Endringer i næringsbeskatning fra og med 2017

Kontakt
Avvikling av startavskrivning

Etter gjeldende rett avskrives personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. i saldogruppe d, jf. skatteloven § 14-41, 1. ledd. Maksimal avskrivningssats for gruppen er 20 %. I tillegg kan driftsmidler i denne saldogruppen avskrives med ytterligere 10 % i anskaffelsesåret. Regjeringen foreslår med virkning fra og med inntektsåret 2017 å avvikle bestemmelsen om startavskrivning på inntil 10 % av kostpris i anskaffelsesåret for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d, ved at skatteloven § 14-43, 5. ledd oppheves.
6. oktober 2016

Forfattere: Partner | advokat Ove-Marthin Granlund og Advokat Janne Hagen Lygren


Startavskrivning i saldogruppe d ble opprinnelig innført i 2014 for å stimulere til investeringer i fastlandsindustrien. Endringen regjeringen har foreslått skal sikre at de skattemessige avskrivningene i størst mulig grad følger driftsmidlers faktiske økonomiske verdifall. Formålet med forslaget er å oppnå større grad av skattemessig likebehandling av ulike driftsmidler.

Økte avskrivningssatser for kjøretøy

For å kompensere for økt veibruksavgift på diesel og bensin foreslår regjeringen å øke avskrivningssatsen for alle driftsmidler i saldogruppe c til 24 %. Saldogruppen omfatter vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede, jf. skatteloven § 14-41, 1. ledd. Som en konsekvens av forslaget oppheves skatteloven § 14-43, 4. ledd som har angitt en forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser.

Endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2017.

Opphevelse av skattefritak for tilskudd til investering i distriktene

Tilskudd til investeringer i distriktene finansiert med investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU-midler) under Landbruks- og matdepartementets budsjettområde og distriktsrettet investeringsstøtte under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettområde, er etter gjeldende rett unntatt beskatning. Regjeringen foreslår at skattefritaket for begge disse typene tilskudd oppheves fra og med inntektsåret 2017.

Skattefunn

Gjennom ordningen med Skattefunn får næringslivet skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Ordningen har til hensikt å stimulere til egen FoU-innsats. Fra og med inntektsåret 2017 foreslår regjeringen å øke beløpsgrensene i Skattefunn-ordningen:

  • fra MNOK 20 til MNOK 25 for egenutført FoU, og
  • fra MNOK 40 til MNOK 50 for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner.

Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige MNOK 50. Formålet med økningen av beløpsgrensene er at dette kan bidra til at flere større prosjekter blir gjennomført, og til raskere gjennomføring av enkelte FoU-prosjekter.  

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717