Kan ny eier hindre at «nøkkelpersoner» overtatt gjennom aksjeoverdragelse starter konkurrerende virksomhet?

Kontakt
Med denne artikkelen ønsker vi å reise et dagsaktuelt, dog uavklart, rettsspørsmål. Temaet er her om en ny eier av en bedrift kan hindre at nøkkelpersoner, som har vært tidligere eiere av bedriften, kan starte konkurrerende virksomhet. Vår artikkel er ikke ment å være uttømmende. Vi ønsker her å flagge enkelte sentrale problemstillinger som må adresseres i slike salgstransaksjoner.
20. desember 2016

Forfattere: Partner | Advokat Joakim M. Hovet og senioradvokat Johanne U. Bærland

Vårt firma bistår i en rekke salgs- og oppkjøpstransaksjoner, som juridisk rådgiver enten for selger eller kjøper, hvor kjøper ønsker å erverve aksjene i et selskap («målselskapet») til markedspris. Selgerne av aksjene i målselskapet er ofte ansatte og nøkkelpersoner i det samme selskapet. Disse nøkkelpersonene står for en stor del av verdiskapningen og kontantstrømmene i selskapet, ved at de sitter på en unik kompetanse knyttet til kunder, leverandører, konkurrenter og markedet generelt.

For kjøper, som ny eier, er det viktig å sikre sin investering ved at selgerne, som også er ansatte og nøkkelpersoner, ikke starter konkurrerende virksomhet etter at de har mottatt kjøpesummen. Således er det vanlig at aksjekjøpsavtalen inneholder et eget punkt som stadfester at selgerne har et forbud mot å etablere konkurrerende virksomhet, stjele kunder eller rekruttere ansatte (tidligere kollegaer). Det er ikke uvanlig at aksjekjøpsavtalen inneholder et slikt konkurranseforbud som varer i inntil 3 år etter at aksjene ble overdratt til ny eier.

I de fleste tilfellene skal selgerne fortsette i målselskapet som ansatte, med eller uten bindingstid. Kjøper er (antakelig) også avhengig av disse nøkkelpersonene for at målselskapet skal fortsette å vokse. Ny eier ønsker derfor å inngå nye arbeidsavtaler med disse ansatte, hvor arbeidsavtalene også har et eget punkt om konkurranseklausuler.

Dersom både kjøper og selgerne har et felles ønske om å gjennomføre transaksjonen, blir de enige om å signere både aksjekjøpsavtalen og inngå nye arbeidsavtaler som bl. a. inneholder konkurranseklausuler.

I flere transaksjoner har vi sett at når aksjesalget er gjennomført, så vil en ny eier foreta enkelte operasjonelle grep som han finner naturlig, med tanke på å sikre god avkastning på investeringen. Når en ny eier foretar operasjonelle endringer, eksempelvis nye rutiner, krav, forretningsmodell osv., er det ikke uvanlig at nøkkelpersoner er uenige i at disse grepene er til målselskapets beste. En grunnleggende uenighet knyttet til selskapets fremtidige utvikling og strategi kan medføre at overtatte nøkkelpersoner sier opp sine stillinger i selskapet.

Mange nøkkelpersoner besitter unik kompetanse og ønsker av den grunn å starte opp en ny virksomhet innenfor samme bransje, eller bli deleier eller ansatt i et konkurrerende selskap. For enkelte nøkkelpersoner kan det også være enklere å si opp etter et aksjesalg, da dette innebærer at vedkommende har økonomisk evne til å starte opp på nytt. I en slik situasjon vil det dukke opp et spørsmål om nøkkelpersonene er underlagt et gyldig konkurranseforbud iht. aksjekjøpsavtalen og/eller arbeidsavtalene. Det kan i den forbindelse oppstå en problemstilling knyttet til om nøkkelpersonene kan hevde at konkurranseforbudet i aksjekjøpsavtalen er ugyldig, fordi disse avtalebestemmelsene er i strid med de nye reglene i arbeidsmiljøloven. Etter vår vurdering er denne problemstillingen uavklart i norsk rett, og det er nettopp denne problemstillingen vi ønsker å gjøre leserne oppmerksomme på.

Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om bl.a. konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven kap 14 A.

Konkurranseklausuler er avtalebestemmelser hvor den ene part forplikter seg til å avstå fra å konkurrere mot den annen parts virksomhet. Slike klausuler blir gjerne inntatt i arbeids-, aksjekjøps- og aksjonæravtaler.

Reglene om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven § 14 A-1 gjelder for alle avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos annen arbeidsgiver eller starte eller drive annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Hovedelementer i de nye reglene er følgende:

  • Krav om skriftlighet for å være gyldig
  • Nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov
  • Krav om redegjørelse fra arbeidsgiver innen frist – hvis ikke bortfall av konkurranseklausulen
  • Kompensasjonsregler
  • Varighet på maksimalt 1 år fra opphør av arbeidsforholdet

Konkurranseklausuler som ikke inngås mellom ansatte og arbeidsgiver, men avtales som ledd i avtalen om aksjeoverdragelse, reguleres som utgangspunkt av avtaleloven § 38.

Ved aksjeoverdragelser vil det ofte oppstå såkalte doble avtaleforhold. Ved salg av aksjer i f.eks. en konsulentvirksomhet er det vanlig at aksjekjøpsavtalen både regulerer overdragelse av aksjer, og en forpliktelse om at aksjeoverdrageren tar ansettelse hos aksjekjøper. Slike aksjekjøpsavtaler inneholder som regel i tillegg en konkurranseklausul. Det vil således kunne oppstå spørsmål om konkurranseklausulen reguleres av reglene i avtaleloven § 38 eller av reglene i arbeidsmiljøloven. Dette har stor praktisk betydning da de nye reglene i arbeidsmiljøreglene innebærer en betydelig innstramming med hensyn til varighet på konkurranseforbudet samtidig som den ansatte gis krav på kompensasjon.

Den kan argumenteres for at konkurranseklausuler som kun er inntatt i aksjesalgsavtale må betraktes som et rent aksjonærforhold hvor vederlag for konkurranseklausulen er hensyntatt i prissettingen av aksjene. Samtidig fremheves det i forarbeidene til konkurransebestemmelsen i arbeidsmiljøloven at lovgiver ønsker å begrense bruken av konkurranseklausuler fordi de anses å ha negative virkninger både for samfunnet og den enkelte ansatte. Disse hensynene kan bli vektlagt av domstolene i fremtidige rettstvister om konkurranseklausulers gyldighet og varighet.

Strengere regulering av konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven innebærer at det i transaksjoner vil bli et stadig viktigere tema om en konkurranseklausul er inngått som arbeidstaker eller som selgende aksjonær. Ved inngåelse av avtaler ved salg av virksomhet bør partene, og spesielt der aksjekjøper blir ny arbeidsgiver for aksjeoverdrager, være særskilt påpasselig på dette skillet.

Som denne artikkelen viser er det en rekke sentrale forhold som man bør være oppmerksomme på knyttet til selgere, som er ledende ansatte (nøkkelpersoner) i målselskapet, og dersom disse skal fortsette i målselskapet under ledelse av en ny eier.

Kontakt oss

Partnere

Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292