Formueskatt 2018

Kontakt
Som del av Stortingets skatteforlik 2016, som også Arbeiderpartiet var del av, ble det for 2017 innført en verdsettelsesrabatt på 10 pst. på aksjer og driftsmidler – næringskapital.
12. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Ove-Marthin Granlund

Tilsvarende ble gjeldsfradraget redusert med 10 pst.  Nå er prosentsatsene i begge tilfelle i tråd med skatteforliket foreslått oppjustert til 20 pst.  Men dette vil ikke gjelde all næringskapital; næringseiendom unntas. For å unngå at næringseiendom eid gjennom selskap får rabatt i både formuesverdien av selve eiendommen og i aksjeverdien, avvikles verdsettelsesrabatten for slik eiendom med virkning fra 2018. Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger og næringseiendom direkte eid av formuesskattepliktige opprettholdes på hhv. 10 pst. og 20 pst.


I Reiselivsmeldingen varslet Regjeringen lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten. Dette er imidlertid problematisk i forhold til EØS-reglene, slik at dette vil Regjeringen forsøke å komme tilbake til senere.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550