Endringer i merverdiavgiftssystemet

Kontakt
Som et ledd i finansieringen av skatteomleggingen foreslår Scheel-utvalget også endringer i merverdiavgiftssystemet. I grove trekk er forslaget til endringer tredelt: At dagens reduserte satser samles i en felles sats på 15 %, at det innføres avgiftsplikt for finansielle tjenester og at det arbeides for en ytterligere samordning av avgiftssystemet med avvikling av avgiftsunntak og innføring av en felles avgiftssats.
5. desember 2014

Forslagene er, stor sett, ikke overraskende. Et effektivt merverdiavgiftssystem forutsetter at det er få avgrensningsspørsmål. Omfattende avgiftsunntak og bruk av ulike avgiftssatser medfører ekstra ressursbruk både for de næringsdrivende og for avgiftsforvaltningen og slike avvik bør derfor unngås. Etter gjennomføringen av merverdiavgiftsreformen i 2001 har da også antallet avgiftsunntak gradvis blitt redusert. Både OECD og EU har i flere år arbeidet for å innføre merverdiavgiftsplikt for finansielle tjenester. Ønsket om avgiftsplikt er derfor ikke noe nytt, men det er et visst overraskelsesmoment i at Scheel-utvalget nå, i stedet for å vente på OECD/EU, legger frem et selvstendig forslag til avgiftsplikt.

Uavhengig av hvilken skjebne Scheel-utvalgets øvrige forslag får i møtet med den politiske virkeligheten er det derfor stor sjanse for at forslagene til endringer i merverdiavgiftssystemet blir fulgt opp.

Satsendringer

Det økonomisk viktigste elementet i Scheel-utvalgets forslag til endringer i merverdiavgiftssystemet er at dagens reduserte satser på henholdsvis 0, 8 og 15 % samordnes i en redusert sats på 15 %. Økningen i satsene er forutsatt å ville gi staten et proveny på 5,7 milliarder.

I dag benyttes merverdiavgiftssatsen på 8 % for blant annet persontransport, overnatting, billetter til fornøyelsesparker, museer og idrettsarrangement samt kringkastingsavgift, mens satsen på 0 % blant annet gjelder for omsetning av bøker, aviser og brukte biler.

Finansielle tjenester

Scheel-utvalget gir i utgangspunktet en anbefaling om at dagens merverdiavgiftsunntak for finansielle tjenester avvikles. Som første skritt på veien mot ordinær avgiftsplikt foreslår imidlertid utvalget to tiltak; at det innføres merverdiavgiftsplikt for finansielle tjenester som ytes mot gebyrer, provisjon o.l., samt at det innføres avgift på margininntekter fra finansielle tjenester.

Mens det for gebyrer, provisjoner o.l. foreslås ordinær merverdiavgiftsplikt er forslaget om avgift på margininntekter mer åpent med hensyn til om det bør innføres en ny avgift eller om avgiftsplikten skal være en del av merverdiavgiftssystemet. Samlet er merverdiavgift og avgift på margininntektene forutsatt å gi staten et årlig proveny på 3,5 milliarder.

Utvidelse av avgiftsgrunnlaget

I tillegg til de konkrete forslagene gir Scheel-utvalget en generell anbefaling om at dagens avgiftsgrunnlag utvides, det vil si at unntakene fra avgiftsplikt i størst mulig grad oppheves. Som et overordnet mål anbefaler utvalget også at det kun benyttes en sats for all omsetning.

Samtidig som Scheel utvalget ønsker mer merverdiavgift er det verdt å merke seg at utvalget ikke foreslår å øke dagens alminnelige sats på 25 %.

Kontakt oss

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632