Markedstilpasninger for salgsapparatet i forsikring som følge av COVID-19?

Kontakt
I de fleste styrerom foregår det kontinuerlig arbeid med kostnadsbesparelser, og forsikrings- og pensjonsordninger inngår som en naturlig del av denne vurderingsprosessen. I tillegg til lovpålagte forsikringer, har de fleste bedrifter også omfattende ansvarsdekninger, avbrudd, ulykke og reiseforsikringer for alle ansatte mv. I denne anledning er det relevant å se på noen tiltak forsikringsselskaper eller meglere kan iverksette for å hjelpe egne kunder og bedrifter som ikke har store kapitalreserver eller tilgang til annen finansiering, for å lose dem trygt gjennom krisen.
18. mai 2020

Hvordan kan forsikringsselskap bidra i møte med bedrifters likviditetsutfordringer?

Forsikringsselskap vil kunne imøtekomme en bedrifts likviditetsutfordringer bl.a. med følgende:

  • Justere omsetning på forsikringsdekninger. Mange forsikringer tar utgangspunkt i omsetning ved beregning av pris. Imidlertid opplever nå et stort antall bedrifter vesentlig reduksjon i omsetning grunnet Covid-19-utbruddet. Ved å gi bedriftene mulighet til å registrere reviderte omsetningstall med umiddelbar virkning for forsikringspremien, vil bedriftens kostnader reduseres og likviditeten bedres.
  • Betalingsutsettelse. Ved å gi betalingsutsettelse under forsikringen vil en bedrift kunne redusere kostnader i en viss periode, og dermed være bedre rustet til å komme seg gjennom denne utfordrende perioden. Her vil det være forskjeller i hvor lang betalingsutsettelse de enkelte bedrifter trenger, og lengden på en eventuell utsettelse vil måtte vurderes for det konkrete tilfellet sett opp mot hva forsikringsselskapet har anledning til å tilby.
  •  Justere egenandelen. En lavere egenandel tilsvarer normalt en dyrere forsikring. Dersom bedriften er villig til å øke egenandelen på grunn av lavere eksponering, og dermed påta seg mer risiko, vil prisen på forsikringen kunne reduseres ved at forsikrer sitter igjen med lavere risiko. Dette vil kunne bidra til å bedre likviditeten til bedrifter med mange løpende utgifter, og samtidig gi en forsikringsdekning som er bedre tilpasset risikoen i denne perioden.

Proaktiv og oppdatert informasjon kan ha en kostnadsbesparende effekt

Forsikringsselskapene opplever enorm pågang i form av henvendelser om dekning av diverse tap som har oppstått som følge av COVID-19. Ettersom virusutbruddet er en ny og ukjent situasjon, gjelder mange av henvendelsene informasjon i forkant av at en eventuell skade er inntrådt, hypotetiske skadetilfeller, samt spørsmål om skader og tap som ikke faller inn under noen forsikringsdekning. Et høyt antall av slike henvendelser vil være uheldig i en periode der forsikringsselskapets systemer allerede blir satt på prøve som følge av at de fleste nå arbeider fra hjemmekontor, og vil også gi økt saksbehandlingstid for henvendelser om dekningsmessige skader som kan medføre at renter påløper etter forsikringsavtaleloven § 8-4.

På denne bakgrunn er det hensiktsmessig for forsikringsselskapene å være raskt ute med oppdatert informasjon om hvilke skader og tap som typisk kan og ikke kan dekkes under eksisterende forsikringer som tilbys av selskapet. Dette ser vi at noen forsikringsselskaper har gjort, men informasjonen er varierende for ulike forsikringsprodukter. Fordelen med dette er at det vil kunne virke kostnadsbesparende, gi kunder med reelle henvendelser kortere saksbehandlingstid og en bedre kundeopplevelse, samt raskere utbetalinger i en tid der likvide midler er sårt tiltrengt.

Hvordan påvirkes forsikringsselskap av COVID-19 og hvilken interesse har de av å bidra?

Forventet effekt av COVID-19 på det globale forsikrings- og reassuransemarkedet
Ifølge Lloyd’s er det forventet at forsikrings- og reassuransemarkedet kommer til å lide et tap på rundt USD 107 milliarder i 2020 alene på grunn av COVID-19-utbruddet. Historisk sett er dette et monumentalt tap. John Neal, Lloyd’s CEO, kommenterer at den globale forsikringsindustrien foretar utbetalinger under ulike poliser for å støtte selskaper og mennesker berørt av COVID-19. Lloyd’s markedet alene forventer å betale krav som beløper seg til rundt USD 4,3 milliarder, hvilket utgjør et av markedets største utbetalinger noensinne. Det som gjør COVID-19-situasjonen unik er ikke bare den menneskelige og sosiale effekten, men også det økonomiske sjokket. Alle disse faktorene sammen vil utfordre forsikringsindustrien som aldri før.

Foreløpig effekt av COVID-19 på skadeforsikringsselskap i Norden
Hva gjelder skadeforsikringsselskap i Norden så viserkvartalsrapporter for første kvartal i 2020 at flere av disse har opplevd en økning i krav under reiseforsikringer grunnet COVID-19-utbruddet, men at de også opplevde en nedgang i andre typer krav. [1] [2] Dette har sammenheng med redusert aktivitet og derav nedgang i antall skadetilfeller. For reiseforsikring ser det også ut til at flere skadeforsikringsselskap har gjenforsikret denne delen av porteføljen, hvilket har dempet den negative effekten. I tillegg er det mange leverandører (flyselskap, hotell, mv.) som refunderer kostnader selv, der hvor reise og hotellopphold har blitt umuliggjort på grunn av COVID-19-utbruddet. Totalt sett ser det derfor ikke ut som skadeforsikringsvirksomhet har vært den mest skadelidende til nå, men enkelte forventer en nedgang i premievolum og en økning i f.eks. krav under avbruddsforsikringer (da COVID-19 i mange tilfeller medfører lengre reparasjonstid, hvilket resulterer i lengre avbrudd).

Så, hvilken interesse har forsikringsselskaper av å gjøre markedstilpasninger i salgsapparatet?
Ved å nå bidra til at bedrifter er bedre rustet til å komme seg gjennom COVID-19-krisen kan forsikringsselskaper også oppleve en positiv effekt. Dersom økonomiske lettelser gis, vil dette kunne medføre at bedriften ikke sier opp forsikringer (herunder forsikringer som ikke er lovpålagte eller avtalepliktige). Det vil i tillegg kunne medføre at bedrifter lettere kommer seg gjennom krisen uten å måtte legges ned eller begjæres konkurs.
På kort sikt vil dette kunne medføre lavere inntekter for forsikringsselskapet i en periode, men på lang sikt vil det kunne utgjøre en fordel gjerne hvis det følges opp med kundekontakt. Ved å bidra til at kunder klarer å komme seg gjennom COVID-19-krisen, vil forsikringsselskapene lettere opprettholde en mer stabil kundebase. Flesteparten av disse vil forutsetningsvis kunne betale som før etter at krisen har avtatt, slik at nedgang i omsetning trolig kun er forbigående. Dette vil dermed kunne medføre at forsikringsselskap som tilpasser salgsapparatet er bedre rustet til tiden etter COVID-19, ved å redusere effekten av enkelte ettervirkninger av COVID-19 på forsikringsselskapets bunnlinje.

Kontakt oss

Partnere

Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656

Team

Advokatfullmektiger

Benjamin  Berg Bentele
Benjamin Berg Bentele
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 69
M: +47 938 18 106
Sonja  Lorentzen
Sonja Lorentzen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 89
M: +47 458 85 527