Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med betydning for bemanningsbransjen.

Kontakt
Regjeringen har fremmet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som i særlig grad vil berøre bemanningsbransjen dersom de vedtas.
14. juli 2017

Forfatter: Advokat Ellen A. Gooderham


1            Krav til endringer av ansettelseskontrakter

Utgangspunktet i norsk arbeidsliv er fast ansettelse, med en åpning for midlertidige ansettelser på nærmere bestemte vilkår.

Reglene om ansettelsesformer i arbeidsmiljøloven er bransjeuavhengige. Ulike virksomheter har imidlertid ulike behov. Særlig innenfor bemanningsbransjen er det vanlig å benytte ulike varianter av kontraktstypen «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag». Som andre virksomheter må også bemanningsbransjen som hovedregel ansette i faste stillinger. Når kjernevirksomheten er å leie ut sine arbeidstakere, forutsetter imidlertid arbeid til de ansatte at virksomheten har passende oppdrag å tilby. Som en følge av dette har det for mange faste ansatte i bemanningsbransjen vært lite forutsigbarhet for arbeid og inntekt.

Dette har ledet til spørsmål om hvordan denne formen for ansettelse forholder seg til begrepet fast ansettelse i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen definisjon av begrepet, og man har blitt henvist til å foreta en konkret vurdering og grensedragning opp mot bestemmelsene om midlertidige ansettelser.

Det er i økende grad registrert problemstillinger knyttet til ansettelser i deler av bemanningsbransjen. I lys av dette har departementet ansett det som nødvendig å presisere begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer blant annet en tydeliggjøring av plikten arbeidsgiver har til å sikre den ansatte forutsigbarhet for arbeid.

Selv om lovforslaget er ment som en kodifisering av gjeldende rett, er det nærliggende å tro at det for mange virksomheter vil oppleves som en innstramming av regelverket. Dersom forslaget vedtas vil det for mange medføre behov for revisjon av de ansettelseskontrakter som benyttes i dag.

 

2                   Ny adgang til midlertidig ansettelser for bemanningsforetak

Det er lagt til grunn at bemanningsbransjen i stor grad benytter seg av kontraktsformen «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag», og i mindre grad vurderer midlertidige ansettelser. Vedtas forslaget som vist til under punkt 1, vil bransjen i større grad måtte forholde seg aktivt til grensedragningen mellom faste og midlertidige ansettelser. Reelt sett vil bemanningsforetakene da kunne oppleve mindre grad av fleksibilitet.

Bemanningsbransjen er i dag blant annet en viktig leverandør av vikartjenester til andre virksomheter. Selv om den som leies ut går inn i et reelt vikariat i innleievirksomheten gir ikke det nødvendigvis grunnlag for midlertidig ansettelse i bemanningsforetaket. Som et ledd i å sikre fleksibilitet, foreslår derfor regjeringen en egen hjemmel for midlertidige ansettelser for de tilfeller hvor den ansatte skal leies ut som vikar i innleiebedriften. 

 

3                   Redusert adgang til innleie i bygg- og anleggsbransjen?

Høringsforslaget til regjeringen viser til at det har vært en markant bruk av innleid arbeidskraft innen bygg- og anleggsbransjen de siste år. Regjeringen ser med bekymring på denne utviklingen i bransjen og ber om innspill til hvordan den kan begrenses.

I hovedsak ser regjeringen for seg at det innføres en kvotebegrensning for innleie i enkelte bransjer, og peker da særlig på bygge- og anleggsbransjen. Det er per nå ikke utformet noe konkret forslag til en slik begrensning, men det er antydet at man ser for seg en på mellom 10 og 15 prosent innleide i hver virksomhet.

Fristen for å komme med innspill til høringen er satt til 29. september 2017.

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003