Stortinget foto

Finanstilsynet viser handlekraft, men er det tilstrekkelig?

Kontakt
Av ulike grunner er Norge forsinket med implementeringen av Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) i norsk rett. Dette har potensielt negative konsekvenser for norske verdipapirforetak, det norske verdipapirmarkedet og Oslo Børs. Finanstilsynet har nå vist forfatningsmessig handlekraft gjennom et vedtak en håper vil redusere de negative konsekvensene til et minimum. Det gjenstår å se i hvilken grad Finanstilsynet lykkes med det.
4. desember 2017

Forfattere: Partner Terje Gulbrandsen, Partner Aksel Joachim Hageler og Partner Anne Kjølseth Ekerholt

Den 3. januar 2018 vil MiFID II og MiFIR tre i kraft i EU. MiFID II og MiFIR er EUs nye regelverk om markeder for finansielle instrumenter, og inneholder en rekke nye bestemmelser som skjerper investorbeskyttelsen, og skal bidra til mer transparente og velfungerende markeder.

Verdipapirlovutvalgets forslag til norsk gjennomføring av MiFID II og MiFIR ble avlevert januar 2017 (NOU 2017:1) og var på høring våren 2017. Det forventes nå at en lovproposisjon vil fremmes for Stortinget våren 2018. Den 3. januar 2018 vil altså EU og EØS ikke lenger ha sammenfallende finansregulatorisk lovgivning. Det er fortsatt forbundet en betydelig usikkerhet til hvordan EU vil håndtere verdipapirforetak som ikke er underlagt de samme finansregulatoriske reguleringer som EU-foretak.

Som følge av at implementeringen av EUs regelverk ikke vil gjennomføres i tide, fastsatte Finanstilsynet den 9. november 2017 en forskrift for gjennomføringen av visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR. For å bruke Finanstilsynets egne ord, ble det lagt opp til en «minimumsløsning», hvor man forsøkte å tilrettelegge for at «norske verdipapirforetak og handelsplasser har tilsvarende rammevilkår som sine utenlandske konkurrenter». Som Finanstilsynet selv erkjente, er forskriften langt fra en fullstendig implementering av EUs finansregulatoriske regelverk. Norske myndigheter håpet trolig at EU skulle kunne se mellom fingrene inntil regelverket er fullstendig implementert. I følge Finanstilsynets pressemelding av fredag 3. november «er det imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til det EØS-rettslige grunnlaget for ESMAs behandling av norske markedsplasser og verdipapirforetak». Uttalelsen helte kaldt vann i blodet på de som håpet på en pragmatisk tilnærming fra EU.

Finanstilsynet har derfor nå tatt et ytterligere steg, og har 4. desember 2017 – uten ordinær høringsrunde - vedtatt to forskrifter som fra ikrafttredelsen 1. januar 2018 midlertidig implementerer hele MiFID II og MiFIR, i påvente av ordinær implementering gjennom EØS-avtalen og Stortingsbehandling. Håpet er nok at dette skal være tilstrekkelig til å unngå problemer for norske verdipapirforetak og Oslo Børs som følge av forsinkelsene i den ordinære implementeringsprosessen.

All den tid MiFID II/MiFIR ikke er innlemmet i EØS-avtalen, vil Norge i utgangspunktet anses som såkalt «tredjestat», og norske verdipapirforetak vurderes deretter. Når det gjelder norske verdipapirforetaks grensekryssende ytelse av investeringstjenester overfor ikke-profesjonelle kunder (og ikke-profesjonelle kunder som har anmodet om behandling som profesjonelle), er de enkelte medlemsstatene gitt adgang til i sin interne lovgivning å kunne kreve at det skjer gjennom etablering av filial i slik medlemsstat. Verdipapirlovutvalget har i sitt lovforslag lagt opp til å benytte denne adgangen knyttet til verdipapirforetak fra tredjestat som ønsker å yte investeringstjenester mot ikke-profesjonelle kunder i Norge.

Mer vesentlig for norske verdipapirforetak, er adgangen til å yte investeringstjenester overfor profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Slik virksomhet kan skje grensekryssende fra Norge dersom Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) fører opp norske foretak på sin oversikt over foretak som oppfyller nødvendige krav knyttet til handelen. Oppføring på listen forutsetter et forutgående vedtak i EU-kommisjonen basert på en ekvivalensvurdering – grovt sett en vurdering av om det regulatoriske regimet i Norge tilsvarer det regulatoriske regimet i EU. Inntil slikt vedtak i kommisjonen foreligger og ESMA har ført norske foretak opp på sin liste, kan den enkelte medlemsstat velge å gi de norske verdipapirforetakene tilgang til sitt marked i henhold til nasjonale regler. Den vedtatte fulle implementeringen av MiFID II og MiFIR bør tilsi at kommisjonen vil fatte slikt vedtak, og dermed sikre at ESMA fører de norske verdipapirforetakene på den nevnte listen, men det er ikke noen absolutte garantier til at – eller hvor fort – dette vil skje.

Det er derfor vesentlig for den norske verdipapirnæringen at norske myndigheter i dialog med EU og ESMA, lykkes i å sikre at EU-kommisjonen foretar sin ekvivalensvurdering av Norge og at ESMA fører norske verdipapirforetak opp på den nevnte listen fra 3. januar 2018.  Samtidig må det arbeides intensivt for å få innlemmet MiFID II og MiFIR i EØS-avtalen så raskt som mulig, slik at norske verdipapirforetak får full tilgang til markedene.

Det er som nevnt gode grunner til å håpe at Finanstilsynet med forskriftene faktisk oppnår å sikre at norske verdipapirforetak unngår de mest dramatiske negative konsekvensene fra 3. januar 2018, men vi må fortsatt vente i spenning på endelig avklaring med EU-kommisjonen og ESMA. 

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Aksel Joachim Hageler
Aksel Joachim Hageler
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 35
M: +47 480 23 834