Fra virksomhetsverdi til egenkapitalverdi

Kontakt
Uavhengig av hvilken oppgjørsmekanisme som benyttes (locked box-mekanisme eller closing balance-mekanisme), er det prinsipielt sett de samme elementene som alltid må hensyntas for å fastsette et endelig vederlag med utgangspunkt i EV.
19. juni 2017

Forfatter: Partner Halvor Grov

Generelt gir økt kontantbeholdning økt vederlag, slik at selger vil ønske en vid definisjon av kontanter og likvide midler, mens kjøper kun vil ønske å betale for likvide midler som ikke er nødvendig for driften av virksomheten til selskapet. Finansiell gjeld (rentebærende gjeld) kommer derimot til fradrag ved fastsettelsen av vederlaget for aksjene i selskapet.

I tabellen nedenfor har vi illustrert sammenhengen mellom EV og egenkapitalverdi. Denne tabellen viser hvordan man i tillegg til netto finansiell gjeld og driftsfremmede eiendeler normalt justerer for avvik fra normalisert arbeidskapital samt eventuelle andre forhold som partene er enige om å ta hensyn til for å fastsette et endelig vederlag (tabellen er ikke uttømmende men kun ment som en illustrasjon). Dette vil for eksempel kunne være fordeling av transaksjonskostnader mv. som er knyttet til gjennomføring av transaksjonen.

Noen diskusjonspunkter vil normalt oppstå mellom kjøper og selger ved kjøpesumsjusteringer, vedrørende klassifisering av balanseposter og om, eller på hvilken måte, disse balansepostene skal medregnes i vederlaget for egenkapitalen til selskapet. Disse vil vi komme tilbake til senere i artikkelserien.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler

Bruk av rådgivere

Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver

Verdivurderinger - generelt

Verdivurderinger - kontantstrømsmetode

Verdivurderinger – andre metoder

Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)

Restrukturere før salg?

Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom

Selgers due diligence

Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer