Avklarer beviskravet for selvmord ved ulykkesforsikring

Kontakt
Høyesterett avklarte i dom av 20. desember 2016 beviskravet for å konstatere selvmord når det er fremsatt krav om forsikringsutbetaling etter ulykkesforsikring. Saken gjaldt et forsikringsforetak som ikke utbetalte ulykkesforsikring til forsikredes etterlatte fordi forsikrede mest sannsynlig hadde begått selvmord. Forsikringsvilkårene gjorde unntak for «selvmord eller forsøk på selvmord». Tvistetemaet i saken var om retten skulle legge det mest sannsynlige faktum til grunn, eller om det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å kunne bygge på at et forsikringstilfelle er fremkalt ved selvmord. Høyesterett kom enstemmig til at det alminnelige kravet om sannsynlighetsovervekt må legges til grunn.
9. februar 2017

Å begå selvmord der dødsfallet er omfattet av en ulykkesforsikring innebærer forsettlig fremkallelse av forsikringstilfellet. Iht. FAL § 13-8 kan forsikringsforetak ved ulykkesforsikring ta forbehold om at selskapet ikke svarer for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse, og slikt forbehold var tatt i dette konkrete tilfellet. Forsikringsforetaket mente at forsikrede hadde begått selvmord og avslo dekning under ulykkesforsikringen. Lagmannsretten kom under tvil til at avdøde mest sannsynlig hadde begått selvmord, men mente også at det var et realistisk alternativ at dødsfallet skyldtes en ulykke. Lagmannsretten la imidlertid til grunn at det gjelder et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for å konstatere selvmord, og at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at dødsfallet skyldtes selvmord i sakens tilfelle.

Sakens tema for Høyesterett var begrenset til beviskravet for å konstatere selvmord når det er fremsatt krav under en ulykkesforsikring. Høyesterett måtte derved ta stilling til om det vanlige overvektsprinsippet i sivilprosessen skulle legges til grunn, eller om det gjaldt et strengere beviskrav på grunn av et belastende faktum. Overvektsprinsippet innebærer i korthet at domstolene ved bevisbedømmelsen skal legge det mest sannsynlige faktum til grunn.

I en del tilfeller hvor forsikringsforetak har anført at forsikringstilfellet er forsettlig fremkalt, er det oppstilt skjerpede beviskrav. Et eksempel er Høyesteretts dom i sak Rt.-1985-211 der det var mistanke om at huseieren hadde tent på sitt eget hus, og det hadde blitt reist straffesak mot huseieren. I den sivile saken mellom forsikringsforetaket og huseieren uttalte Høyesterett at det måtte foreligge en sterk overvekt av sannsynlighet for at huseieren forsettlig hadde forårsaket brannen for at forsikringsforetaket skulle kunne vinne frem. Tilsvarende synes et skjerpet beviskrav å være lagt til grunn i sakene Rt.-1987-657 og Rt.-1990-1082, som begge gjaldt spørsmål om forsettlig ildspåsettelse. Felles for disse sakene var at den forsettlige frembringelsen av forsikringstilfellet innebar en straffbar og sterkt klanderverdig handling.

Høyesterett kom imidlertid i den her aktuelle saken til at det ikke foreligger et skjerpet beviskrav ved forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet ved å begå selvmord. Avgjørende for Høyesterett var at selvmord ikke lenger er forbundet med stigmatisering og fordømmelse, og at det heller ikke var klanderverdig eller infamerende å være etterlatt etter en som har begått selvmord. De etterlattes belastninger ble således ansett å være av en annen karakter enn de som i rettspraksis har gitt grunnlag for å oppstille et skjerpet beviskrav. Fra førstvoterendes votum hitsettes:

«Avgjørende for mitt standpunkt er imidlertid at gjennomgangen av rettspraksis viser at det vil innebære en endring av beviskravsreglene å oppstille et skjerpet beviskrav i dette tilfellet. Det vil utvide området for unntak fra hovedregelen om sannsynlighetsovervekt – noe jeg ikke kan se at det er tilstrekkelig tungtveiende grunner til.»

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom, og slo dermed fast at det er det vanlige overvektsprinsippet som skal gjelde dersom det er tvil om den avdøde begikk selvmord. Dommen endrer ikke den tidligere gjeldende rettstilstanden, men avklarer endelig hvilket beviskrav som gjelder i slike tilfeller.