Ny avgjørelse fra Høyesterett klargjør reglene ved forveksling av foretaksnavn

Kontakt
Et foretaksnavn som kan forveksles med et foretaksnavn som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene kan kreves opphevet etter foretaksnavneloven. Det er viktig å merke seg at Brønnøysundregistrene selv ikke foretar en vurdering av om to foretaksnavn er forvekselbare. Det er derfor ditt eget ansvar å sørge for at navnet du har registrert ikke kan forveksles med et eldre navn. I tillegg bør du fra tid til annen sjekke om det blir registrert navn som er forvekselbart med ditt foretaksnavn. Merk deg også at for at et foretaksnavn skal ha vern mot et lignende foretaksnavn må det inneha et visst særpreg.
30. september 2016

Forfatter: advokat/partner Katrine Malmer-Høvik

Klage på foretaksnavn kan fremmes til Patentstyret innen tre år etter at foretaksnavnet ble registrert, eller gjennom søksmål til domstolene. For søksmål gjelder ingen tidsfrist.

For å finne ut om det foreligger fare for forveksling skal det gjøres en konkret sammenligning av både foretaksnavnene og bransjen som de aktuelle foretakene driver innenfor. To foretaksnavn som er svært like kan være tillatt dersom de driver innenfor ulike bransjer. Det må derfor foreligge et minimum av både navne- og bransjelikhet før det i det hele tatt er relevant å vurdere fare for forveksling.

Hva som ligger i kravet til minimum av likhet har nylig blitt nærmere klargjort av Høyesterett i den såkalte Pangea-saken fra 22. september i år. Høyesterett tok stilling til om det forelå fare for forveksling mellom de to foretaksnavnene Pangea AS og Pangea Property Partners AS. Det var enighet om at det forelå navnelikhet. Det sentrale spørsmålet var da om det forelå bransjelikhet. Pangea AS tilbyr kredittkorttjenester, mens Pangea Property Partners AS bistår med megling og corporate finance innenfor næringseiendom.

I 2010 kom Patentstyret i sin vurdering frem til at det forelå bransjelikhet fordi begge foretakene tilbyr finansielle tjenester. Tingretten og Lagmannsretten kom til samme resultat som Patentstyret. Høyesterett la derimot til grunn i sin avgjørelse at det må gjøres en konkret sammenligning av art, formål og anvendelse av de tjenestene som tilbys. Bransjelikhet kan ikke utledes av at begge foretakene yter finansielle tjenester, det må derimot foretas en sammenligning på et relevant abstraksjonsnivå. Ved denne sammenligningen er det blant annet relevant å vurdere om virksomhetene har forskjellige distribusjonskanaler og ulik omsetningskrets. Høyesterett pekte på at Pangea Property Partners AS retter seg mot et annet segment og en annen kundegruppe innenfor finansmarkedet enn Pangea AS. Pangea AS retter seg mot forbrukermarkedet generelt, mens Pangea Property Partners AS var spesifikt rettet mot investorer innenfor næringseiendom.

Patentstyrets vurdering av bransjelikhet i Pangea-saken var altså for abstrakt og overordnet. Det er ikke lenger tilstrekkelig å identifisere en overordnet bransje som for eksempel finansielle tjenester. For at minimumskravet til bransjelikhet skal være oppfylt må man gå nærmere inn på de konkrete tjenestene eller varene som tilbys. Det ser dermed ut til at Patentstyrets vurdering av bransjelikhet i fremtidige klager vil bli strengere enn tidligere. Så lenge de to aktuelle foretakene etter en konkret vurdering tilbyr ulike tjenester eller varer foreligger det ingen fare for forveksling. To tilnærmet identiske foretaksnavn som Pangea AS og Pangea Property Partners AS får derfor leve side om side selv om begge tilbyr finansielle tjenester.

Det er imidlertid verdt å merke seg at den strenge vurderingen av bransjelikhet ikke slår inn på samme måte for velkjente foretaksnavn. Velkjente foretaksnavn nyter et ekstra sterkt vern. Det kan derfor foreligge fare for forveksling selv om foretakene driver innenfor helt ulike bransjer. Dette kan antagelig gjelde for foretaksnavn som for eksempel DNB, Statoil og Telenor.

Før du bestemmer deg for et foretaksnavn anbefaler vi deg å sjekke Patentstyrets database over varemerker og Brønnøysundregisterets oversikt over foretaksnavn. Selv om du har fått registrert et foretaksnavn kan du fortsatt risikere et krav om sletting, enten gjennom klage til Patentstyret eller ved søksmål til domstolene. For å unngå klage på foretaksnavn bør du velge et foretaksnavn med særpreg som skiller seg fra andre foretaksnavn og varemerker innenfor din bransje.

Selv om du har fått registrert et foretaksnavn kan du fortsatt risikere et krav om sletting. For å unngå klage på foretaksnavn bør du velge et foretaksnavn med særpreg som skiller seg fra andre foretaksnavn og varemerker innenfor din bransje. 

Dersom du selv er utsatt for en foretaksregistrering som kan forveksles med ditt eget foretak kan du klage til Patentstyret eller reise søksmål til domstolene. Vi bistår hvert år en rekke foretak og har lang erfaring i saker om forveksling av bådeforetaksnavn og varemerker.

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330