Endringer i regelverket for Merkur Market

Kontakt
Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore selskaper enklere tilgang til kapitalmarkedet og tilgang til en handelsplattform for sine aksjer. Samtidig er Merkur Market en egnet handelsplass for større selskaper som ikke oppfyller kravene til notering på Oslo Børs, eller selv ikke ønsker slik notering.
13. desember 2016

Forfatter: Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

Den 1. november 2016 sendte Oslo Børs ut forslag til endringer i regelverket, og etter mottatte høringsuttalelser har Oslo Børs vedtatt enkelte regelendringer, som trer i kraft i januar 2017.

Det oppdaterte regelverket reflekterer en hensiktsmessig balanse mellom omkostninger og administrative forpliktelser for utstederne, veid opp mot behovet for å sikre tilstrekkelig markedstransparens og investorbeskyttelse.

Nedenfor gir vi en kort omtale av de viktigste endringene.

Krav om bruk av Merkur-rådgiver

Det innføres et krav om å engasjere en finansiell rådgiver for alle selskaper som søker om opptak til handel på Merkur Market. Rådgiveren skal bistå selskapet frem til handelsopptak finner sted. Bistanden skal bestå av forberedelser, kvalitetssikring av selskapets og aksjenes egnethet for handelsopptak samt dokumentutarbeidelse som kreves i opptaksprosessen. I forbindelse med søknad om opptak skal rådgiveren etter beste evne og vurdering bekrefte overfor Oslo Børs at alle opptaksvilkår er oppfylt og at selskapet og dets aksjer er egnet for opptak til handel på Merkur Market.

Verdipapirforetak som er børsmedlemmer og medlemmer av Merkur Market, samt innehar konsesjon til å yte corporate finance-tjenester etter verdipapirhandelloven skal automatisk kvalifisere for å bli Merkur-rådgivere. Videre kan øvrige verdipapirforetak som kun har konsesjon til å yte corporate finance-tjenester søke Oslo Børs om å bli sertifisert.

Videre gjelder det et krav til at Merkur-rådgivere skal være uavhengige av utstederselskapet som mottar de finansielle tilretteleggingstjenestene. Uavhengighetskravet skal bidra til å øke transparens og investorbeskyttelse. Oslo Børs skal imidlertid i særskilte situasjoner gis anledning til å fravike uavhengighetskravet basert på en helhetsvurdering av forholdets karakter og selskapets egnethet for handelsopptak.

Egnethet for opptak til handel

Oslo Børs kan med særskilt begrunnelse velge å avslå en søknad om opptak til handel. Dette begrunnes med hensynet til investorinteresser, den allmenne tilliten til børs- og verdipapirmarkedet og omdømmet til Merkur Market.

Endring i spredningskravet

Gjeldende krav om minst 10 % spredning av aksjene økes til 15 % spredning, med et ønske om å tilrettelegge for økt likviditet. Aksjene skal være spredt blant minst 30 aksjeeiere som eier aksjer med en verdi på minst kr 5000.

Kortere opptaksprosess

Hva gjelder opptaksprosessen, reduseres den formelle prosessen fra 15 til 10 handelsdager. Dersom selskapet er svært godt forberedt kan opptak fortsatt skje gjennom en såkalt «fast track»-prosess. Denne forkortes fra nåværende seks til fem handelsdager.

Krav om due diligence

Merkur-rådgiveren skal sammen med selskapet bidra til en due diligence gjennomgang slik at det gjennomføres tilstrekkelige finansielle og juridiske gjennomganger av selskapets egnethet for opptak til handel. Der det i dag åpnes for unntak fra due diligence for selskaper med antatt markedsverdi på mindre enn NOK 50 millioner, skal due diligence fremover gjennomføres uavhengig av selskapets verdi. De mer detaljerte bestemmelsene om omfanget på due diligence samt kravet om møte mellom Oslo Børs og due diligence-rådgiverne faller bort.

Opptaksdokumentet

Rådgiveren skal bistå med utarbeidelsen av opptaksdokumentet, som beholder samme innholdskrav som tidligere. Videre skal rådgiveren oversende et grundig gjennomarbeidet utkast til opptaksdokumentet sammen med søknad og utfylt sjekkliste. Oslo Børs foretar deretter en gjennomgang av disse. Senest dagen før første handelsdag skal både Merkur-rådgiver og utsteder avgi en erklæring om at selskapet oppfyller kravene til opptakshandel.

Formålet med denne arbeidsdelingen er å forenkle opptaksprosessen betydelig sammenlignet med tidligere.

Midlertidig opptak av aksjer

Ved opptak til midlertidig handel av aksjer i en aksjeklasse som allerede er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, innføres nye regler som skal føre til en enklere og raskere prosess. For denne type aksjer vil det ikke gjelde noe krav om omfattende dokumentasjonsutarbeidelse eller bruk av Merkur-rådgiver. Dette skal gjøre det lettere for utstederne å få tatt opp aksjer til handel på en annen markedsplass enn Oslo Børs og Oslo Axess i påvente av at for eksempel selskapsrettslige forhold skal falle på plass.

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567