Minoritetsaksjonærenes innsynsrett i selskapet

Kontakt
Innsyn i selskapets dokumenter kan gi en indikasjon på selskapets økonomiske fremtid. Vi har mottatt flere henvendelser fra klienter med spørsmål om aksjonærers rett til innsyn i selskapet. Særlig har det vært interesse for hvilken innsynsrett en minoritetsaksjonær har når denne vurderer å selge sine aksjer i selskapet.
4. april 2017

Forfattere: Advokatfullmektig Tiril Flatmo Janbu og Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

Generalforsamlingens rett til å kreve innsyn

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og kan instruere selskapets øvrige organer. Generalforsamlingen kan derfor, ved alminnelig flertall, beslutte at enhver opplysning om selskapet blir fremlagt på generalforsamlingen. Med andre ord har generalforsamlingen en ubegrenset innsynsrett i selskapet og dets dokumenter. Flertallskravet medfører imidlertid at minoritetsaksjonærene alene ikke kan kreve slik ubegrenset innsynsrett.

Den enkelte aksjonærs rett til å kreve innsyn

Enkeltaksjonærer kan alene kreve fremlagt visse opplysninger om selskapet. I tråd med aksjelovens likhetsgrunnsetning om at alle aksjer gir lik rett i selskapet, gjelder denne innsynsretten for alle aksjonærer i selskapet. Av samme grunn må opplysningene som ønskes fremlagt fremlegges for alle aksjonærene.

Enkeltaksjonærenes rett til å kreve innsyn i selskapet er begrenset til bestemte opplysninger. Opplysningene må være tilgjengelige, samt gjelde forhold som kan virke inn på generalforsamlingens bedømmelse av bestemte saker. Bakgrunnen for denne innsynsretten er at innsyn i slike opplysninger kan medføre at aksjonærene bedre ivaretar selskapets interesser ved behandling av saker på generalforsamlingen. Det er med andre ord selskapets – og ikke aksjonærenes – interesser som ligger til grunn for innsynsretten. Innsynsretten er derfor begrenset, bl.a. med sikte på aksjonærer som vurderer å selge aksjer.

Innsynsretten knytter seg til opplysninger som kan virke inn på bedømmelsen av:

  • Godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen
  • Saker som skal avgjøres av generalforsamlingen
  • Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle

Opplysninger som kan ha innvirkning på bedømmelsen av siste punkt kan ikke kreves dersom opplysningene ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Dette vil typisk være opplysninger som gjelder forretningshemmeligheter. Styret skal ikke kunne holde tilbake opplysninger med henvisning til helt ubetydelige skadevirkninger, men det stilles likevel ikke strenge krav til skadevirkningen for at styret skal kunne nekte innsyn.

Hvordan kan minoritetsaksjonærer få bedre innsyn?

Ofte inngår et selskaps aksjonærer en aksjonæravtale. Gjennom en slik aksjonæravtale kan en på flere måter oppnå en utvidet innsynsrett. Før man bestemmer seg for å investere i et selskap, er det derfor viktig å være bevisst på hva som juridisk kan og ikke kan avtales for å finne den beste løsningen for deg som fremtidig minoritetsaksjonær.

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563