Merverdiavgift

Kontakt
Forslaget til statsbudsjett for 2017 inneholder kun få, og små, endringer i merverdiavgiften. I den grad budsjettet overrasker er det heller hva som ikke er foreslått enn hva som er foreslått. De allerede vedtatte praktiske endringene er trolig de viktigste nyhetene for merverdiavgiftsområdet.
6. oktober 2016

Forfattere: Partner | Advokat Ulf Sørdal, Partner | Advokat Rolf Bech-Sørensen og Senioradvokat Erik Holgersen

2017 vil by på viktige endringer på merverdiavgiftsområdet med snudd avregning for innførsel av varer, nytt format for omsetningsoppgaven og ny skatteforvaltningslov. De to første innebærer tilpassingsbehov for alle som driver avgiftspliktig virksomhet. Disse tre endringene er imidlertid gammelt nytt og var avklart lenge før forslaget til statsbudsjettet for 2017 ble fremlagt.

Forslaget til statsbudsjett for 2017 inneholder kun mindre justeringer i regelverket for merverdiavgift. Friskoler gis en viss økning i retten til kompensasjon for merverdiavgift og det foreslås at også omsorgsboliger i borettslag og boligsameier skal kunne ha rett til kompensasjon for merverdiavgift. I tillegg foreslås det avgiftsfritak knyttet til det felles vedlikeholdsprogrammet for F-35.

Av de foreslåtte endringene er utvidelsen av kompensasjonsordningen for omsorgsboliger den mest interessante ettersom den vil gi kommunene flere alternativ for hvordan omsorgsboligene skal organiseres og for samarbeid mellom private aktører og det offentlige. Finansdepartementet skal imidlertid komme tilbake med forslag til avgrensningsforskrift. Frem til denne foreligger er det vanskelig å si noe om hvilken faktisk betydning endringen vil ha.

Det viktigste ved forslaget til statsbudsjett er hva vi ikke fikk.

Det har gjennom flere år vært et klart politisk ønske, og et mål for Finansdepartementet, å innføre merverdiavgiftsplikt for finansielle tjenester. Forslaget til statsbudsjett for 2017 innebærer at ønsket om avgiftsplikt fortsatt vil være et ønske. At det nå i stedet innføres en særskilt "finansskatt" tilsier at det trolig fortsatt vil gå lang tid før forslaget om merverdiavgift på finansielle tjenester ligger på bordet. Det er i tilfellet synd. Foruten den positive provenymessige effekten merverdiavgift på finansielle tjenester er forventet å ha for staten, innebærer dagens avgiftsunntak en betydelig innlåsingseffekt ved at bankene ikke har adgang til å fradragsføre inngående merverdiavgift. Ved låneopptak hvor bankene har behov for å benytte eksterne advokater for etablering av pantesikkerhet eller gjennomføring av transaksjoner, blir merverdiavgift banken må betale på advokattjenestene belastet låntaker som en del av lånekostnadene. Merverdiavgiftslovens system tilsier at låntakere som driver avgiftspliktig virksomhet skal ha rett til å fradragsføre slike avgiftsbeløp. Frem til Finansdepartementet og OECD klarer å "knekke nøtten" for hvordan merverdiavgiftsplikt for finanssektoren skal utformes er allikevel resultatet at bedriften som tar opp lånet blir belastet merverdiavgiften som en indirekte kostnad.

Endringene som er foreslått for å likestille friskoler med offentlige skoler omfatter ikke bestemmelsene om frivillig registrering for utleie. Mens en utleier som leier ut skolebygg til en kommune eller en fylkeskommune har rett til å frivillig registrere utleievirksomheten i henhold til merverdiavgiftsloven § 2-3, 1. ledd har en utleier som leier ut bygg til en privat skole ikke denne rettigheten. Den praktiske konsekvensen av forskjellen er at ved utleie av skolebygg til kommuner og fylkeskommuner har utleier mulighet til å fradragsføre inngående avgift på kostnader ved oppføring og drift av skolebygget. Ved utleie til en privat skole vil avgiftsbeløpene utgjøre en endelig kostnad for utleier, noe som nødvendiggjør en høyere leie ved utleie til en privat skole enn ved utleie til en offentlig skole. Denne forskjellsbehandlingen mellom offentlige og private skoler vil altså fortsette i 2017.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717