Korttidsutleie av bolig – Airbnb

Kontakt
I tråd med Delingsøkonomiutvalgets innstilling foreslås å beskatte utleie av egen bolig for utleieperioder under 30 dager utover en minstegrense på kr 10 000.
12. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Ove-Marthin Granlund

Slike inntekter er i dag skattefrie dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv. Inntekten blir skattepliktig som alminnelig inntekt. Men den kan bli næringsinntekt etter de alminnelige regler om dette. Momenter i vurderingen kan være antall utleieenheter, hyppigheten av utleieforhold, om renhold og kost er inkludert mv. For utleie av fritidseiendom foreslås sjablongen på skatteplikt for 85 pst. av utleieinntekten som overstiger kr 10 000 opprettholdt utenfor utleie i næringsvirksomhet. Forslaget vil nok i noen grad begrense hyppig korttidsutleie til fordel for et langsiktig leiemarked. Med en så lav grense som kr 10 000 vil nok mange unge som har kjøpt sin første leilighet og tilbyr den for utleie i helger og korte ferier føle forslaget tyngende.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550