Liten glassglobus på toppen av en graf illustrasjon

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Kontakt
Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved inngåelse av standardavtale og bruk av Byggeblankett 8405/8406/8407 B «formular for entreprenørens/totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden», fremgår det at den garantien som stilles fra entreprenørens side skal tilfredsstille visse krav.
26. oktober 2017

Forfatter: Partner / Advokat Kjersti Holum Karlstrøm

Det viser seg ofte i praksis at tilbudte garantier fra entreprenørens utenlandske bankforbindelse, ikke tilfredsstiller kravene som fremgår av byggeblankett B. Dette medfører svekket økonomisk sikkerhet for oppdragsgiver og øker risikoen for tap dersom entreprenøren ikke oppfyller sine kontraktsforpliktelser eller går konkurs.

Det er særlig spørsmål om hvilken type garanti som er stilt fra finansinstitusjonen, omfanget av garantiforpliktelsen, nedtrapping av sikkerhet/ reduksjon av sikkerheten etter overtakelsen samt om garantisten er tilstrekkelig økonomisk solid som er viktig å sjekke. Det kan i tillegg være et godt og ressurssparende poeng å sørge for at tvister etter garantien har verneting i Norge.

For å sikre seg på en enklere måte enn å forholde seg til en utenlands finansieringsinstitusjon, kan man anmode entreprenøren om at hans bankforbindelse utsteder en kontragaranti ovenfor en norsk bank som så vil stille garanti for oppdragsgiver.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248