den private fordelen ved bruk av yrkesbiler som nevnt i punktet over. Ved individuell verdsettelse av fordelen gjelder det fra 2016 én sats for all privatkjøring som er kr 3,40 pr. km. Satsen fastsettes årlig av Skattedirektoratet i takseringsreglene.

  • Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil medfører ikke fordelsbeskatning av de ansatte, jf. § 5-13-2. Denne bestemmelsen er konkretisert slik at fra 2016 vil privat bruk som ikke utgjør mer enn 10 dager i løpet av inntektsåret eller samlet privat kjørelengde som ikke overstiger 1 000 kilometer per inntektsår, anses som sporadisk bruk. Bruk av arbeidsgivers bil som overstiger disse rammene skal fordelsbeskattes etter de alminnelige sjablonreglene i forskriften kapittel 5, § 5-13.

  • Når yrkeskjøring overstiger 40 000 km i inntektsåret, skal bilen verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny ved beregning av skattepliktig fordel ved bruk av bilen privat, jf. § 5-13-5. For at denne regelen skal kunne anvendes kreves det fra 2016 at yrkeskjøringen på mer enn 40 000 km dokumenteres ved elektronisk kjørebok. Uten slik dokumentasjon vil ikke regelen kunne påberopes.

Det klare utgangspunktet er at kjøring mellom hjemmet og det faste arbeidsstedet (såkalte arbeidsreiser) er en skattepliktig fordel for den ansatte som benytter arbeidsgivers bil til slik kjøring. Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted anses altså i utgangspunktet som privat kjøring. Det finnes imidlertid noen unntak hvor kjøring mellom hjem og fast arbeidssted anses som yrkeskjøring og dermed er unntatt skatteplikt. Disse unntakene fremgår av forskriften § 6-44-13 og gjelder blant annet:

  • Reiser der skattyter av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet. Dette gjelder likevel ikke besøksreise til hjemmet.
  • Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet, dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise.
  • Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr med bil.
  • Reise fra det sted skattyter oppholder seg til fast arbeidssted når reisen foretas på grunn av nødvendig tilkalling utenom ordinær arbeidstid.

Dersom ansatte ikke benytter yrkesbilen privat skal han/hun heller ikke fordelsbeskattes. Dette gjelder også ansatte som bruker bilen mellom hjemmet og arbeidsstedet, såfremt dette kvalifiserer som yrkeskjøring etter forskriftens § 6-44-13 som er listet opp over i strekpunkter.

Dersom en varebil klasse 2 benyttes av for eksempel en elektriker til transport av verktøy, utstyr etc. til lokasjonene der oppdrag skal utføres vil ikke kjøringen medføre at den ansatte elektrikeren skal fordelsbeskattes, forutsatt at arbeidet gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyret med bil. Dette gjelder selv om elektrikeren kjører innom det faste arbeidsstedet på vei til oppdragslokasjonen enten for å hente kollegaer, annet utstyr, få tildelt oppdrag e.l. Det kan imidlertid ikke utføres ordinært arbeid på det faste arbeidsstedet for at reisen fra og til hjemmet skal bli ansett som yrkesreise.

Ofte kan det være praktisk for en ansatt med yrkesbil for eksempel å hente i barnehage eller skole på vei hjem fra arbeid eller dra innom matbutikken for å handle. Kjøring i slike ærender anses som privat kjøring og utløser som hovedregel fordelsbeskatning av ansatte med yrkesbil. Dersom slik kjøring ikke medfører en omvei mellom det faste arbeidsstedet og hjemmet, for eksempel at barnehagen ligger på samme veistrekning, vil ikke turen innom barnehagen medføre at kjøreturen mister sin karakter av yrkeskjøring. Det er imidlertid viktig å være klar over at turer som i utgangspunktet kvalifiserer som yrkeskjøring vil utløse fordelsbeskatning, dersom den ansatte kjører en omvei eksempelvis for å hente i barnehagen.

De nye reglene gir en klarer rettstilstand og er egnet til å forenkle hverdagen for selskaper som stiller biler til disposisjon for yrkeskjøring til sine ansatte. Vi anbefaler at det føres elektronisk kjørebok for all yrkeskjøring, både på grunn av at dette skaper en bedre oversikt for arbeidsgiver og for at vilkårene for individuell verdsettelse og spesielt lang kjøredistanse skal kunne oppfylles. Selv om de endrede reglene skaper mer forutsigbarhet med hensyn til beskatning ved privat bruk av yrkesbil, er det allikevel viktig at arbeidsgiver fortsatt vurderer og tar stilling til hva som er korrekt skattemessig klassifikasjon ved bruk av yrkesbil i hvert enkelt konkret tilfelle. Arbeidsgivers plikt i dette henseende er ikke endret som følge av de nye reglene.

 

Kontakt oss

Partnere

Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292