Merverdiavgift 2018

Kontakt
Forslaget til statsbudsjett inneholder, som ventet, ikke noen vesentlige forslag til endringer innen merverdiavgift. Selv om årets forslag til endringer ikke på noen måte kan oppfattes som dramatiske er et par av forslagene allikevel interessante med hensyn til videre utvikling på merverdiavgiftsområdet.
12. oktober 2017

 

Forfatter: Senioradvokat Erik Holgersen

Stadig høyere lav merverdiavgiftssats

Regjeringen foreslår at dagens lave avgiftssats på 10 pst. for persontransport, overnatting, kino, idrettsarrangement, kringkastingsavgift mv., skal økes til 12 pst. Dette dreier seg altså om en ren satsøkning og innebærer i seg selv ikke noen endring i avgiftssystemet. Dette vil på sikt medføre prisøkninger for innenlandsk flytrafikk og overnatting. Dette er ikke helt i tråd med Regjeringens reiselivspolitikk.

Etter innføringen av differensierte avgiftssatser har de lave avgiftssatsene flere ganger blitt hevet. Den nå foreslåtte endringen medfører imidlertid at det blir liten avstand, kun 3 pst., mellom de to lave satsene. En så liten differanse mellom avgiftssatsene er ikke hensiktsmessig og det er derfor nærliggende å anta at det i løpet av et år eller to skjer en ytterligere økning av den laveste satsen slik at vi får en felles lav avgiftssats på 15 pst. for persontransport mv. og næringsmidler.

Tilpasning av næringsbegrepet

I prinsippet er næringsbegrepet i merverdiavgiftsloven det samme som i skatteloven. Særlige hensyn knyttet til merverdiavgiften fører allikevel til at det i praksis er en del forskjeller mellom vurderingene. Resultatet av dette er at virksomheter kan stå registrert i Merverdiavgiftsregisteret selv om det skattemessig legges til grunn at kravet til næring ikke er oppfylt.

For skogbrukere foreslår regjeringen nå at praksis endres slik at de samme kriteriene skal legges til grunn både for den skattemessige og den avgiftsmessige vurderingen. Resultatet av endringen vil være at skogbrukere som skattemessig ikke anses for å drive i næring heller ikke vil være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Den foreslåtte endringen markerer et skille ved at det innenfor skogbruk nå skal ses vekk fra de særskilte avgiftsmessige hensynene som ellers fører til registrering i Merverdiavgiftsregisteret selv om det skattemessig ikke anses for å foreligge en næringsvirksomhet. At endringen kun gjelder skogbruk betyr at endringen har begrenset betydning, men forhåpentligvis er dette et skritt på veien mot en full samordning av næringsbegrepene – dagens løsning, hvor det også særlige avgiftsmessige hensyn skal tas med i vurderingen, gir en unødvendig usikkerhet med hensyn til om en virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret eller ikke.

For øvrig

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner skal i dag ikke beregne merverdiavgift ved salg på messer og andre kortvarige salgsarrangement, forutsatt at arrangementene ikke varer i mer enn tre dager. Dette er nå foreslått endret slik at avgiftsunntaket også vil gjelde for arrangement med varighet på fire dager.

Kravet til lengde på mer enn 15 meter for avgiftsfri omsetning av redningsfartøy foreslås opphevet slik at også fartøy på mindre enn 15 meter kan omsettes avgiftsfritt. Endringen skal etter forslaget gis virkning allerede fra 1. januar 2017. Dersom endringen vedtas vil følgelig også allerede foretatte leveranser være omfattet av avgiftsfritaket.

Kontakt oss

Partnere

Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717