Høring - Forslag til endringer i aksjelovene vedrørende oppkjøpsfinansiering

Kontakt
Den 2. februar 2016 sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslag til nye endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 ut på høring. Departementet foreslår å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Det er ventet at forslaget vil kunne medføre en betydelig reduksjon av oppkjøpsfinansieringskostnadene ved kjøp av norske aksjeselskaper.
Forslaget skal nå ut på offentlig høring med høringsfrist 5. april 2016. Stortingets ambisjon er at lovforslaget skal tre i kraft alt fra 1. juli 2016.
8. februar 2016

Bakgrunn

Etter dagens regler, nedfelt i aksjeloven § 8-10, begrenses adgangen for et aksjeselskap til å gi finansiell bistand ved oppkjøp av aksjer i selskapet selv, eller morselskap, blant annet av at størrelsen på den finansielle bistanden må være innenfor selskapets utbytteramme og at kjøperselskapet må stille betryggende sikkerhet for tilbakebetaling eller tilbakesøking. Videre gjelder detaljerte saksbehandlingskrav, ved at det skal foretas en kredittvurdering av selskapet som mottar den finansielle bistanden, og at den finansielle sikkerhetsstillelsen må godkjennes av selskapets generalforsamling. Regelen inneholder så store begrensninger at den i praksis fungerer som et forbud mot finansiell bistand ved kjøp av aksjer i selskapet.

Det er i forskrift – unntaksforskriften - gitt unntak for ordninger for ansattes kjøp av aksjer, og for enkelte typer eiendomstransaksjoner. I henhold til unntaksforskriftens kapittel 3, kan eiendomsselskaper på gitte betingelser stille sikkerhet i form av pant i fast eiendom (men ikke annen sikkerhet) ved kjøp av aksjer i selskapet selv, eller morselskap. Unntaket gjelder kun for rene eiendomsselskaper: selskaper som ikke har ansatte, ingen vesentlige kreditorer ut over långiver som finansierer oppkjøpet, og ingen annen virksomhet foruten drift av eiendommen. Selskapets formål er dermed kun å eie og drive fast eiendom og virksomhet direkte relatert til dette. Det er også et krav om at kjøper av målselskapet blir eier (direkte eller indirekte) av 100 % av selskapet som skal stille sikkerhet.

Unntaksforskriften har gitt markedets aktører økt forutsigbarhet ved eierskifter, samtidig som kravet om dispensasjon ved enkeltvedtak ble fjernet for eiendomsselskapene. Ved kjøp av eiendomsselskaper gir unntaksforskriften dermed nødvendig hjemmel for å stille sikkerhet i form av pant i fast eiendom ved oppkjøpsfinansiering. Unntaksforskriften har blitt hyppig brukt av markedets aktører. Samtidig har det vært noe usikkerhet rundt rekkevidden av bestemmelsen, og mye ressursbruk for å avklare om målselskapers virksomhet faller innenfor bestemmelsen og kan stille sikkerhet.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker med høringsforslaget å forenkle reglene for selskapers adgang til å yte finansiell bistand ved erverv av aksjer eller andeler i selskapet. Formålet med endringene er således å forenkle næringslivets rammebetingelser og å legge til rette for et velfungerende marked for oppkjøp og oppkjøpsfinansiering som kan gi selskapene økt avtalefrihet ved eierskifter.

Foreslåtte endringer

Departementet foreslår derfor følgende endringer i aksjelovgivningen:

  • at det innføres et generelt unntak fra begrensningen i aksjeloven § 8-10 første ledd første punktum for de tilfeller der kjøper er et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap, men slik at saksbehandlingsreglene i § 8-10 andre til fjerde ledd fortsatt skal gjelde,

  • å oppheve forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften) kapittel 3 om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap,

  • å oppheve adgangen Kongen (delegert til departementet) har etter aksjeloven § 8-10 første til fjerde ledd til å dispensere ved enkeltvedtak,

  • å videreføre reglene i unntaksforskriften kapittel 2 om adgang til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap, 

  • å gjøre enkelte språklige forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10, og klargjøre rekkevidden av aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-10 første ledd.

Departementet foreslår vesentlig videre unntak fra bestemmelsen for aksjeselskaper (men ikke allmennaksjeselskaper). Hovedregelen vil fortsatt være at det gjelder et krav om at kreditt eller sikkerhet som ytes i forbindelse med kjøp av aksjer i selskapet selv (eller morselskapet) må ligge innenfor selskapets utbyttegrunnlag. Det foreslås imidlertid et generelt unntak fra dette kravet der kjøper av aksjene er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Et målselskaps bistand - kreditt eller sikkerhetsstillelse – skal ytes på «vanlige forretningsvilkår og prinsipper», som i praksis betyr at målselskapet må motta en armlengdes garantiprovisjon for sikkerhetstillelsen og rente på kreditten.

Selskapsrettslig må sikkerhet eller lån, som nevnt ovenfor, godkjennes av målselskapets generalforsamling med flertall som for vedtektsendringer (normalt 2/3). Videre må styret innhente en kredittvurdering av den part eller de parter som mottar finansieringsbistanden, og sørge for at det utarbeides en redegjørelse som gir nærmere opplysninger om blant annet bistandens begrunnelse, vilkår og konsekvenser.

Aksjeloven § 8-10 regulerer i dag finansiell bistand som skjer «i forbindelse med» erverv av aksjer i et selskapet eller i morselskapet. Dette foreslås endret til «med sikte på». Konsekvensen av det vil være at aksjeloven § 8-10 ikke vil legge begrensninger på finansiell bistand som ytes i etterkant av et oppkjøp, i hvert fall så lenge bistanden ikke var forutsatt som del av opprinnelig finansiering.

 

 

Kontakt oss

Partnere

Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567