Hvem må gå?

Kontakt
Behovet for å redusere antall ansatte med oppsigelser kan ha ulike årsaker. Det kan være nedgang i oppdragsmengde eller et mer generelt ønske om å kutte kostnader. I en slik prosess må det foretas en utvelgelse av hvem som skal sies opp. Denne utvelgelsen kan være avgjørende for bedriftens fremtid. Det betyr faktisk noe hvilke ansatte som er igjen!

Arbeidsgiver må altså gjennom en utvelgelsesprosess.
4. april 2017

Forfattere: Advokatfullmektig Marie Valen, Advokat Ellen Gooderham og Partner | Advokat Torkel Tveit

En viktig del av denne øvelsen er å avgjøre hvem det er man skal velge blant. Man må etablere det vi kaller en utvelgelseskrets. Innenfor denne kretsen vurderes deretter de ansatte på bakgrunn av fastsatte utvelgelseskriterier. De mest brukte kriterier er kompetanse, ansiennitet og sosiale hensyn.

Det fremgår ikke av arbeidsmiljøloven, men som utgangspunkt skal hele virksomheten til arbeidsgiver være utvelgelseskrets. Det vil si at samtlige ansatte inngår i vurderingen av hvem som skal sies opp.

I mange tilfeller rammer imidlertid omsetningssvikten eller omstillingsbehovet kun en bestemt del av virksomheten. Spørsmålet blir da satt på spissen – kan arbeidsgiver bare velge mellom et begrenset antall arbeidstakere? Eksempler her er begrensning til kun ansatte i en av flere avdelinger, ved ett av flere lokalkontor, eller innenfor kun en av flere forretningsområder.

Det er sikker rett at arbeidsgiver i flere tilfeller kan begrense utvelgelseskretsen på denne måten. Vilkåret er at man har saklig grunn for å velge kun blant et bestemt antall ansatte. Når foreligger det så en slik saklig grunn?

Avgrensning av utvelgelseskrets var tema i en avgjørelse fra Høyesterett som kom nå i mars 2017.

Saken gjaldt sammenslåing av flere distribusjonsenheter i en av regionene til Posten Norge AS. Distribusjonsenheter ble slått sammen, to og to, slik at antallet enheter ble redusert fra ti til fem. Dette ga overtallighet på ledersiden. Det ble kort sagt for mange ledere når antallet enheter ble halvert. Et spørsmål for Høyesterett var om Posten Norge AS kunne begrense utvelgelseskretsen til de sammenslåtte enhetene. Det vil si at ledere i en enhet kun konkurrerte mot ledere i egen enhet og i den andre enheten de ble sammenslått med.

Innenfor hver utvalgskrets/sammenslått enhet, ble ansiennitet brukt som det avgjørende utvelgelseskriteriet. Valg av begrensede utvalgskretser medførte at en leder med kortere ansiennitet enn en leder som ble oppsagt i en annen enhet kunne få beholde jobben. Dette fordi vedkommende kun konkurrerte mot ledere i den enhet man ble sammenslått med. En enstemmig Høyesterett konkluderte med at dette likevel var en saklig begrensning av kretsen. Det ble lagt avgjørende vekt på at omstillingsprosessen hadde foregått i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, og at dette var drøftet med de tillitsvalgte.

Videre ble det vektlagt at Posten Norge hadde lang tradisjon med å foreta utvelgelser etter slike avgrensede utvelgelseskretser. En begrunnelse for praksisen var at for store kretser lett ville medføre at for mange ansatte ble involvert og berørt av nedbemanningstiltak. Hensynet til større grad av ro og forutberegnelighet måtte veie tungt.

Denne dommen er den andre avgjørelsen på forholdsvis kort tid hvor arbeidsgiver gis medhold i at det er saklig å begrense utvalgskretsen ved nedbemanning. Felles for denne dommen og Gresvig-dommen (avsagt i desember 2015) er at arbeidsgiver kunne påvise et praktisk og saklig behov for å begrense hvem det velges blant. I tillegg er det viktig at saksbehandlingen ved valg av utvalgskrets har vært forsvarlig med involvering og samarbeid med ansattes representanter.

* * *

Vårt arbeidsrettsteam har lang erfaring med rådgivning til virksomheter som står overfor en nedbemanning. Vårt fokus er en grundig, men effektiv gjennomføring, som ivaretar både bedriftens behov og de ansattes rettigheter.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743