Ikke lån fra deltakerlignet selskap – regnes som skattepliktig utdeling!

Kontakt
Fra 1. juli 2016 trådte det i kraft nye regler for skattemessig behandling av lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. I kjølvannet av at Stortinget vedtok regler om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skal beskattes som utbytte med virkning fra og med 7. oktober 2015, er det nå vedtatt at tilsvarende regel skal gjelde for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker med virkning fra 11. mai 2016. Regelendringene innebærer at lån som ytes til personlig aksjonær eller deltaker vil bli beskattet som skattepliktig utdeling i det året lånet ytes.
28. september 2016

Forfattere: advokat/partner Ove-Marthin Granlund og advokat Janne Hagen Lygren

Bakgrunnen for innføringen av skatteplikt ved lån fra selskap til personlig aksjonær fra 7. oktober 2015 er at skattlegging av utbytte mv. har gitt insentiver for personlige aksjonærer til å unngå utbyttebeskatning ved heller å låne midler fra selskapet. Etter innføring av aksjonærmodellen ved forrige skattereform er det skjedd en betydelig økning i lån fra selskap til personlige aksjonærer. I tillegg er vurderingen av om det foreligger lån med en reell og ubetinget tilbakebetalingsplikt ressurskrevende for skattemyndighetene.

Regelendringen i mai 2016 er beskrevet i Prop. 121 LS (2015-16) kapittel 7 og er gitt som en konsekvens av at reglene om lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær ikke omfatter lån fra ansvarlig selskap, kommandittselskap eller annet deltakerlignet selskap til personlig deltaker i selskapet. Bakgrunnen for regelendringen er i følge forarbeidene hensynet til lik behandling av ulike selskapsformer og hensynet til at man ønsker å unngå omgåelse av reglene om skattlegging av utbytte. For å sikre de nevnte hensynene har Stortinget vedtatt departementets forslag om at reglene i skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd skal gjelde tilsvarende for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker i slike selskaper. Reglene vil gjelde lån tatt opp fra 11. mai 2016 og eventuell økning av saldo på eksisterende lån fra denne datoen.

For at tilfeller der en personlig deltaker i et ansvarlig selskap får lån fra et selskap som det ansvarlige selskapet eier aksjer i skal omfattes av skatteloven § 10-11 fjerde ledd, vil ordlyden i bestemmelsens fjerde ledd bli endret til å omfatte «personlig skattyter som direkte eller indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet». Lån vil bli rammet uavhengig av hvor stor direkte eller indirekte eierandel låntaker har i långiverselskapet. Tilsvarende gjelder dersom det stilles sikkerhet for en personlig deltaker ved opptak av lån hos ekstern tredjepart.  

Lovens regel om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte, og beskattes deretter, rammer vidt. For å innsnevre nedslagsfeltet noe er det gjort unntak fra følgende tilfeller i forskrift til skatteloven § 10-11-1 hvor slike lån allikevel ikke skal anses som utbytte, men som et låneforhold:

  • Ved kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetakloven § 1-3.
  • Ved kreditt under kr 100 000 fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt.
  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstaker på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn 5 % av aksjene eller andelene eller har mer enn 5 % av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet.

Det fremgår ikke av Prop. 121 LS (2015-16) at også forskriften skal endres slik at kreditt under kr 100 000 skal være fritatt utbyttebeskatning dersom slik kreditt ytes til personlig deltaker. Det vil imidlertid være naturlig av hensyn til likebehandling at også forskriften endrer ordlyd til å omfatte både aksjonærer og deltakere.

Vi gjør oppmerksom på at lån fra indirekte eid aksjeselskap eller direkte eid deltakerlignet selskap til personlig deltaker, selskapsrettslig og regnskapsmessig fortsatt behandles som et lån selv om dette skattemessig blir behandlet som utbytte. Ved en tilbakebetaling av lånet til selskapet vil kapitalen regnskapsmessig og selskapsrettslig anses som tilbakebetaling av lån, mens den skattemessig blir behandlet som innskutt kapital som senere kan tas ut igjen skattefritt. Dette innebærer at aksjelovens regler om kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere mv. i §§ 8-7 til 8-11 kommer til anvendelse ved lån fra selskap til personlig aksjonær og selskapsloven § 3-17 ved lån fra kommandittselskap til personlig deltaker.

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717