Iran åpner - Vår tids "El Dorado"?

Kontakt
Iran har enorme olje- og gassressurser. Landet har Midtøstens nest største økonomi med nesten 80 millioner innbyggere. Åpningen av Iran som følge av bortfall av sanksjoner vil gi store forretningsmuligheter i verdens største fremvoksende marked. Internasjonale medier bruker merkelapper som «vår tids El Dorado», og på en oljekonferanse i Teheran i slutten av november 2015 var nærmere 140 utenlandske aktører til stede, inkludert tungvektere som BP, Statoil og Schlumberger.
19. januar 2016

Sanksjonslettelsene overfor Iran sammenfaller med et tungt hjemmemarked for mange aktører i Norge, og vi ser en markant økning i henvendelser fra selskaper som ønsker å forfølge forretningsmuligheter i det hittil avstengte landet. Norske aktører er spesielt opptatt av å vite hvordan de best kan posisjonere seg for forretningsmuligheter i Iran. Et gjennomgående tema er hvilket handlingsrom som eksisterer i dag og noe frem i tid. 

Sanksjonslettelsene mot Iran ble gjennomført i helgen, i Norge fulgt opp med en endringsforskrift vedrørende sanksjonene. Det har i lengre tid vært omfattende kontakt og sonderinger mellom europeiske og iranske selskaper og myndigheter. Det har vært inngått avtaler om samarbeid og fremtidige leveranser av vestlige varer og tjenester. Aktører fra Asia og Europa posisjonerer seg aktivt, mens amerikanske aktører er underlagt et langt strengere regime enn det som er tilfellet for EU-baserte selskaper. 

Grensen mellom det lovlige og det ulovlige har vært tidvis uklar, og hvert enkelt tilfelle må vurderes grundig. En generell oversikt kan allikevel utledes av forskriftsendringen fra utenriksdepartementet, og helt sentrale aktiviteter for norsk industri som nå er tillatt er blant annet: 

  • eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren
  • eksport av nøkkelskipsutstyr og -teknologi
  • teknisk og finansiell bistand tilknyttet slike varer og tjenester

I tillegg kommer at det nå er tillatt å importere, kjøpe og transportere olje, naturgass og oljeprodukter. Sanksjoner knyttet til Irans bank- og finanssektor er også opphevet, og flere tidligere sanksjonerte personer og selskaper er nå fjernet fra denne listen.

Sett med norske øyne er de enorme investeringene som trengs innenfor energisektoren spesielt interessante, men også innenfor gruvedrift, infrastruktur og varehandel foreligger store muligheter. At særamerikanske sanksjoner også i overskuelig fremtid vil medføre store vanskeligheter for amerikanske selskaper som ønsker å gjøre forretninger i Iran, vil kunne gi norske selskaper et konkurransefortrinn. 

Status per i dag er allikevel at Iran fortsatt er underlagt sanksjoner, da det kun er sanksjonene knyttet til landets atomprogram som er opphevet. Finansiering og pengeoverføringer kan på tross av lettelsene fortsatt være utfordrende. Dels fordi amerikanske sanksjoner fortsatt dekker bankvirksomhet og bruk av dollar, og dels at europeiske banker trolig vil være tilbakeholdne grunnet risiko og omdømmebetraktninger. 

Med et komplekst politisk og kommersielt aktørbilde, korrupsjonsproblematikk, spesifikt sanksjonerte personer og enheter, fare for gjeninnføring av sanksjoner og et svært vanskelig samarbeidsklima med amerikanske interesser, er grundige forundersøkelser en forutsetning for å få en god inngang mot Iran. 

Om oss:

SANDS arbeider jevnlig med spørsmål knyttet til Iran spesielt og sanksjoner generelt. Vi har flere advokater med førstehånds erfaring fra olje- og oljeserviceindustrien, og kan bistå norske selskaper innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til posisjonering og forretninger i utfordrende jurisdiksjoner. Vi er vant med å følge våre klienter ut i felten, og kan videre fasilitere samtaler med lokale advokatforbindelser i Iran.

Kontakt oss

Partnere

Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563