Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie

Kontakt
Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller finansielle aktører. En del selskaper opplever å bli kontaktet av interessenter som ønsker å kjøpe virksomheten. I andre tilfeller finner administrasjon og eiere ut at tiden kan være inne for å søke nye eiere som kan utvikle virksomheten videre.
19. juni 2017

Forfatter: Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

På kjøpersiden finnes en rekke aktører som gjennomfører en lang rekke oppkjøp, og som har en svært profesjonell tilnærming til prosessene. Hva gjelder selgere av, og ansatte og administrasjon i, selskap som blir ervervet, så vil en salgsprosess for de aller fleste være noe en er involvert i bare én eller et fåtall ganger i løpet av livet. Mange blir overrasket over omfanget av slike prosesser, hva gjelder bruk av tid og ressurser, krav til dokumentasjon etc.

SANDS vil gjennom 2017 presentere en serie med artikler av varierende omfang, hvor vi gjennomgår en rekke tema knyttet til prosessen for kjøp og salg av en virksomhet, fra forberedelsesstadiet til endelig gjennomføring. Avhendelse av virksomhet kan typisk skje på tre ulike måter: (i) salg av aksjer i et selskap, (ii) salg av virksomheten, «innmaten», i et selskap og (iii) fusjon av to (eller flere) selskap. I artikkelserien konsentrerer vi oss om salg av aksjer, men mye vil også være relevant ved de andre transaksjonsformene. Den enkelte utsendelse vil være innenfor en særskilt temakategori, og inneholde flere artikler relatert til slik temakategori.

Denne første publikasjon i artikkelserien er Forberedelse til salg. Som det vil fremkomme av tittelen, behandler vi i denne fasen først og fremst en prosess hvor eierne av et selskap aktivt forbereder og inviterer til et salg av selskapet. En del av tematikken vil likevel være relevant også for andre salgsprosesser, samt for kjøpere av virksomheter.

 

Denne publikasjonen inneholder følgende artikler:

Bruk av rådgivere
Mandatavtaler med transaksjonsrådgiver
Verdivurderinger - generelt
Verdivurderinger - kontantstrømsmetode
Verdivurderinger – andre metoder
Virksomhetsverdi til egenkapitalverdi (EV til EK)
Restrukturere før salg?
Forberedelse til due diligence - opprettelse av datarom
Selgers due diligence
Initielle konkurranserettslige vurderinger og avklaringer

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717