Kjære Havbruksnæring – ikke «blås» nyheten din

Kontakt
Havbruksnæringen er inne i en periode med rivende utvikling. Nye søknader om utviklingstillatelser og FoU-prosjekter sendes nesten ukentlig. Har du funnet opp noe nytt, en oppfinnelse som du ønsker å hindre at andre skal bruke, er det lurt å søke om patent. Patentbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i 20 år. Slik beskyttelse gis imidlertid kun til oppfinnelser som regnes som nye.
En patentrettighet kan gi deg et enormt konkurransefortrinn og gi betydelig verdiskapning for virksomheten. Ikke blås den over bord.
4. april 2017

Forfattere: Partner | Advokat Katrine Malmer-Høvik og Partner | Advokat Vidar Johnsen

I havbruksnæringen er det ikke uvanlig at informasjon om tekniske løsninger og produksjonsmetoder deles, for eksempel på konferanser, bransjetreff eller gjennom bedriftspresentasjoner. Vi mennesker har et iboende ønske om å dele informasjon, og har man funnet opp noe nytt er det stas å kunne fortelle om det til kjente, holde et innlegg på en konferanse eller eksempelvis dele det glade budskap med lokalavisen. Dersom du ønsker patentbeskyttelse er vårt råd: VENT. Dersom oppfinnelsen din har blitt offentlig kjent før søknad er innlevert, vil du ikke få patent. Da ødelegger nemlig din egen offentliggjøring mulighet for patentbeskyttelse. Det skal i praksis svært lite til før en oppfinnelse regnes som kjent.

Ved søknad om patent vil Patentstyret foreta et nyhetssøk i relevante databaser. Søknader, artikler, presentasjoner og presseomtale er alle eksempler på kilder som kan hindre at patent blir meddelt. Også kilder som Patentstyret selv ikke har funnet frem til, men som andre vet om, kan være relevante. Enhver står fritt til å innlevere innsigelse eller ugyldighetssøksmål mot et patent. Det spiller ingen rolle om kilden er lett eller vanskelig tilgjengelig for folk flest. Et foredrag om oppfinnelsen for en liten gruppe interesserte tilhørere kan være nok. Det samme gjelder en e-post, presentasjon eller artikkel som kun er sendt til et begrenset antall personer.

Søknader om utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet er et annet praktisk eksempel. Utviklingskonsesjoner gis etter laksetildelingsforskriften § 23 b kun til prosjekter som «innebærer betydelig innovasjon». For å oppfylle søknadskriteriene er det dermed naturlig å ta med nye tekniske løsninger som søkeren gjerne helst ønsker å holde for seg selv. Dette må balanseres opp mot hensynet knyttet til kravet om offentlighet til slike søknader. Direktoratet er forpliktet til å offentliggjøre alle søknader, men kan unnta tekniske innretninger, produksjonsmetoder og forretningshemmeligheter dersom de er beskrevet på en slik måte at de kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet, se forvaltningsloven § 13.

Det er direktoratet selv som vurderer omfanget av offentliggjøringen, og denne vurderingen gjøres ikke nødvendigvis ut fra et patentfaglig ståsted. En teknisk tegning som direktoratet ikke ser grunn til å unnta offentlighet, kan senere føre til at en mister retten til patentbeskyttelse, da kravet til nyhet ikke lenger er oppfylt.

Et forsidebilde på en utviklingskonsesjonssøknad kan være tilstrekkelig til at søkeren mister retten til å oppnå patentbeskyttelse. Nyhetskravet dekker altså ikke kun skriftlige tekniske beskrivelser, men kan etter omstendighetene være ødelagt med et enkelt bilde av innretningen det søkes konsesjon for. For å sikre seg at muligheten for patentbeskyttelse ikke går tapt, er det nødvendig å ta forholdsregler. Taushetsplikt og konfidensialitetsbestemmelser i arbeidskontrakter, samarbeidskontrakter og ved deling av informasjon vil kunne bidra til å hindre at oppfinnelsen blir kjent og allment tilgjengelig.

Utviklingskonsesjoner reiser imidlertid særskilte problemstillinger. Dersom du ønsker patentbeskyttelse for oppfinnelsen er det lurt å innsende en patentsøknad før du sender inn søknad om utviklingskonsesjon. Dersom du ikke har tid til å sende inn patentsøknad før innsending av søknad om utviklingskonsesjon, bør du gi en god patentfaglig begrunnelse for hvorfor du ønsker enkelte deler av søknaden unntatt. Vår erfaring er at Fiskeridirektoratet som hovedregel vil etterkomme søkerens krav om unntak så lenge kravet er godt begrunnet. Er du i tvil er det også mulig å kontakte direktoratet for veiledning, før du sender inn søknaden.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330