Oslo Børs fjerner krav om finansiell kvartalsrapportering

Kontakt
Etter gjeldende rett er utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat forpliktet til å offentliggjøre års- og halvårsrapporter, samt kvartalsrapporter for regnskapsårets fire kvartaler.
15. desember 2016

Forfatter: Partner | Advokat Erik Lind

Oslo Børs fjerner nå kravet om finansiell kvartalsrapportering for aksjeutstedere notert på Oslo Børs og Oslo Axess, dog slik at kravet fremdeles gjelder for banker- og forsikringsselskaper.

Oslo Børs vil imidlertid innta i sin IR-anbefaling en oppfordring til aksjeutstedere om å publisere kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal i tillegg til halvårs- og årsrapporter innen to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Slik sett oppfordres utstedere til å ta stilling til om de skal rapportere kvartalsvis og eventuelt gi en velbegrunnet forklaring på hvorfor dette ikke anses som nødvendig. Utstedere som velger ikke å rapportere kvartalsvis vil derfor måtte begrunne dette i sin årlige rapport om eierstyring og selskapsledelse, på linje med andre avvik fra Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

I tillegg til at kravet om kvartalsrapportering fjernes fra de Løpende forpliktelser, har Oslo Børs også besluttet at Opptaksregler for Oslo Børs og Opptaksregler for Oslo Axess endres slik at det ikke vil være krav om siste kvartalsrapport, men siste halvårsrapport ved innsendelse av søknad om notering.

Som følge av endringen endres også kravene til finansiell kalender i Løpende forpliktelser. Denne skal etter de nye reglene vise planlagt dato for offentliggjøring av årsrapport, halvårsrapport og avholdelse av selskapets ordinære generalforsamling i påfølgende år. For selskaper som i tillegg planlegger å offentliggjøre kvartalsrapporter, skal planlagt dato for offentliggjøring av kvartalsrapporten offentliggjøres via finansiell kalender så snart dato er fastsatt.

Endringene har ikrafttredelse 1. januar 2017, men innføres med virkning fra regnskapsår påbegynt 1.1 2017 og senere. Det vil dermed være krav om kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 for utstedere med Norge som hjemstat. Selskaper som har avvikende regnskapsår må utarbeide kvartalsrapporter frem til regnskapsperiode som påbegynnes 1.1 2017.

 

 

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567