Ligningsforvaltningen lager Økokrim-saker

Kontakt
Norsk straffeprosess bygger på prinsippet om en fri og uavhengig påtalemyndighet. Når en tjenestemann i påtalemyndigheten behandler en anmeldelse eller en straffesak, skal han ikke være styrt eller påvirket av noen, verken anmelder/fornærmede, forvaltningen, domstolene eller lovgiveren. Påtalemyndighetens frihet og uavhengighet er nedfelt i straffeprosessordningen ved at kun Kongen i statsråd kan instruere riksadvokaten.
16. oktober 2017

Forfatter: Partner / advokat Bjørn Stordrange

Men på tvers av dette prinsippet har det utviklet seg et samarbeidsmønster mellom Økokrim og ligningsmyndighetene (samt NAV). Lederen for enhetene besluttet å forene krefter i den såkalte kampen mot økonomisk kriminalitet. Dette skjedde gjennom en samarbeidsavtale 15. august 2005, senere revidert 24. mars 2010. Den er inngått mellom riksadvokaten, politidirektøren, Økokrimsjefen, skattedirektøren og direktøren for NAV, og er blottet for prinsipiell tenkning. Avtalen innebærer følgende uheldige elementer:

 

For det første bygger avtalen på at den ansvarlige tjenestemann i ligningsforvaltningen skal følge skattesaken som straffesak fra begynnelse til slutt, også gjennom avhør i en straffesak og deltakelse i øvrige etterforskningskritt.

 

For det annet fastsetter avtalen at Skatteetaten bør konsulteres i forbindelse med alle påtalevedtak. Det omfatter både spørsmål om det skal tas ut tiltale, om en dom bør ankes, ved utferdigelse av tilsvar, og Skatteetaten skal også være såkalt bisitter for aktoratet under en hovedforhandling i retten.

 

For det tredje legger avtalen til rette for at en skattesak og en straffesak vedrørende de samme forhold, behandles parallelt og med "aktiv informasjonsutveksling mellom etatene".

 

Deler av dette problemkomplekset har blitt kritisert i kjølvannet av Transocean-saken, bl.a. av det utvalget som avga sin rapport på forsommeren. Men det er flere straffesaker som er under behandling i det samme regimet. Derfor er det grunn til, som forsvarer eller advokat i slike saker, å være ekstra kritisk til skattevedtak og påtalevedtak som måtte være fattet under en samarbeidsordning, hvor ansvaret pulveriseres og hvor påtalemyndighetens kritiske distanse til en anmeldelse blir borte.

 

Som forsvarer i Økokrim-saker er vi alltid skeptiske til at det forvaltningsorgan som har behandlet saken, skal ha noen annen rolle enn eventuelt å være vitne. De skal ikke være en del av aktoratets team.

Kontakt oss

Partnere

Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580