Endring av formuesskattegrunnlaget

Kontakt
Regjeringen foreslår å innføre en rabatt i formuesskattegrunnlaget på 10 %, som omfatter aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskap samt driftsmidler. Rabatten er foreslått økt til 20 % i 2018.
6. oktober 2016

Forfatter: Partner | Advokat Ove-Marthin Granlund og Senioradvokat Arne Hjertholm

Rabatten skal bare omfatte slike eiendeler som den formuesskattepliktige eier direkte. Dvs. at aksjer mv. eid av aksjeselskap mv. som ikke er formuesskattepliktige verdsettettes fullt ut på selskapets hånd. Dette for å unngå at det gis rabatt to eller flere ganger.

Rabatten foreslås også å omfatte driftsmidler for enkeltmannsforetak, dvs. at det ikke gis rabatt i formuesskattegrunnlaget for varelager, fordringer og bankinnskudd for denne typen foretak

For næringseiendommer og sekundærboliger foreslås nåværende rabatt ved beregning av ligningsverdien på 20 %, videreført for eiendommer eid av den formuesskattepliktige. For eiendommer eid av aksjeselskap mv. som ikke er formuesskattepliktige foreslås rabatten i formuesskattegrunnlaget redusert til 11 %, for å unngå dobbel effekt. Reduksjon av rabatt for aksjeselskap mv. foreslås å gis virkning for selskapets selvangivelse for 2016, slik at dette får virkning for beregning av formuen til den formuesskattepliktige for 2017

Innføring av rabatten får også betydning for verdsetting av gjeld knyttet til eiendeler det gis rabatt for. Det foreslås at fradraget for tilknyttet gjeld for aksjer mv. og driftsmidler reduseres med 10 %. Reduksjonen foretas sjablongmessig basert på formuesverdi før alle rabatter (gjelder også for primærboliger). Ektefeller ses under ett. For gjeld knyttet den formuesskattepliktige næringseiendommer og sekundærboliger reduseres gjeldsfradraget med 20 %.

Regjeringen foreslår en midlertidig regel om betalingsutsettelse av formuesskatten i to år for eiere av virksomheter med negativt resultat for kalenderåret forut for inntektsåret.

Regjeringen har vurdert, men har konkludert med at det ikke skal innføres en tidsbegrenset rabatt for grundere ved børsintroduksjon. Nye verdsettingsregler for fritidseiendom er utsatt til budsjettet for 2018.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717